1285

 

 

آزمون مقاومت بسته در برابر ريزش آب

 

 

 

چاپ دوم


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد

آزمون مقاومت بسته در برابر ريزش آب

 

رئيس

معاون دانشكده فني دانشگاه

دكتر مكانيك

كامياب - سروش

 

اعضاء

شركت متال بورس

دكتر مكانيك

افشار - جواد

استاديار دانشگاه

دكتر مكانيك

محيط پور - محمد

 

دبير

كارشناس مؤسسه استاندارد

مهندس كشاورزي

كهنيم - عزت‏اله


فهرست مطالب

 

آزمون مقاومت بسته در برابر ريزش آب

هدف

دامنه كاربرد

اصول كار

وسائل آزمايش

درجه بندي افشانك‏ها

شرايط درجه حرارت و رطوبت نسبي

روش آزمون

شرح گزارش آزمايش


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد آزمون مقاومت بسته در برابر ريزش آب كه بوسيله كميسيون فني استاندارد بررسي و كنترل روشهاي بسته‏بندي زير نظر كميته ملي استاندارد چوب , كاغذ و بسته‏بندي و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24 آذرماه 1349) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي صنعتي ديگر همآهنگي ايجاد شود .

 بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد .

 توصيه‏نامه سازمان بين‏المللي استاندارد شماره 2815 

 ISO 2815

 Complete, Field Transport Packages Water Spray test

 

 

 

  آزمون مقاومت بسته در برابر ريزش آب

  1 ـ هدف

 هدف از اين استاندارد تعيين روش جهت آزمايش مقاومت بسته‏ها در برابر ريزش آب و يا حفاظتي كه بسته به محتوي خود مي‏دهد مي‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين آزمايش ممكن است براي آماده نمودن بسته قبل از انجام آزمايشات ديگري كه بر روي آن انجام مي‏گيرد باشد .  اين امر جهت بررسي كاهش مقاومت بسته پس از خيس شدن مي‏باشد .  اين آزمايش بر روي بسته كه آماده حمل و نقل مي‏باشد انجام مي‏گيرد و يا اينكه ممكن است قسمتي از يك سري از آزمايشات ديگر باشد .

  3 ـ اصول كار

 بسته در محوطه آزمايش قرار داده مي‏شود و آب در مدت زمان معين و با درجه حرارت ثابت بر روي آن پاشيده مي‏شود .

  4 ـ وسائل آزمايش

 4-1- محوطه آزمايش

 محوطه آزمايش بايستي عايق شده باشد و در مواقع لزوم درجه حرارت آن كنترل شود كف آن بايستي مشبك بوده و فاضل آب آن به اندازه كافي ظرفيت داشته باشد بطوريكه آب پاشيده شده خارج شود و بسته داخل آب قرار نگيرد .  ارتفاع محوطه بايستي به اندازه‏اي باشد كه حداقل 2 متر فاصله بين افشانك‏ها و نزديك‏ترين نقطه روي بسته باشد تا آنكه قطرات آب بطور عمودي روي آن بريزد ابعاد كف محوطه بايستي حداقل 50 درصد بزرگتر از ابعاد كف بسته باشد .

 4-2- طرح افشانك‏ها بايستي طوري باشند كه اجازه دهد 100±20 ليتر آب بر متر مربع در هر ساعت بطور قائم بر روي سطح افقي كه در درست زير آنها قرار دارد به صورت يكنواخت پاشيده شود بطوريكه شرايط بند 5 را اغنأ نمايد .

 4-3- سيستم آب رساني

 سيستم آب رساني بايستي طوري باشد كه آب مورد نياز را به مقدار لازم و در درجه حرارت و فشار مورد نياز به افشانك‏ها برساند .

  5 ـ درجه بندي افشانك‏ها

 افشانك‏ها بايستي در دو متري كف محوطه نصب شده باشند بطوريكه سر آن عمود بر كف قرار گيرد .  براي درجه بندي افشانك‏ها از تعدادي ظروف سرباز و شبيه به يكديگر استفاده مي‏كنند .  اين ظروف بايستي دهانه‏اي به ابعاد بين 0/25 و 0/5 متر مربع و ارتفاعي بين 0/25 و 0/5 متر داشته باشند و بطور يكنواخت و فاصله‏هاي همانند قرار گيرند كه حداقل 25 درصد سطح آنرا بپوشاند .  پس از قرار دادن ظروف افشانك‏ها را باز نموده و زمان پر شدن اولين و آخرين ظرف را اندازه‏گيري نمائيد .  زمان پر شدن اولين ظروف نبايستي از دبي‏اي بيش از  و زمان پر شدن آخرين ظرف نبايستي از دبي‏اي كمتر از  را نشان دهد .

  6 ـ شرايط درجه حرارت و رطوبت نسبي

 بسته بايستي طبق يكي از شرايطي كه در استاندارد شرايط آماده نمودن بسته داده شده نگهداري شود .

  7 ـ روش آزمون

 بسته بايستي 5 دقيقه پس از اينكه از شرايط بند 6 خارج شود مورد آزمايش قرار گيرد .  آزمايش بدين ترتيب است كه قبل از انجام آن افشانك‏ها را باز نموده تا تمام سيستم به حالت تعادل درآيند .  در حالت تعادل درجه حرارت استاندارد براي آب و محوطه آزمايش بايستي بين 5-3 درجه سانتيگراد باشد .  البته ممكن است درجه حرارت ديگري قبلا داده شده باشد .

 بسته مورد آزمايش را در مركز محوطه آزمايش و در محيطي كه قبلا در نظر گرفته شده قرار دهيد تا قطرات آب عمودا بر آن بريزد .  افشانك‏ها را مطابق شرايط بند 5 باز نموده و آزمايش را براي زمان معين ادامه دهيد .

  8 ـ شرح گزارش آزمايش

 گزارش آزمايش بايستي شامل موارد زير باشد .

 8-1- تعداد نمونه‏هاي مورد آزمايش

 8-2- شرح كامل كه شامل ابعاد ـ ساختمان جعبه و مشخصات و اجزاء بكار برده شده در ساخت جعبه و موادي كه در بستن و محكم كردن بكار رفته .

 8-3- مشخصات محتوي جعبه .

 8-4- وزن كل و وزن خالص بسته به كيلوگرم

 8-5- رطوبت نسبي ـ درجه حرارت ـ زمانيكه بسته تحت شرايط رطوبت نسبي و درجه حرارت قرار گرفته و اينكه با مشخصات استاندارد شرايط آماده نمودن بسته مطابقت مي‏نمايد .

 8-6- درجه حرارت محوطه آزمايش و آب در زمان آزمايش

 8-7- طرز قرار گرفتن بسته نسبت به كف محوطه آزمايش

 8-8- مدت زمان آزمايش

 8-9- هر تفاوتي كه آزمايش انجام يافته با اين استاندارد دارد

 8-10- گزارش آزمايش به اضافه هرگونه مشاهدات ديگري كه بتواند در نتيجه‏گيري مؤثر باشد .

 8-11- چنانكه آزمايش ديگري پس از آزمايش فوق بر روي بسته انجام گيرد زمان بين دو آزمايش ـ درجه حرارت و رطوبت نسبي نيز قيد شود .

 8-12- تاريخ

 8-13- امضأ آزمايش كننده .

 

 

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

1285

 

 

Packaging – complete, filled transport packages – part X:

Water spray test

 

 

 

2nd Edition