1755

 

 

تعيين مقدار خاكستر پنيرهاي ذوب شده

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد

شير و فرآورده‏هاي آن

 

رئيس

استاد و مدير گروه بهداشت و صنايع غذائي دانشكده دامپزشكي

دامپزشك و متخصص بهداشت و صنايع شير

فرخنده – دكتر عباس

 

اعضاء

استاديار دانشكده دامپزشكي

دامپزشك و متخصص بهداشت و صنايع شير

كريم – دكتر گيتي

رئيس آزمايشگاه كارخانه شير پاستوريزه تهران

دامپزشك

نواب پور – دكتر ثريا

 

دبير

كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دامپزشك

حاجيان پور – دكتر سرور


فهرست مطالب

 

تعيين مقدار خاكستر پنيرهاي ذوب شده

هدف و دامنه كاربرد

تعريف مقدار خاكستر

اساس روش

دستگاهها و وسائل لازم

نمونه‏برداري

روش كار

بيان نتايج


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد تعيين مقدار خاكستر پنيرهاي ذوب شده كه بوسيله كميسيون فني شير و فرآورده‏هاي آن تهيه و تدوين شده در جلسه كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده‏هاي كشاورزي مورخ 35/9/27 تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك (( قانون موادالحاقي بقانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349)) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

 براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متدوال در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد .

  FIL – IDF 27: 1964

 

 

  تعيين مقدار خاكستر پنيرهاي ذوب شده 1

  1 - هدف و دامنه كاربرد

 هدف از تدوين اين استاندارد شرح روشي براي تعيين خاكستر پنيرهاي ذوب شده ميباشد .

 اين استاندارد فقط در مورد اين دسته از پنيرها قابل اجراء ميباشد :

  2 - تعريف مقدار خاكستر

مقدار خاكستر پنيرهاي ذوب شده عبارت از نسبت درصد وزني مقدار خاكستري مي‏باشد كه با روش زير تعيين ميگردد .

  3 - اساس روش

 مقدار معيني از نمونه خشك , كاربونيزه و سپس تكليس ميشود . تكليس تا بدست آمدن وزن پايدار ادامه مييابد وزني كه پس از تكليس بدست مي‏آيد معرف وزن خاكستر مي‏باشد .

  4 - دستگاهها و وسائل لازم

 4-1- ترازوي حساس با حساسيت 0/1 ميلي گرم

 4-2- كپسول پلاتيني يا كوارتز به قطر تقريبأ 50 ميليمتر و عمق 25 ميليمتر

 4-3- كاغذ صافي بدون خاكستر بهمان قطر كپسول ( طبق بند 4-2)

 4-4- چراغ بنسن 2

 4-5- كوره الكتريكي 3 كه تقريبأ در 500 درجه سانتيگراد ( و نه بيشتر از 550 درجه ) تنظيم شده باشد .

 4-6- دسيكاتور حاوي يك ماده جاذب الرطوبه مناسب

  5 - نمونه‏برداري

 به استاندارد شماره 326 ايران روشهاي نمونه‏برداري شير و فرآورده‏هاي آن مراجعه شود .

  6 - روش كار

 6-1- آماده كردن نمونه :

 نمونه را خوب مخلوط كنيد و در صورت لزوم آنرا خورد كنيد . معذالك توجه كنيد كه رطوبت بهيچ وجه از بين نرود .

 نمونه را در ظرفي كه بخوبي مسدود شود نگهداري نمائيد . آزمون بايد همان روز آماده كردن نمونه انجام شود .

 6-2- اندازه‏گيري :

 6-2-1- كپسول را مدت 30 دقيقه در كوره الكتريكي خشك كنيد .

 6-2-2- بگذاريد كپسول در دسيكاتور در حرارت محيط خنك شده و سپس توزين نمائيد .

 6-2-3- 2 تا 2/5 گرم نمونه را داخل كپسول بدقت وزن كنيد .

 6-2-4- با يك ورقه كاغذ صافي بدون خاكستر آنرا پوشانيده , خشك نمونه و روي چراغ بنسن كاربونيزه كنيد و توجه نمائيد كه از حرارت زياد جلوگيري شود ( براي جلوگيري از پرتاب ذرات با احتياط حرارت داده و هنگامي كه چربي ميسوزد از چراغ بنسن دور نگهداريد ).

 6-2-5- وقتي كه شعله خاموش شد تكليس را در كوره‏اي كه حرارت آن تقريبأ 500 درجه سانتيگراد است .

 تا بدست آمدن خاكستر سفيد رنگ تكميل نمائيد . درجه حرارت نبايد از 550 درجه تجاوز نمايد .

 6-2-6- بگذاريد در دسيكاتور سرد شده و سپس توزين كنيد .

 6-2-7- تكليس را در فواصل زمانهاي 15 دقيقه تكرار كرده و پس از هر بار سرد كردن توزين كنيد تا وزن ثابت بدست آيد .

  7 - بيان نتايج

 7-1- روش محاسبه :

 7-2- دقت روش :

 اختلاف بين دو بار اندازه‏گيري پشت سر هم نبايد حداكثر از 0/15 درصد خاكستر بيشتر باشد .

 

 

1- Fromage fondu /Processed cheese

2- Bec Bunsen

3- .Mouffle / Muffle


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

1755

 

 

Determination of the ash content of processed cheese

 

 

 

1st Edition