1453

 

 

ويژگيهاي لباس عروسك و اسباب بازيهاي پارچه‏اي

 

 

 

چاپ سوم

ارديبهشت ماه 1374


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.


 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد لباس عروسك

اسباب بازيهاي پارچه‏اي

 

رئيس

متخصص طراحي و دوخت لباس

فوق ليسانس مديريت

شيرزاد- فرح

 

اعضاء

كارشناس نساجي مركز صنايع دستي

 

آذرم- جمشيد

استاد دانشكده پلي تكنيك تهران

 

نورپنا- پرويز

بخش اسباب بازي كورش

 

رخسار- پرويز

بخش اسباب بازي كورش

 

شعبانيان- نعمت الله

مديرعامل عروسك سازي چهره نما

 

كامران- ابراهيم

دنياي هنر

 

ميرزائي- غلامرضا

 

دبير

كارشناس نساجي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مهندس نساجي

صوراسرافيل- شيرين


فهرست مطالب

 

ويژگيهاي لباس عروسك و اسباب بازيهاي پارچه‏اي

هدف و دامنه كاربرد

ويژگيهاي فني

ساخت

بسته بندي

نمونه برداري

آزمونها


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد لباس عروسك و اسباب بازيهاي پارچه‏اي كه بوسيله كميسيون فني لباس عروسك تهيه و تدوين شده در هفدهمين جلسه كميته ملي پوشاك مورخ 54/10/23 تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي بقانون تاسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349)) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني صنايع وعلوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرا خواهند گرفت وهرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات موجود استاندارد زير با استفاده از اطلاعات و تجربيات سازندگان داخلي و مقايسه آنها با منابع خارجي تهيه شده است .

 

ويژگيهاي لباس عروسك و اسباب بازيهاي پارچه‏اي

 1 ـ هدف و دامنه كاربرد

 اين استاندارد تعيين كننده ويژگيهاي مربوط به لباسهاي عروسك و اسباب بازيهاي پارچه‏اي كودكان ميباشد عروسكهائي كه جهت ترئين بكار ميروند مشمول اين استاندارد نمي‏باشند .

 2 ـ ويژگيهاي فني

 2 ـ 1 ـ پارچه

 جنس و بافت پارچه مورد مصرف براي لباس عروسك در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي‏گيرد ولي پارچه مورد مصرف براي لباس عروسك و يا اسباب بازيهاي پارچه‏اي بايد در مقابل آتش مقاوم بوده و يا اينكه سرعت انتشار آتش در آنها كم باشد .

 2 ـ 2 ـ مواد رنگي و مواد قابل استخراج

 رنگ و ساير مواد قابل استخراج بايد غير سمي  و بدون بو بوده و در شرايط طبيعي استخراج نشود تركيبات سرب و يا ساير فلزات سمي در رنگ و مواد قابل استخراج بايد حداقل بوده و مقدار آن نبايد از 250 قسمت در 100000 قسمت رنگ مواد قابل استخراج تجاوز كند .

 2 ـ 3 ـ مواد فلزي

 مواد فلزي مشابه پولك , زنجيرهاي زينتي , النگو , گردن بند , گوشواره و ساير ضمائم فلزي بايد بنحوي باشند كه :

 الف ـ بآساني كنده نشود .

 ب ـ رنگ آنها ثابت باشد

 پ ـ برنده و نوك تيز نباشد

 ت ـ و اگر نصب آنها روي عروسك ضروريست بنحوي تعبيه شود كه داراي حداقل خطر باشد .

 2 ـ 4 ـ پلاستيك

 مواد پلاستيكي كه بصورت چشم ـ گوش ـ دماغ ـ دگمه و يا ساير اشكال در لباس مصرف ميشود بايد فاقد بو بوده و يا از موادي ساخته شود كه در حرارت 45 ـ 50 درجه سانتيگراد شل و ذوب نشود پلاستيك مصرفي بايد شكننده نبوده و لبه‏هاي تيز و برنده نداشته باشد و داراي حداقل خطر باشد .

 2 ـ 5 ـ شيشه

 شيشه در عروسك ولباس عروسك بصورت چشم ـ دگمه و يا ساير اشكال مصرف ميشود و در صورت مصرف بايد :

 الف ـ تيز و برنده نباشد

 ب ـ لبه‏هاي آن گرد ( پخ ) شده باشد

 1 ـ 6 ـ مواد پركننده

 مواد پركننده بايد :

 الف ـ كهنه نباشد

 ب ـ ضد عفوني شده باشد

 پ ـ عاري از بو باشد

 ت ـ غير سمي باشد

 ث ـ عاري از مواد خارجي باشد

 ج ـ فاقد مواد سخت و يا تيز و برنده باشد

 چ ـ تميز باشد

 ح ـ مواد پركننده مشابه نايلون و يا ساير مواد آتشگير نبايد بكار رود و در صورتيكه مصرف آنها چاره‏ناپذير است بايد در روي آن روي برچسبي بمصرف كننده هشدار لازم داده شود .

 2 ـ 7 ـ چوب

 در صورتيكه در عروسك چوب بكار رود چوب بايد عاري از تراشه و خرده‏هاي چوب باشد .

 3 ـ ساخت

 3 ـ 1 دوخت لباس ـ ساخت اسباب بازيها پارچه‏اي

 3 ـ 1 ـ 1 ـ دگمه‏ها و ضمائم

چنانچه دگمه  و يا ضمائم ديگري بلباس دوخته شود .

 الف ـ دگمه بايد بصورت فشاري و پلاستيكي بوده و از نصب دگمه هائي كه بصورت جداگانه بلباس الصاق ميشود خودداري شود .

 ب ـ چنانچه نصب زيپ لازم باشد بايد زيپ پلاستيكي بكار رود .

 پ ـ لباس عروسك بايد از تن عروسك خارج شود و كفش و كلاه و دستكش و بطور كلي لباس عروسك بايد قابل شستشو باشد .

 ت ـ موي و مژه عروسك بايد از جنس استات و يا ماده قابل شستشو تهيه شود .

 ث ـ سوزن و يا سنجاق و يا هر شيئي نوك تيز ديگر نبايستي بلباس الصاق شود

 ج ـ چنانچه روبان و يا نوار استفاده ميشود بايد يك تكه بوده و بطور يكسره بلباس دوخته شود .

 چ ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ درزها

 الف ـ لباس عروسك با هر روش كه دوخته شود نبايد داراي سرنخهاي آزاد و يا نخهاي شل باشد لبه درزها بايستي حتما سردوزي شده و لبه پارچه نخهاي اضافي نداشته باشد .

 ب ـ درزهاي لباس عروسك بايد بنحوي دوخته شود كه مواد پركننده آن از بين بخيه‏ها خارج نشود .

 4 ـ بسته بندي

 4 ـ 1 ـ هر عروسك بايد براي جلوگيري از كثيف شدن در پوشش نايلوني و يا سلوفان قرار داده شود .

 4 ـ 2 ـ روي برچسبي كه برروي پوشش عروسك قرار ميگيرد بايد راهنمائي لازم در مورد نحوه شستشوي عروسك بشود .

 5 ـ نمونه برداري

 5 ـ 1 ـ براي انجام آزمونهاي لازم روي لباس عروسك از هر دوجين (12 تائي ) بايد يك عدد بعنوان نمونه انتخاب كرد .

 5 ـ 2 ـ براي انجام آزمونهاي لازم روي اسباب بازيهاي پارچه‏اي بايد از هر سري ( حداقل 20 عدد ) 1 عدد بعنوان نمونه انتخاب شود .

 6 ـ آزمونها

 6 ـ 1 ـ آزمونهاي ظاهري

 ابتدا نمونه را از نظر بو ـ مواد ناخالصي ـ مواد تيز و برنده و نصب دگمه‏ها و ضمائم بهم چسبيدگي درزها و خارج شدن لباس بازديد كنيد .

 6 ـ 2 ـ آزمونهاي فني

 6 ـ 2 ـ 1 ـ آزمون ثبات رنگ در برابر شستشو

 اين آزمون طبق استاندارد ايران بشماره 189 انجام شده و مقدار آن در مقايسه با معيار خاكستري براي لكه گذاري و تغييررنگ نبايد كمتر از درجه 4 ـ 3 ـ باشد .

 6 ـ 2 ـ 2 ـ آزمون مقاومت در برابر آتش

 اين آزمون طبق روش شرح داده شده در استاندارد شماره 1043 ايران روش شماره 17 انجام ميشود .

 6 ـ 2 ـ 3 ـ آزمون تشخيص مواد سمي در رنگ و مواد قابل استخراج اين آزمون طبق روش شرح داده شده در استاندارد ( وسائل ايمني در اسباب بازيهاي كودكان ) بشماره 780 آزمون ميشود .

 

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

1