سه شنبه 26 دي 1396   20:41:39
Iranian National Standards Organization

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه  همکاري سازمان ها:
تفاهم نامه سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور
 
تفاهم نامه سازمان بهزيستي کشور
تفاهم نامه سازمان بهره وري انرژي ايران
تفاهم نامه سازمان توسعه تجارت ايران
تفاهم نامه سازمان زندان ها و اقدامات  تاميني وتربيتي کشور
تفاهم نامه سازمان مديريت بحران
تفاهم نامه سازمان مرکزي استاندارد و کنترل کيفيت عراق

تفاهم نامه همکاري وزارتخانه ها:
تفاهم نامه  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات-سازمان فناوري اطلاعات ايران
تفاهم نامه وزارت علوم تحقيقات و فن آوري
تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزي
تفاهم نامه وزارت کار و امور اجتماعي
تفاهم نامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
تفاهم نامه وزارت ارشاد

تفاهم نامه همکاري دانشکده ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشي:
تفاهم نامه آموزشي-تحقيقاتي-فناوري دانشگاه آزاد اسلامي سازمان مرکزي
تفاهم نامه دانشگاه صنعتي شريف معاونت پژوهشي
تفاهم نامه دانشگاه امام صادق

تفاهم نامه دانشکده علوم توانبخشي
تفاهم نامه مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تفاهم نامه همکاري اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان مازندران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
تفااهم نامه جهاد دانشگاهي
تفاهم نامه همکاري موسسه تحقيقاتي توربوماشين هاي آبي دانشکده فني-دانشگاه تهران


تفاهم نامه همکاري انجمن ها:
تفاهم نامه انجمن آزمايشگاه هاي همکار آزمون و کاليبراسيون
تفاهم نامه انجمن توليدکنندگان صنايع جوش و برش ايران
تفاهم نامه انجمن صنفي توليدکنندگان سيم و کابل ايران
تفاهم نامه همکاري انجمن توليدکندگان عايق رطوبتي
تفاهم نامه همکاري انجمن دارندگان نشان استاندارد 
تفاهم نامه همکاري در زمينه تدوين استاندارد انجمن صنايع غذايي استان اصفهان
تفاهم نامه همکاري در زمينه تدوين استاندارد انجمن توليدکنندگان سراميک

تفاهم نامه همکاري مراکز:
تفاهم نامه مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري
تفاهم نامه همکاري مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه همکاري هاي منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند
تفاهم نامه مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
تفاهم نامه مرکز تحقيقات ميان رشته ي علوم انساني و...
تفاهم نامه مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
تفاهم نامه همکاري مرکز تحقيقات بتن

تفاهم نامه گمرک ايران
تفاهم نامه رياست جمهوري ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

تفاهم نامه استانداري آذربايجان شرقي

تفاهم نامه پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري
تفاهم نامه پژوهشگاه مواد وانرژي
تفاهم نامه شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک
تفاهم نامه بين شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور
تفاهم نامه عرف ايران شرکت علائم راهنمايي و فني ايران
تفاهم نامه کميته ملي شير مدارس کشور
تفاهم نامه موسسه فرار مروان صنعت تهران
تفاهم نامه همکاري در زمينه تدوين استاندارد شرکت معمار گستر زاينده رود
تفاهم نامه همکاري فني موسسه ملي استاندارد جمهوري اندونزي


1