3707

 

 

سيستمهاي اعلام حريق - بخش چهارم: مركز اعلام حريق

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

كميسيون استاندارد سيستمهاي اعلام حريق

 

رئيس

شركت توانير

مهندس برق

اعتماد - مسعود

 

اعضاء

اداره كل آتش نشاني تهران

 

براتي - داود

شركت مزدك

مهندس الكترونيك

نادري – محسن

شركت مهندسين مشاور پارس محيط

مهندس برق 

مهاجري نراقي - عليرضا

برق تهران

مهندس برق

مولوي – ميراحمد

 

دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مهندس الكترونيك

ديانت شعار - نوشين


فهرست مطالب

 

هدف

تعاريف

مقررات عملكرد

مقررات ساختار

مقررات الكتريكي

نشانه گذاري و مشخصات فني

جزئيات عمومي آزمونها

گرماي خشك

سرما

گرماي مرطوب ( حالات پايدار ) مقاومت عايقي و سختي دي الكتريك

لغزش ( در حال كار )

لرزش ( تحمل لرزش )

تخليه الكتريسيته ساكن

تداخل امواج الكترو مغناطيسي

حالات زودگذر الكتريكي

تغييرات در منبع تغذيه

شارژ باطري


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد سيستمهاي اعلام حريق - بخش چهارم : مركز اعلام حريق  كه  به وسيله كميسيون فني مربوطه  تهيه و تدوين شده و درشصت  و پنجمين كميته ملي استاندارد برق و الكترونيك مورخ 74/7/26 مورد تأييد قرار گرفته اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود. .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

BS 5839: 1988

AMD No.1: 1988

AMD No.2: 1988

Part 4: specification for control and indicating equipment

 

 

 

 

 سيستمهاي اعلام حريق

 قسمت چهارم : مركز اعلام حريق

 بخش اول : كليات

  1 ـ هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقررات و روشهاي آزمون مركز اعلام حريق ( به انضمام منابع تغذيه مربوطه ) براي سيستمهاي اعلام حريق كه جهت حفاظت جان و مال يا هردو نصب مي‏شود , باشد .

 اين استاندارد شامل مراكز اعلام حريق مورد استفاده در ايستگاههاي آتش نشاني شهري نمي‏گردد .

 يادآوري : مقررات اين بخش از استاندارد به مجموعه منبع تغذيه , تابلوهاي كنترل و تابلوهاي نشان دهنده , اعم از اينكه منبع تغذيه به صورت مكمل آن يا بخشي از آن يا از مركز اعلام حريق جدا باشد و تابلو كنترل و تابلو نشان دهنده در يك تابلو قرار داشته باشد و يا نباشد , اعمال مي‏گردد .

  2 ـ تعاريف

 در اين استاندارد علاوه برتعاريف زير , تعاريف به كار رفته در استاندارد ملي شماره 3706 بخش 1 نيز مورد استفاده قرار مي‏گيرند .

 2-1- حد دسترس

 قابليت دسترسي به كنترل كننده‏ها و مشاهده نشان دهنده‏ها به شرح زير طبقه بندي شده است :

 الف ) دسترسي درجه 1: محدوديتي ندارد

 ب ) دسترسي درجه 2: منحصربه اپراتور ذيصلاح و فرد تعميركار مي‏باشد .

 ج ) دسترسي درجه 3: منحصر به فرد ذيصلاح براي تعميرات است .

 2-2- المان تصميم گيرنده

 الماني است كه بين وضعيت آتش و غيرآتش را تشخيص دهد .

 يادآوري : المان تصميم گيرنده مي‏تواند در آشكارساز يا در مركز اعلام حريق وجود داشته باشد .

 2-3- ولتاژ نهايي

 ولتاژ نهايي براي باتريهاي اضطراري برابر با 1/85 ولت هر سلول ( براي سلولهاي سرب اسيد ) و 1/1 ولت ( براي سلول‏هاي نيكل كادميوم باز ) و يك ولت هر سلول ( براي سلولهاي تمام بسته نيكل كادميوم ) با ميزان تخليه 10 ساعت (C10) مي‏باشد .

 2-4- مشخصات فني سازنده

 مشخصات فني توسط سازنده يا فروشنده ارائه مي‏شود .

 2-5- حافظه

 پيش بيني براي ذخيره نرم افزار

 2-6- حافظه اصلاح پذير

 حافظه‏اي كه محتويات آن را مي‏توان به صورت بخشي از عمليات مركز اعلام حريق , بدون به كارگيري وسيله ويژه برنامه ريزي خارج از سيستم , اصلاح نمود .

 2-7- حافظه غيرفرار

 حافظه‏اي كه براي نگهداري محفوظاتش نيازي به منبع انرژي ندارد .

 2-8- حافظه فقط خواندني

 حافظه‏اي كه مي‏توان داده‏هاي آن را فقط در اثناي ساخت , برنامه ريزي و يا با وسيله ويژه برنامه‏ريزي خارج از سيستم , اصلاح نمود .

 2-9- حافظه فرار

 حافظه‏اي كه براي نگهداري محفوظاتش نياز به يك منبع انرژي دارد .

 يادآوري : اطلاعات در پاره‏اي از حافظه‏ها مي‏تواند براي مدت محدودي بدون منبع انرژي باقي بماند .

 ازديد اين استاندارد به غير از حافظه‏اي كه بتواند متجاوز از 6 ماه بدون به كارگيري منبع خارجي محفوظات خود را نگه دارد , به عنوان فرار تلقي مي‏گردد .

 2-10- نرم افزار

 اطلاعات مورد نياز براي عمليات برنامه كنترل شده سيستم مي‏باشد .

 2-11- سيستم عامل

 اطلاعاتي كه عمليات انجام شده در درون سيستم را كنترل نموده و تابع پيكربندي و نصب خاصي نمي‏باشد .

 2-12- اطلاعات پيكر بندي

 اطلاعاتي غير از سيستم عملكرد كه پيكر بندي نصب خاصي را كنترل نمايد ( به بند 2-11 رجوع شود )

 2-13- اطلاعات اجرا

 اطلاعاتي كه توسط خود سيستم ايجاد شده ( مانند قرائت‏هاي احساسگرها ) يا به طور دستي به آن داده شده تا آزموني را انجام يا عملكردي را از كاربياندازد .

 2-14- ولتاژ بسيار كم

 ولتاژي است بين هاديها يا بين هادي و زمين كه از 50 ولت تجاوز ننمايد .

 2-15- ولتاژ بسيار كم براي ايمني

 ولتاژ بسيار كم در يك مدار است كه از  شبكه اصلي تغذيه توسط وسايلي مانند ترانسفورماتور ايمني يا مبدل با سيم پيچ‏هاي مجزا , جدا شده است ( به بند 2-14 رجوع شود .)

 بخش دوم - مقررات

  3 ـ مقررات عملكرد

 3-1- شرايط اعلام خطر

 3-1-1- واكنش‏هاي شرايط اعلام خطر

 مرحله انتقال المان تصميم گيرنده از يك وضعيت بدون آتش به وضعيت آتش بايد به شرح زير باشد :

 الف ) بروندادها به مدارهاي بيروني براي به كار انداختن وسايل اعلام خطر ( معمولا " وسايل شنيداري ) كه خارج از مركز اعلام حريق هستند بايد طوري ترتيب داده شده باشد , كه حداقل يك وسيله اعلام خطر بتواند با يك مورد قطعي با اتصال كوتاه در مداردر هر نقطه‏اي از سيم كشي بيروني , كارش را ادامه دهد .

 يادآوري 1: اين مقررات مي‏تواند با پيش بيني دو برونداد مستقل يا توسط يك برونداد به يك مدار حلقوي , كه در برابر قطعي مدار و بروز اتصال كوتاه حفاظت شده است اجرا گردد ( به بند 6-6-5 استاندارد ملي ... بخش 1 رجوع شود .)

 يادآوري 2: يك سينگنال اعلام حريق براي ترك محل بايد به وسيله كار پيوست وسايل اعلام خطر با به كار انداختن پيوسته بروندادها داده شود . چنانكه تجهيزات كنترل كننده براي ترك محل مرحله‏اي ترتيب داده شده باشد بايد بين سيگنال " ترك محل " و سيگنال " هشدار دهنده " تفاوت وجود داشته باشد يعني سيگنال ترك محل به طور پيوسته و سيگنال هشدار دهنده به طور متناوب , اعلام شود (1/01±0/5 ثانيه روشن و 1/0±0/5 ثانيه خاموش )

 ب ) نشان دهنده ديداري اعلام خطر

 ج ) به كار افتادن يك مدار كنترل وسيله شنيداري مجاور يا درون مركز اعلام حريق .

 يادآوري 3 ـ چنانچه دو بروندادمستقل وجود داشته باشد ( به رديف الف رجوع شود ) مدار كنترل وسيله شنيداري مي‏تواند توسط يكي از اين بروندادها به كار افتد .

 د ) براي مراكز اعلام حريق با عملكرد چند ناحيه‏اي , يك نشان دهنده مستقل و پيوسته ديداري براي هر ناحيه , كه در آن يك آشكار ساز يا شستي اعلام حريق عمل كرده است , پيش بيني گردد .

 يادآوري 4- اين نشان دهنده مي‏تواند در تابلو كنترل يا در تابلو جداگانه حاوي نشان دهنده‏هاي متصل به آن وجود داشته باشد .

 يادآوري 5 ـ نشان دهنده‏هاي مورد اشاره مي‏تواند تركيبي از رديف‏هاي ( ب ) و ( د ) باشد .

 هـ) عملكردي به غير از آنچه در مشخصات سازنده است مثلا " انتقال سيگنالها به تجهيزات اطفأ حريق , هيچ يك از واكنش‏هاي مشخص شده در بندهاي ( الف ) تا ( هـ) توسط كار همزمان دو آشكارساز يا توسط عملكرد آشكارسازهاي ديگر , به حداكثر تعداد آشكارسازهاي هرمدار , كه توسط سازنده مشخص شده , ( با عملكرد هر آشكار ساز به فواصل حداكثر 2 ثانيه ) نبايد جلوگيري شود .

 چنانچه مركز اعلام حريق براي استفاده با آشكارسازهاي شعله‏اي مناسب باشد , از واكنش همزمان هر تعداد از آشكارسازهاي شعله‏اي ( تا حداكثر تعداد آشكارسازهاي شعله‏اي در هر مدار مشخص شده توسط سازنده ) نبايد جلوگيري شود .

 يادآوري 6 ـ عملكرد همزمان ( يا عملكرد سريع پي درپي ) آشكارسازها ممكن است يك اتصال كوتاه را شبيه سازي نمايد . بند فوق براي حصول اطمينان از ايجاد سيگنال اعلام خطر و نه سيگنال اشتباهي به واسطه عملكرد همزمان آشكارسازها مي‏باشد .

 3-1-2- تاخير در واكنش‏هاي اعلام خطر

 هر گونه تاخير در واكنش‏هاي داده شده در بند 3-1-1 بايد طبق موارد زير , محدود گردد .

 الف ) در مواردي كه واكنش عملكرد يك آشكار ساز مطرح است زمان صرف شده براي مرور كردن , يا پرسش يا تصميم‏گيري يا ديگر فرآيندهاي سيگنال دريافتي , درتجهيزات كنترل مركز اعلام حريق , يا كنترل شده توسط آن , نبايد داراي تأخيري بيش از 10 ثانيه از زمان داده شده در  استانداردهاي 3706 و 3707 باشد .

 ب ) در مواردي كه واكنش مربوط به شستي اعلام حريق است , زمان تأخير نبايد از 3 ثانيه تجاوز نمايد .

 ج ) چنانچه مشخصات سازنده امكان به كارگيري شستي اعلام حريقي را بدهد , كه بتوان اعلام را پس از شكستن حفاظ شستي منتفي نمود ( مثلا " با فشار دادن دگمه مربوطه به داخل ) هرگونه اقدام عامل در محل شستي اعلام حريق كه بيش 1 ثانيه از زمان شكستن حفاظ آن به طول انجامد , نبايد از ايجاد سيگنال اعلام  خطر جلوگيري يا تأخيري در آن پديد آورد .

 د ) هرگونه كنترل براي ناديده گرفتن تأخير در انتقال سيگنال بايد در دسترسي درجه يك قرار گيرد .

 عملكرد چنين كنترلي نيز بايد منجر به كار افتادن مدار ( مدارهاي ) وسيله اعلام خطر ( وسيله شنيداري ) گردد .

 3-1-3- ساكت نمودن وسايل اعلام خطر ( شنيداري ) و كنترل آن

 براي ساكت نمودن واكنش‏هاي اعلام خطر طبق رديف‏هاي ( الف ) و ( ج ) بند 3-1-1 بايد كليدهايي پيش بيني نمود .

 كليدها بايد به طور دستي پيش شارژ شده عمل نمايد يا وسايل ديگري كه همان كار را انجام دهد .

 واكنش‏هاي اعلام حريق طبق رديف‏هاي ( الف ) و ( ج ) بند 3-1-1 بايد تا ساكت شدن عمليات دستي توسط كليد ساكت كننده مناسب با كليد وصل مجدد ادامه يابد ( به بند فرعي 3-1-5 رجوع شود ) و نبايد به طور خودكار ساكت شود در صورت پديد آمدن چند سيگنال حريق از يك ناحيه يا ناحيه هايي كه هنوز تحت شرايط حريق نيستند , واكنش‏هاي اعلام حريق طبق رديف‏هاي ( الف ) و ( ج ) بند 3-1-1 بايد دوباره شروع شود .

 يادآوري 1: عملا " توصيه مي‏شود كه تا مشخص شدن نقطه اعلام خطر , كليد وصل مجدد عمل نكند . بنابراين مطلوب اين است كه تا ساكت شدن صداي اعلام حريق امكان وصل مجدد تجهيزات نباشد .

 يادآوري 2: كليدهاي قطع صدا مي‏تواند به صورت مجموعه‏اي در داخل يك كنترل منفرد به همان اندازه كه محدود به دسترسي درجه 2 است , باشد .

 عملكرد يك يا هردو كليد قطع صدا , نبايد عملكرد وضعيت اعلام حريق را طبق رديف‏هاي ( ب ) و ( د ) و ( هـ) بند 3-1-1 منتفي سازد .

 هنگامي كه وسايل آژير ساكت است , بايد تا زماني كه سيستم اعلام حريق مجددا " وصل گردد , يك سيگنال شنيداري در مركز اعلام حريق داده شود . سيگنال شنيداري كه مي‏تواند مشابه اعلام خطا باشد , بايد صداي ديگري متفاوت با هر نوع صداي اعلام حريق داشته باشد . چنانچه سيگنال شنيداري منقطع بود , اين سيگنال بايد براي حداقل 0/5 ثانيه وحداقل هر 15 ثانيه تكرار شود .

 3-1-4 ـ شروع يا شروع مجدد وسايل اعلام حريق به طور دستي

 يك وسيله حاوي بر نوشته و بادوام براي شروع يا شروع مجدد سيگنال جهت ترك محل بايد پيش بيني گردد .

 عملكرد اين وسيله نبايد بستگي به وضعيت هيچ يك از كليدي‏هاي قطع صدا داشته باشد ونبايد باعث وصل مجدد سيستم شود .

 يادآوري : پيش بيني براي شروع و شروع مجدد يك سيگنال هشدار دهنده مانعي ندارد ( به يادآوري 2 بند 3-1-1 رجوع شود .)

 3-1-5- وصل مجدد پس از وضعيت اعلام حريق

 واكنش‏هاي اعلام حريق - طبق رديف‏هاي ( ب ) و ( د ) و ( هـ) بند 3-1-1 و سيگنال شنيداري نشان دهنده ساكت شدن آژيرها ( به بند 3-1-3 رجوع شود ) بايد ادامه يابد تا اينكه سيستم به طور دستي مجددا " وصل شود . وصل مجدد بايد فقط با عملكرد يك كليد به طور دستي شارژ شده يا وسيله ديگري كه همان كار را مي‏كند , انجام گيرد .

 باقي ماندن در وضعيت " وصل مجدد " بدون ادامه فشار دستي كليدمذكور , نبايد امكان‏پذير باشد .

 3-2- وضعيت اعلام خطا

 3-2-1- عملكردهاي وضعيت اعلام خطا

 اعلام خطاها بايد حداقل داراي شرايط زير باشد .

 الف ) يك هشدار دهنده شنيداري كه درمركز اعلام حريق ترجيحا " در داخل آن نصب شده باشد . ميزان صدا در هر نقطه كمتر از 1 متر از محفظه تجهيزات كنترل , نبايد كمتر از 50 دسي بل باشد , دستگاه سنجش صدا بايد طبق استاندارد1 مي‏باشد .

 يادآوري 1: در بخش 1 استاندارد ملي شماره 3706 توصيه مي‏نمايد كه ميزان صداي ايجاد شده توسط سيگنال نبايد كمتر از ميزان صداي محيط باشد صدايي به ميزان 50 دسي بل ممكن است براي تجهيزات كنترلي كه در محيطهاي پر سروصدا وجود دارد كافي نباشد . در چنين مواردي يك صدا دهنده بيروني ( اضافي ) ممكن است مورد نياز باشد .

 ب ) يك نشان دهنده ديداري در مركز اعلام حريق

 ج ) براي تجهيزاتي كه توانايي عملكرد در چند ناحيه را دارد , يك نشان دهنده ديداري از ناحيه يا محل مربوط در هنگام بروز خطاها طبق رديف هايي ( د ) و ( هـ)بند 3-2-.2

 د ) يك سيگنال براي انتقال به مركز فرمان از دور با اپراتور , چنانچه اين گونه ارتباط پيش بيني شده باشد .

 يادآوري 2: نشان دهنده هايي كه در رديف‏هاي ( ب ) و ( ج ) بالا شرح داده شده , مي‏توانند به صورت يك مجموعه باشند .

 عملكرد وضعيت اعلام حريق نبايد توسط هر اعلام خطايي جلوگيري شود , مگر اينكه آن خطا مانع از ايجاد چنين واكنشي گردد .

 يادآوري 3: اعلام خطا مي‏تواند در يك وضعيت اعلام حريق ساكت شود . ليكن در اين حالت هرگونه خطاي باقي مانده پس از وضعيت اعلام حريق كه مجددا " وصل شده است بايد باعث اعلام خطا جهت بازگشت به حالت اوليه گردد .

 چنانچه تجهيزات اضافي براي اعلام خطا در مركز اعلام حريق پيش بيني شده باشد , در صورت بروز عيب يا قطع هر دو منبع اصلي تغذيه و اضطراري بايستي به مدت 24 ساعت تغذيه سيگنالهاي ديداري و شنيداري را تأمين نمايد .

 3-2-2- نمايش سيگنالهاي اشتباهي

 عملكرد هشدار اعلام خطر طبق بند 3-2-1 بايد در طول 100 ثانيه پس از بروز هريك از حالات زير انجام شود :

 الف ) اتصال كوتاه يا قطع مدار با هر منبع عادي تغذيه همراه با يك اعلام حريق يا قطع كامل برق منبع تغذيه معمولي .

 ب ) اتصال كوتاه يا قطع ارتباط با هر منبع تغذيه اضطراري ( غير از منبع تغذيه كمكي ) مشخص شده در رديف ( ب - 1) بند فرعي 3-8-4-2 همراه با يك اعلام حريق

 ج ) اتصال كوتاه يا قطع مدار از هر شارژ باطري همراه با يك اعلام حريق

 د ) اتصال كوتاه يا قطع مدار از يك يا چند آشكار ساز و يا شستي اعلام حريق , در صورتي كه اين اشكال باعث از كار افتادن يك يا چند آشكارساز و يا شستي اعلام حريق گردد .

 هـ) برداشتن هرآشكار ساز يا شستي اعلام حريق از نوع كشويي از جاي خودش يا قطع مدار از فرستند يا منبع تغذيه .

 و ) اتصال كوتاه يا قطع مدار هر وسيله اعلام حريق ( هشدار دهنده‏هاي صوتي ) بيرون از مركز اعلام حريق

 ز ) توقف عمليات پويشي2يا پرسشي 3 در داخل تجهيزات كنترل .

 ح ) سوختن هر فيوز يا عملكرد هر وسيله حفاظتي كه مانع اعلام حريق گردد ( طبق بند 3-1) چنانچه فيوز يا وسايل حفاظتي در مدارهاي كمكي وجود داشته باشد , هر مدار كه براي آن هشدار عيب , پيش بيني نشده باشد , بايد در مشخصات فني سازنده ذكر شود .

 ط ) نقص يك پردازنده ( پروسسور ) براي اجراي درست نرم‏افزارش به رديف ( ج ) بند فرعي 3-8-1 رجوع شود .

 ي ) مشخص شدن هر گونه اشتباهي در فرآيندهاي كنترل حافظه طبق بندهاي فرعي 3-8-4-1 و 3-8-4-.2

 3-2-3- وسيله شنيداري اعلام خطا

 صداي هشدار دهنده طبق بند 3-2-1 رديف (1) بايد با صداي هر هشدار دهنده اعلام حريق فرق داشته باشد .

 اين سيگنال بايد حداقل هر 5 ثانيه و هر بار به مدت 0/5 ثانيه به صدا در آيد .

 3-2-4- ساكت كردن صدا دهنده اعلام خطا

 چنانچه وسيله دستي براي ساكت نمودن صدا دهنده اعلام خطاباشد , صدا دهنده اعلام خطا بايد در صورت بروز خطا از منبع ديگري مجددا " به صدا در آيد .

 يادآوري : لزومي ندارد كه صدا دهنده براي خطاهاي مختلف از همان منبع , مجددا " به صدا در آيد ( يعني در همان نقطه يا همان مدار ) بديهي است برخي از خطاها طبق بند فرعي 3-2-2 ( مثل نقص يك پردازنده ) مي‏تواند از اعلام خطاهاي ديگر جلوگيري نمايد .

 3-2-5- وصل مجدد از وضعيت اعلام خطا

 وصل مجدد از وضعيت اعلام خطا , هنگامي كه كليه خطاها برطرف شده باشد بايد يا به صورت خودكار ( هشدار خطا بدون قفل ) يا به وسيله كنترل دستي ( هشدار خطا با قفل ) انجام شود .

 چنانچه وضعيت اعلام خطا , هنگامي كه خطا ( خطاها ) هنوز وجود دارد بتواند با وصل مجدد لغو شود , آنگاه بايد عملكرد وضعيت اعلام خطا طبق ( بند فرعي 3-2-1) ظرف 100 ثانيه به حالت قبلي باز گردد .

 يادآوري : برخي از هشدار دهنده‏هاي خطا مي‏توانند داراي قفل يا بدون قفل باشند .

 3-3 از كار افتادن

 يادآوري : وسيله‏اي را مي‏توان براي از كار انداختن تجهيزات فرعي پيش بيني نمود .

 3-3-1 قابليت دسترسي

 كنترلهايي كه هر بخش از سيستم به غير از وسايل اعلام حريق را از كار مي‏اندازد , بايد فقط در دسترسي طبقه 2 باشد .

 كنترل دستي براي از كار انداختن وسايل اعلام حريق ( سيگنالها ) بايد فقط در دسترسي طبقه 3 باشد .

 3-3-2- علائم

 عملكرد هروسيله براي از كارانداختن هر بخش از سيستم اعلام حريق بايد به طور ديداري و شنيداري نشان داده شود . روش اعلام بايد طوري باشد كه وضعيت ( وضعيت‏هاي ) از كارافتادگي , بتواند با وضعيت اعلام خطا تفاوت داشته باشد .

 يادآوري : سيگنال شنيداري مي‏تواند همان سيگنال خطا طبق بند 3-2-3 باشد و سيگنال شنيداري مي‏تواند طبق بند 3-2-4 ساكت شود , مگر اينكه در اين بخش استاندارد به صورت ديگري مشخص شده باشد .

 3-3-3- از كارانداختن آشكارسازها يا شستي‏هاي اعلام حريق

 چنانچه آشكارسازها يا شستي‏هاي اعلام حريق از همان سيم كشي وسيله شنيداري اعلام خطا استفاده مي‏نمايد , عملكرد وسيله شنيداري يا نظارت مدار هشدار دهنده صوتي نبايد توسط هيچ وسيله پيش بيني شده براي از كار انداختن عملكرد آشكارسازها يا شستي اعلام حريق خللي وارد سازد .

 3-3-4- از كار افتادن وسايل اعلام حريق ( هشداردهنده‏هاي شنيداري )

 تابازگشت مدار به حالت اوليه , لغو نشان دهنده ديداري و شنيداري ناشي از كار افتادن نبايد امكان‏پذير باشد .

 3-3-5- از كار افتادن ارتباطات به مركز فرمان از دور

 چنانچه وسيله‏اي براي از كار انداختن ارتباطات به مركز فرمان از دور , پيش بيني شده باشد , در اين صورت بايد از كار افتادن آن به صورت ديداري و شنيداري اعلام گردد .

 اعلام شنيداري مي‏تواند همان اعلام خطا باشد , ليكن نبايد ساكت شدن اين اعلام تا بازگشت به حالت اوليه ارتباطات , امكان‏پذير باشد .

 چنانچه سيگنال به صورت نوبتي باشد , بايد حداقل هر 15 ثانيه و هربار به مدت حداقل 0/5 ثانيه صدا بدهد .

 3-4- مدارهاي خارج از مركز اعلام حريق

 قطع يك مدار و يا اتصال كوتاه در هركابل يا سيم كشي هر مدار خارج از محفظه ( محفظه‏هاي ) مركز اعلام حريق ( غير از كابل برق رساني به تجهيزات ) نبايد مانع از عملكرد صحيح مدارهاي ديگر شود .

 3-5- نشان دهنده‏هاي تكراري و نشان دهنده‏هاي ثانويه

 هرگونه پيش بيني براي نشان دهنده‏هاي تكراري يا ثانويه بايد طوري حفاظت شوند كه خطاهاي مدار باز يا اتصال كوتاه روي خطوط مربوط به نشان دهنده‏هاي تكراري يا ثانويه , يا مقدار اضافه مصرف توان اين نشان دهنده‏ها به عملكرد سيستم اعلام حريق خللي وارد نسازد .

 عملكرد اعلام حريق بايد در تجهيزات نشان دهنده و تكرار كننده ظرف 5 ثانيه از برونداد ( طبق بند 3-1-1- الف ) انجام گيرد .

 3-6- تجهيزات فرعي

 چنانچه تمهيداتي براي عملكرد تجهيزات فرعي هنگام بروز آتش پيش بيني شده باشد , در اينگونه موارد بايد حفاظت طوري باشد كه خطاي اتصال كوتاه يا مدار باز روي خطوط مربوط به تجهيزات فرعي يا مقدار اضافي مصرف توان در اين بخش‏ها , به عملكرد سيستم اعلام حريق خللي وارد نسازد .

 يادآوري : در بخش 1 اين استاندارد , توصيه شده است كه تجهيزات فرعي كه انرژي مصرف مي‏كنند ( غير از نشان دهنده‏ها ) نبايد در وضعيت بدون حريق , توسط منبع تغذيه اعلام حريق قطع و وصل شود .

 3-7- آزمون سري

 چنانچه وسايلي براي آزمون سري پيش بيني شده است نبايد اينگونه وسايل مانع از عملكرد مشخص شده در ( بند 3-1-1) كه مربوط به كار هر نوع آشكارساز يا شستي اعلام حريق كه شامل گروههاي تحت آزمون نمي‏باشند , گردد و يا اينكه از راه اندازي دستي وسايل اعلام حريق جلوگيري نمايد ( به بند 3-1-4 رجوع شود ,) عمليات اينگونه وسايل آزمون بايد به طور عيني مشاهده گردد .

 وسايل آزمون بايد فقط در دسترسي درجه 2 باشد .

 هرگونه آزمون سري به طور خودكار كه توسط مركز اعلام حريق انجام مي‏گردد , نبايد از عملكردهاي مشخص شده در بند فرعي 3-1-1 جلوگيري نمايد .

 3-8- تجهيزات كنترل شده نرم افزاري

 3-8-1- نظارت برنامه‏اي

 اجراي صحيح نرم افزار توسط هرپردازنده , بايد با روشهاي خودآزماي دروني توسط مدار نظارت ( مدار نگهبان ) طبق موارد زير , نظارت شود :

 الف ) عملكرد مدار نظارت و مدارهاي نشان دهنده و سيگنال‏هاي مربوطه‏اش نبايد در تعيين واعلام وضعيت خطا در اثر عيب يك پردازنده يا مدارهاي توليد پالس ساعت 4 مربوطه‏اش خللي وارد شود .

 ب ) مدار نظارت بايد عملكرد امور جاري همراه با وظايف اصلي المان كنترل شده توسط نرم‏افزار را نظارت نمايد . ( يعني عملكرد مدار نظارت نبايد فقط همراه با امورجاري مربوط به " بازرسي " يا ديگر امور مربوط به " نظم داخلي " باشد .)

 ج ) در صورت بروز عيب در يك پردازنده ( پروسسور ) در اجراي صحيح برنامه نرم‏افزار آن بايد طبق موارد زير عمل نمود ( علاوه بر شروع هشدار خطاي شنيداري و ديداري ( به بند 3-2-1 رجوع شود .))

 1 ـ شروع‏مجدد پردازنده و كوشش براي راه اندازي مجدد برنامه از يك نقطه مناسب ظرف 10 ثانيه پس از بروز عيب , رويه راه اندازي شروع مجدد بايد كليه جمع مقابله‏اي حافظه 5 برنامه و داده‏ها را بررسي نمايد .

 2- يا

 2-1- دستگاه نظارت بايد عيب روي داده را ثبت نمايد ( به بند 3-8-2 رجوع شود ) و تجهيزات به طور خودكار مجددا " وصل شود , يا

 2-2- تجهيزات را به طور خودكار مجددا " وصل نمايد و يك هشدار ديداري و يك هشدار شنيداري جهت وصل مجدد به طور خودكار اعلام شود ( به بند 3-8-3 رجوع شود .)

 3-8-2- ثبت عيب يك پردازنده براي اجراي عملكرد صحيح نرم‏افزار ( به بند 3-8-1 رديف ( ج ) و 2 رجوع شود عيب بايد به طور خودكار توسط يك دستگاه ثبات كه حداقل ظرفيت ثبت 99 خطا را دارد ثبت گردد و فقط به روش عملكرد دستي قابل وصل مجدد باشد و در دسترسي درجه 3 قرار گيرد .

 يادآوري : ثبت عيب مي‏تواند به وسيله يك شمارشگر انجام گيرد .

 3-8-3- هشدار وصل مجدد به طور خودكار , به دنبال خطاي يك پردازنده براي اجراي صحيح نرم‏افزار ( به بند 3-8-1 رديف ( ج ) و (2) رجوع شود .)

 3-8-3-1- نشاندهنده ديداري نبايد براي منظور ديگري به كار رود .

 3-8-3-2- سيگنال شنيداري بايد حداقل 0/5 ثانيه و حداقل هر 15 ثانيه به صدا درآيد .

 3-8-3-3- وصل مجدد هشدار دهنده‏هاي ديداري و شنيداري ( بند 3-8-3-1) و ( بند 3-8-3-2) نبايد امكان‏پذير باشد , مگر به وسيله عمليات دستي در دسترس درجه .2

 3-8-4- ذخيره سازي نرم افزار

 3-8-4-1- كليات

 كليه نرم افزارها ( يعني برنامه‏ها و داده‏هاي ) ضروري براي انجام وظايف اين بخش از استاندارد بايد در حافظه‏هاي الكترونيكي 6 نگهداري شود . به خصوص در محيطي كه براي دريافت اطلاعات به قطعات متحرك مكانيكي مانند نوار مغناطيسي يا ديسكت‏ها نياز دارد , نبايد نرم‏افزار را نگهداري نمود .

 به استثنأ موارد مشخص شده در بند 3-8-4-2 و بند 3-8-4-3 كليه نرم افزارهاي به كار رفته توسط مركز اعلام حريق بايد در حافظه‏هاي غير فرار و فقط خواندني , نگهداري شود . هر حافظه غير فرار و فقط خواندني بايد علامت گذاري شود , به طوري كه بتوان به طور مشخص به مدارك مربوط به محتويات دقيق آن دسترسي يافت ( يعني نسخه برنامه , جزئيات داده‏ها .)

 براي كنترل منظم محتويات حافظه بايد پيش بيني‏هاي لازم در نظر گرفته , شود ( به غير از داده‏هاي پيكربندي ذخيره شده در حافظه تغييرپذير ( به بند 3-8-4-2 رديف الف 3 رجوع شود ) و داده‏هاي جاري در فواصل زماني كه از 7 روز تجاوز نمي‏نمايد ( به بند 3-8-4-3 رجوع شود .)

 يادآوري : اين كنترل جاري : مثلا " يك فرآيند مجموع مقابله‏اي 7 مي‏تواند به طور خودكار يا به طور دستي به صورت بخشي از فرآيند عادي نگهداري , انجام شود .

 3-8-4-2- داده‏هاي پيكربندي 8

 داده‏هاي پيكربندي كه در حافظه غيرفرار  و فقط خواندني نگهداري نمي‏شود بايد طبق شرايط زير نگهداري گردد :

 الف : چنانچه در حافظه تغييرپذير ذخيره مي‏شود , پيكربندي داده‏ها بايد برابردسترسي غيرمجاز يا تغيير غير عمدي يا خراب شدن , حداقل به شرح زيرمحافظت شود .

 1 ـ تصحيح داده‏هاي پيكربندي بايد فقط در دسترسي درجه 3 باشد .

 2 ـ ورودي " امكان نوشتن " 9 به حافظه بايد معمولا " در حالت غيرفعال نگهداشته شود , به طوري‏كه هيچ عملياتي درجاي ديگر در پردازنده نتواند باعث خراب شدن اطلاعات حافظه گردد . يك عمل دستي بايد پيش از آنكه محتويات حافظه بتواند تغيير نمايد , انجام گيرد .

 در حالت " امكان نوشتن " نبايد سيستم در وضعيت عادي اش عمل نمايد .

 3 ـ محتويات حافظه بايد به طور خودكار ( يعني توسط يك فرآيند " مجموع مقابله‏اي )" در يك فاصله منظم زماني كه از 24 ساعت تجاوز ننمايد نظارت شود .

 4 ـ امكان مقابله اطلاعات حافظه با مستندات بايد بدون هيچ گونه ابهامي وجود داشته باشد تا هرگونه تغيير غيرمجاز يا غيرمكتوب آشكار گردد .

 ب ) چنانچه در حافظه فرار ذخيره شده باشد , اطلاعات پيكربندي بايد در مقابل قطع برق منبع تغذيه به شرح زير محافظت شود :

 1 ـ يك منبع انرژي ذخيره كه به طور دائم به همان مدار چاپي حافظه ثابت شده است , بايد پيش بيني گردد . اين منبع انرژي بايد حداقل 10 سال دوام و توانايي نگهداري حافظه را حداقل به مدت 6 ماه داشته باشد .

 2 ـ در صورت از بين رفتن محتويات حافظه , بايد يك نشان دهنده خطا وجود داشته باشد و تجهيزات توانايي اعلام حريق را طبق بند 3-1-1 رديف ( الف ,) ( ب ) و ( ج ) و ( هـ) داشته باشد .

 ج ) چنانچه داده‏هاي پيكربندي در حافظه‏اي تغييرپذير و فرار ذخيره شده باشد , حافظه بايد با رديف‏هاي ( الف ) و ( ب ) مطابقت نمايد .

 3-8-4-3- داده‏ها براي اجراي برنامه

 چنانچه داده‏هاي دروني توليد شده توسط سيستم در اثناي عملياتش يا داده‏هاي وارد شده توسط كنترل دستي به منظور شروع آزمون يا از كار افتادگي وظايف , در حافظه تغييرپذير ذخيره شده باشد ( كه مي‏تواند حافظه فرار بدون منبع انرژي پشتيبان باشد .) پس از بروز عيب در منبع تغذيه مربوط به حافظه , تجهيزات بايد دوباره در وضعيت ايمن شروع به كار كند ( يعني بدون هرگونه حالت آزمون انتخاب شده يا هر بخشي از سيستم كه از كار افتاده .)

 هرگونه محتويات حافظه مربوط به انتخاب حالات آزمون يا از كارافتادگي بخشهايي از سيستم بايد بمنظور حصول اطمينان از اعلام صحيح نشان دهنده‏ها توسط مركز اعلام حريق نظارت شود .

 3-8-5- طراحي نرم‏افزار و مستندسازي

 نرم‏افزار به كار رفته در مركز اعلام حريق بايد به صورت تقسيم بندي و تك واحدي 10 متناسب با عملكردش طراحي شود .

 مستند سازي كافي نرم‏افزار بايد در دسترس باشد تا تطبيق با بندهاي 3-8-1 و 3-8-4 را بتوان به درستي ارزيابي نمود .

 براي بهبود قابليت اطمينان بايد روش منظمي در طراحي نرم‏افزار براساس موارد زير انجام گيرد :

 الف ) موضوعات تعيين شده , مشخصات كامل و تفصيلي

 ب ) برنامه‏هاي ساخت يافته و بخوبي مستندسازي شده

 ج ) استفاده از يك زبان كامپيوتر مناسب براي پردازشگر و موضوع مورد استفاده .

 د ) تعيين روشهاي آزمون براي تأييد صحت كاركرد نرم‏افزار از مدولهاي منفرد تا مجموعه كامل سيستم .

 3-9- ثبت رويداد

 يادآوري 1 : بجاست روشي اتخاذ شود كه توسط آن حوادثي كه بروي سيستم پديد مي‏آيد , بتواند بصورت خودكار ثبت گردد . در جايي كه چنين روشي وجود ندارد , يك شمارشگر را مي‏توان تهيه نمود كه شماره‏هاي بدست آمده از موارد اعلام خطر را نمايش دهد .

 چنانچه از يك شمارشگر حوادث استفاده شود , شمارشگربايد ظرفيت نمايش حداقل 999 حادثه را پيش از آنكه بطور خودكار صفر شود , داشته باشد .

 يادآوري 2: اين نمايش مي‏تواند بصورت پيوسته يا با استفاده از كنترل دستي فعال گردد .

 3-10- نشانه روشن بودن دستگاه

 تشخيص ميان عمليات عادي ( يعني در صورت عدم آتش و عدم اعلام خطا ) و عيب كلي مدار برق بايد امكان‏پذير باشد . تحت شرايط عادي , يك لامپ سبز رنگ بايد جلو تابلو كنترل روشن باشد , در صورت قطع كلي برق اين لامپ خاموش شود .

 يادآوري : هرگاه سيستم با برق اضطراري كار نمايد , وضعيت اين نشان دهنده تعريف نشده است , ليكن در صورت قطع تغذيه اصلي و كار كرد منبع تغذيه اضطراري , يك نشانگر بايد وضعيت فوق را مشخص سازد ( به بند 3-2 رجوع شود .)

  4 ـ مقررات ساختار

 4-1- محفظه

 مركز اعلام حريق بايد در يك محفظه يا محفظه هايي با درجه حفاظت طبق استاندارد 5490-BS و حداقل درجه حفاظت (2X IP) جاي گيرد . اين درجه حفاظت بايد در زمانهايي كه درجه دسترسي محدود به درجه‏هاي 1 و 2 باشد حفظ گردد .

 براي جلوگيري از نفوذ گرد وغبار به درون تجهيزات , بخش فوقاني محفظه به جز محل ورود كامل نبايد منفذ ديگري داشته باشد و محل عبور كابل نيز بايد كاملا " بسته باشد .

 يادآوري : در برخي از كاربردها , ممكن است تجهيزات نياز به حفاظت در برابر ذرات ريز آب يا پاشش آب , داشته باشد . در اين صورت ممكن است درجه حفاظت IP بالاتري ضروري باشد .

 4-2- كنترلهاي دستي

 كليه كنترلهاي دستي بايد محكم و كاربرد آن آسان باشد و طوري طراحي و جاسازي شده باشد كه احتمال عمليات اتفاقي آن محدود گردد .

 كليه كنترلهاي دستي بايد به طور وضوح داراي پلاك مشخصه براي عملكردش باشد . چنانچه پيامد عملكرد كنترلهاي دستي پس خور 11 شنيداري يا ديداري در مركز اعلام حريق ايجاد ننمايد , نبايد كنترلهاي مذكور , عملكرد ساده‏اي داشته باشد .

 4-3- قابليت دسترسي كنترل و قابليت رويت نشان دهنده

 4-3-1- قابليت دسترسي

 ميزان قابليت دسترسي براي كنترل و نشان دهنده‏ها بايد با جدول (1) مطابقت داشته باشد .

 4-3-2- دسترسي درجه 1 كنترلهايي كه دسترسي درجه 1 به آن نياز دارد , نبايد محدوديتي براي دسترسي داشته باشد . نشان دهنده‏هايي كه بايد ديده شوند و در دسترسي درجه 1 قرار دارند بايد در جلو تابلو و با وجود درهاي بسته , قابل رويت باشد .

 4-3-3- دسترسي درجه 2 ـ دسترسي به كنترلهايي كه دسترسي درجه 2 به آن نياز دارد و نشان دهنده هايي كه بايد ديده شوند و دردسترسي درجه 2 قرار دارند بايد به وسيله كليد يا كليد قطع و وصل رمزي يا قفل محدود گردد .

 كليدها يا رمزهايي كه دردسترسي درجه 2 محدود مي‏شود , نبايد باعث دسترسي درجه 3 گردد .

 4-3-4- دسترسي درجه 3 ـ دسترسي به كنترلهايي كه دسترسي درجه 3 به آن نياز دارد يا نشان دهنده هايي كه بايد توسط دسترسي درجه 3 رويت شود , بايد به وسيله كليد يا كليد قطع و وصل رمزي يا قفل محدودگردد .

 يادآوري : كليدها يا رمزهايي كه در دسترسي درجه 3 قرار مي‏گيرد , مي‏تواند در دسترسي درجه 2 نيز قرار گيرد .

 

 

 

 

 1) راهنما :M با دستور مافوق

 O اختياري

 P ممنوع

كنترل‏هاي الف 1- و الف 2 ممكن است با يكديگر تركيب گردد , كه در اين حالت دسترسي به ساكت كردن كنترل شنيداري در درجه دسترسي يك ممنوع شده است (P)

  نشان دهنده‏هاي ب - 1 وب -2 ممكن است بايكديگر تركيب گردد .

 § نشان دهنده‏هاي ب  - 3 و ب - 4 ممكن است با يكديگر تركيب گردد .

 يادآوري : اگر چه پيش بيني يك كنترل يا نشانه ممكن است اختياري باشد , ليكن در صورت تأمين بايد طبق مقررات دسترسي مربوطه باشد .

 4-4- نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه

 4-4-1- شناسايي - مشخصات نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه بايد طبق بند 3 باشد , به استثنأ نشان دهنده هايي كه در بند (3-2-1 ج ) مشخص شده است .

 4-4-2- رنگ - رنگهاي نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه بايد به شرح زير باشد :

 الف ) نشان دهنده‏هاي اعلام حريق و ساير نشان دهنده‏ها بايد فقط در وضعيت حريق قرمز باشد .

 ب ) نشان دهنده‏هاي عيب بايد زرد باشد .

 ج ) نشان دهنده روشن بودن دستگاه بايد سبز باشد ( به بند 3-10 رجوع شود )

 د ) نشان دهنده‏هاي ديگر عملكردهاي داخل سيستم اعلام حريق نبايد قرمز يا سبز باشد .

 هـ) در جايي كه استانداردهاي بين المللي كاربرد تجهيزات كمكي را تحت پوشش دارد , رنگهاي نشان دهنده‏هاي به كار رفته براي نشان دادن وضعيت يا حالت تجهيزات بايد طبق همان استاندارد باشد .

 چنانچه احتمال مغايرت رنگهاي به كار رفته با نشان دهنده‏هاي سيستم اعلام حريق وجود داشته باشد , نشان دهنده‏هاي تجهيزات جانبي بايد در موقعيتي باشند كه از هرگونه اشتباهي جلوگيري شود .

 يادآوري : روشن شدن لامپ قرمز روي تابلوهاي نشان دهنده يعني نشان دادن صريح و غير مبهم وجود اعلام حريق , روشن شدن لامپ زرد , يعني نشان دادن تغيير و انحراف از يك عملكرد عادي , يا به صورت احتياط ( يعني به وسيله از كار انداختن ) يا در اثر بروز يك عيب , روشن شدن لامپ نيز به معني روشن بودن سيستم اعلام حريق است .

 4-4-3- زمان تناوب چشمك زدن

 نشان دهنده‏ها بايد به صورت هميشه روشن يا چشمك زن باشد , چنانچه از نور چشمك زن استفاده شود . دوره‏هاي " روشن " و " خاموش " هركدام نبايد كمتر از 0/25 ثانيه باشد .

 تناوب چشمك زدن بايد به شرح زير باشد .

 الف ) براي نشاندهنده آتش , كمتر از 1 هرتز نباشد .

 ب ) براي نشاندهنده عيب , كمتر از 0/2 هرتر نباشد .

 4-4-4- پلاك مشخصه

 نشان دهنده اعلام حريق قابل رويت بايد به طور وضوح با كلمه " آتش " مشخص گردد . عملكرد نشان دهنده‏هاي قابل رويت ديگر بايد به طور وضوح روي تابلو كنترل مشخص شود .

 4-4-5- اعلام مكرر

 چنانچه نشان دهنده نوري به كار مي‏رود , بايد با بند (3-1-1- ب ) مطابقت داشته باشد و ترتيب آن طوري باشد , كه در وضعيت حريق حداقل در دو وسيله جدا از هم نشان دهنده قرمز روشن شود . بروز عيب در يكي از دو وسيله نبايد از كار وسيله دوم جلوگيري نمايد و باعث ايجاد عيب پيشرس آن شود . در اثناي آزمون سري بايد اطمينان حاصل نمود كه هردو وسيله , وظيفه خود را انجام مي‏دهند .

 يادآوري 1: ظاهر شدن دو نشان دهنده قرمز كه يكي از آنها منطقه آتش سوزي و ديگري مشترك براي نشان دادن آتش سوزي در همه مناطق باشد , قابل قبول است ( به بند 3-1-1 رديف‏هاي ( ب ) و ( د ) رجوع شود .)

 يادآوري 2: نشان دهنده‏هاي ديداري تكي , داراي چند رشته ملتهب در يك محفظه تكي به دليل اينكه عيب يكي از رشته‏ها باعث بروز عيب پيشرس در ديگر رشته‏ها مي‏گردد , با بند 4-4-5 مطابقت نمي‏نمايد .

 4-4-6- مدارها

 ترتيب قرار گرفتن مدارهاي نشاندهنده و طرح تجهيزات نبايد از عملكرد صحيح وجداگانه آشكارسازهاي ديگر يا هروسيله شنيداري يا مدارهاي وسيله شنيداري , جلوگيري نمايد .

 4-4-7- قابليت رويت

 نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه بايد به طور وضوح و بدون نياز به هرگونه عمليات بهره بردار تحت شرايط زير قابل رؤيت باشد :

 الف ) از هر فاصله‏اي تا 3 متر

 ب ) براي نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه عمومي , حداقل زاويه ±45 درجه بالاتر از سطح افقي نسبت به تابلو باشد .

 ج ) براي ساير نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه , حداقل زاويه±45 درجه بالاتر از سطح افقي نسبت به تابلو باشد .

 د ) حداقل ±30 درجه بالاتر از سطح عمودي نسبت به تابلو باشد .

 هـ)در جلو تابلوي مركز اعلام حريق ميزان شدت روشنايي عمودي تا 200 لوكس باشد .

 4-5- نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه

 چنانچه نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه براي پشتيباني يا بارز كردن اطلاعات نشان دهنده‏هاي ديداري اوليه در نظر گرفته شده است , بايد به شرح زير باشد :

 الف ) نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه قرمز قابل رؤيت در دسترسي درجه 1, بايد فقط براي اعلام حريق و يا در وضعيت اعلام حريق به كار رود .

 رنگهاي نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه در دسترسي درجه 1 بايد طوري انتخاب شود كه معني اينگونه نشان دهنده‏هاي ثانويه با معني نشان دهنده اوليه در تعارض باشد .

 ب ) نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه قرمز رنگ كه در دسترسي درجه 2 قرار مي‏گيرند , بايد فقط براي اعلام حريق و يا دروضعيت حريق به كار رود و يا به عنوان نتيجه عملكرد پيوسته دستي قابل دسترسي , فاقد در دسترس درجه 2 باشد ( از قبيل فشار پيوسته روي يك شستي آزمون .)

 ديگر نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه , كه فقط در دسترسي درجه 2 قرار مي‏گيرد , بايد رنگ ديگري غير از قرمز داشته باشد .

 يادآوري : نشان دهنده‏هاي ديداري ثانويه كه فقط قابل رؤيت توسط قابل دسترسي درجه 3 است , مي‏تواند هر رنگي , حتي قرمز باشد .

 4-6- انتخاب قطعات و طرح مدار

 بايد قطعات با كيفيت مرغوب ( براي مثال مطابق استاندارد BS.9000) استفاده شود .

 چنانچه عمر قطعات بادوامي كمتر از 15 سال به كار رود , زمان تعويض آنها را بايدسازنده مشخص نمايد .

 يادآوري : مركز اعلام حريق بايد طوري طراحي گردد كه عملكردآن در فواصل زماني سرويس توصيه شده توسط سازنده , مطمئن وقابل اعتماد باشد , تجهيزات بايد طوري طراحي شده باشد كه حداقل دوام مورد انتظار از آن 15 سال باشد .

 وسايل حاوي داده‏ها , بايد درمقابل تغيير ماهيت در اثر شرايط محيطي , حفاظت شده باشد (, از قبيل پرتو فرابنفش ) و بايد داراي پلاك مشخصات دقيق فني باشد . سازنده تجهيزات بايدگواهي نمايد كه كليه اجزاء براي كاربردشان مناسب است ودرمقاديرنامي , عمل مي‏نمايد .

 4-7- شرايط محيطي

 تجهيزات بايد توانايي انجام كليه وظايفش را در شرايط محيطي مورد انتظار در ساختمانها , داشته باشد . تجهيزات هنگامي طبق اين مقررات شناخته مي‏شوند , كه آزمونهاي مشروح دربندهاي 8,9,10,11,12 رابه طور مطلوب بگذراند و مطابق با مشخصات داده شده در بندهاي مذكور باشد .

 4-8- تداخل الكترواستاتيكي و امواج الكتريكي

 تجهيزات بايد در برابر الكترواستاتيك و امواج الكترو مغناطيسي و ضربه‏هاي گذراي شبكه برق و خطوط , حفاظت شده باشند , تجهيزات هنگامي طبق اين مقررات شناخته مي‏شوند , كه آزمونهاي مشروح در بندهاي 13 و 14 و 15 را به طور رضايت بخش انجام دهد و مطابق با مشخصات داده شده , در بندهاي مذكور باشد .

  5 ـ مقررات الكتريكي

 5-1- ايمني الكتريكي

 تجهيزات بايد طبق بندهاي استاندارد 12زير باشد :

 الف ) بند 8 به استثنأ زير بند (8-6)

 يادآوري 1: در پوش‏هاي باطري با ولتاژ بسيار كم (elv) كه هنگام تعمير ونگهداري نياز به برداشتن آن باشد , نشانه گذاري آنها ضرورتي ندارد .

 ب ) بندهاي 9 و 10 و 20

 تجهيزات با , عايق مضاعف بايد داراي طبقه  حفاظتي 13 طبق استاندارد 14 باشد .

 يادآوري 2: آزمون شرايط گرم و مرطوب يكنواخت مورد اشاره در بند 10 اين استاندارد شامل اندازه‏گيري مقاومت عايقي و بررسي سختي دي الكتريك مي‏باشد .

 5-2- تامين انرژي

 يادآوري : واحدهاي منبع تغذيه مي‏تواند به صورت مجموعه‏اي , بخشي از مجموعه يا به صورت جدا از مركز اعلام حريق باشد . ظرفيت مورد نياز واحد منبع تغذيه بستگي به مقررات ويژه طبق بخش 1 بند 16 استاندارد 3707 دارد . از اين جهت آزمون‏هاي مشروح  در اين استاندارد مربوط به مشخصات داده شده از سوي سازنده براي ظرفيت منبع تغذيه مي‏باشد .

 5-2-1- كليات

 مركز اعلام حريق بايد انرژي خود را معمولا " از يك منبع تغذيه دائم و قابل اعتماد مانند شبكه برق اخذ نمايد . يك منبع اضطراري داراي يك باتري ثانويه با دستگاه‏شارژ به صورت خودكار نيز بايددر نظر گرفت , كه فورا " در صورت بروز عيب در برق شبكه عمومي , قابل دسترس باشد . شبكه برق و منبع تغذيه اضطراري هر دو بايد توانايي تامين برق به ميزان حداكثر بار مشخص شده توسط سازنده در تحت شرايط عادي كار , بروز عيب و حريق , داشته باشد قطع نظر از وضعيت ديگر منابع تغذيه و با تغيير ولتاژي برابر +10و 15- درصد ولتاژ اسمي تعيين شده در شبكه‏هاي برق چنانچه تجهيزات , آزمونهاي بند 16 را به طور رضايت  بخشي بگذراند , مطابق با اين استاندارد شناخته مي‏شود .

 چنانچه چند نوع منبع تغذيه براي تأمين نيازهاي مختلف سيستم وجود داشته باشد , هريك از منابع تغذيه مذكور تحت شرايط كار مشخص شده توسط سازنده , بايد مطابق با بند 16 اين استاندارد باشد .

 5-2-2- دستگاه شارژ باطري اضطراري

 يك دستگاه مناسب شارژ باطري به طور خودكار , بايد براي هر باطري ثانويه پيش بيني گردد . دستگاه پيش بيني شده براي شارژ باطري اضطراري بايد توانايي شارژ باطري را تا 85 درصد ظرفيت اسمي اش در 24 ساعت داشته باشد .

 تجهيزات هنگامي رضايت بخش و مطابق با اين استاندارد است , كه آزمونهاي بند 17 را با موفقيت بگذراند و مطابق با مشخصات بند 17 باشد .

 يادآوري : اين آزمون شامل باطريها نمي‏شود , ليكن بايد اطلاعاتي درباره آن از سازنده باطري به دست آورد مبني بر اينكه دوام مورد انتظار باطري متجاوز از 4 سال , تحت شرايط به كارگيري تجربه شده در سيستم اعلام حريق مي‏باشد .

 ظرفيت باطري‏هاي ثانويه براي كاربرد اضطراري منبع تغذيه بستگي به بارهاي مشخص سيستم و مدت زمان اضطراري مورد نياز دارد .

 5-2-3- تبديل اتصال بين دو منبع تغذيه

 تبديل اتصال بين شبكه عمومي برق و منابع اضطراري ( وبرعكس ) يا كاهش ولتاژ شبكه به ميزاني خارج از حد عادي اش نبايد باعث هيچگونه تغيير در نشان دهنده‏ها , هشدار دهنده‏ها يا در برونداد مركز اعلام حريق گردد ( به  غير از آنهايي كه مربوط به منبع‏هاي تغذيه است .)

 5-2-4- بازگشت از حالت قطع كامل منابع تغذيه

 قطع نظر از ظرفيت منبع تغذيه اضطراري فرصتهايي ممكن است پيش آيد كه در هردو منبع تغذيه و شبكه برق عيبي پديد آيد ( به غير از منبع تغذيه پشتيبان كه در بند 3-8-4-2 رديف ( ب ) آورده شده است .)

 سيستم بايد به طور خودكار ظرف 10 دقيقه پس از بازگشت به حالت عادي كار منبع تغذيه اصلي كه در آن عيب كلي به وجود آمده است , به حالت اوليه‏اش بازگردد ( به غير از زماني كه وصل مجدد كه به حالت عادي برگرداندن هشدار دهنده عيب به صورت دستي است .)

 5-3- جداسازي هاديها ازيكديگر

 در جائيكه هاديهاي حامل عبور سيگنال يا برق , به غير از آنهايي كه داراي ولتاژ بسيار كم مي‏باشند يا از مركز اعلام حريق مي‏گذرند , بايد اقدامات لازم براي ورود و خروج هاديهاي با ولتاژ بسيار كم به طور جداگانه در نظر گرفته شود و جداسازي ميان هاديها را بايد در داخل تجهيزات انجام داد .

  6 ـ نشانه گذاري و مشخصات فني

 6-1- روي سطح جلويي تجهيزات بايد اطلاعات زير به طور وضوح , نشانه گذاري شود .

 الف ) شماره استاندارد

 ب ) نام شركت سازنده

 ج ) شماره مدل و سال ساخت

 تجهيزات بايد به طور وضوح با هر نوع اطلاعات يا اخطارهاي ضروري به منظور ايمني اپراتور يا هر شخص ديگري كه به سرويس و نگهداري تجهيزات سرو كار دارد , نشانه گذاري شود .

 6-2- مشخصات فني همراه تجهيزات بايد شامل موارد زير باشد :

 الف ) ميزان ولتاژ منبع تغذيه

 ب ) اطلاعات كافي در زمينه مصرف جريان برق براي حالت اعلام و عدم اعلام خطا كه بايد تحت هر دو شرايط عادي وقطع برق شبكه  عمومي , به انضمام حداكثر ظرفيت باطري و ظرفيت دستگاه شارژ باطري محاسبه شود .

 ج ) ميزان ولتاژ , رواداري‏هاي ولتاژوجريان‏هاي مجاز براي هربرونداد كه درتجهيزات موجود مي‏باشند ( از قبيل وسيله شنيداري يا وسايل آشكارساز .)

 د ) هرگونه مشخصات ديگر براي اطمينان از سازگاري با ديگر قطعات در سيستم اعلام حريق .

 هـ) جزئيات فني وسايل براي تأخير انتقال يك سيگنال اعلام حريق به مركز فرمان از راه دور داراي اپراتور ( به بند 3-1-2 رجوع شود ).

 و ) ارتباطهاي الكتريكي يا ارتباطهاي ديگر .

 ز ) كوچكترين و بزرگترين مقطع هاديهاي كه در ترمينالها مي‏توانند جاي گيرند .

 ح ) دستورالعمل بهره برداري

 ط ) دستورالعمل براي آزمون سري كه بايد طبق توصيه بخش 1- بند 29 اين استاندارد انجام گيرد .

 ي ) مدت زمان توصيه شده براي تعويض اجزاء و قطعات .

 بخش سوم : آزمونها

  7 ـ جزئيات عمومي آزمونها

 يادآوري : اين آزمونها , آزمونها نوعي هستند و وجود گواهي تأييد آزمون را نمي‏توان براي فرآورده‏هاي بعدي به عنوان تطابق با اين بخش از استاندارد , تلقي نمود و اين امر بستگي به سيستم كنترل كيفيت سازنده دارد . چنانچه مواد يا روش ساخت تغيير نمايد , ممكن است تكرار برخي يا تمام آزمونها ضروري باشد و بستگي به ارزيابي اثر تغييرات در اعتبار گواهي آزمون دارد اين ارزيابي بايد توسط صادر كننده گواهي آزمون يا اشخاص همتراز , انجام گيرد .

 7-1- شرايط محيطي استاندارد براي آزمون

 آزمون بايد پس از تثبيت شرايط محيطي استاندارد 15 بر روي آزمونه به شرح زير انجام شود , مگر اينكه روش آزمون ديگري تعيين شده باشد :

 الف ) ميزان دما : 15 تا 35 درجه سلسيوس

 ب ) رطوبت نسبي : 45 تا 75 درصد

 ج ) فشار هوا : 86 تا 106 كيلو پاسكال

 دما و رطوبت بايد اساسا " براي هر آزمون محيطي و در جايي كه شرايط جوي استاندارد اعمال مي‏شود , ثابت باشد .

 7-2- نصب و وضعيت قرار گرفتن

 نمونه بايد در وضعيت عادي اش و توسط وسائل . عادي نصب آن , كه توسط سازنده تعيين شده است , قرار گيرد . مگر آنكه دريك روش آزمون , طور ديگري تعيين شده باشد .

 7-3- ارتباطهاي الكتريكي

 چنانچه يك روش آزمون ايجاب مي‏نمايد كه نمونه بايدكار نمايد , نمونه را بايستي به منبع تغذيه متناسبي وصل نمودو كليه ورودي‏ها و خروجي‏ها را به تجهيزات متناسب با بارهاي مصنوعي طبق حداكثر بار تعيين شده توسط سازنده , متصل كرد , مگر آنكه در روش آزمون طور ديگري تعيين شده باشد .

 يادآوري : واحدهاي آدرس دار يا ديگر واحدهاي انتقال اطلاعات همراه با احساسگرها وآشكارسازها نبايد مطابق اين استاندارد آزمون گردد , مگر آنكه محل نصب آنها فقط مجاور مركز اعلام حريق باشد . اينگونه تجهيزات بايد تحت شرايط محيطي متناسب با موقعيت آن , مورد آزمون قرار گيرد .

 وسايلي بايدبراي شبيه سازي حريق و شرايط بروز عيب طبق پيوست ( الف ) و براي آزمون وضعيت نشان دهنده‏ها و خروجي‏هاي آزمونه , تهيه گردد .

 نمونه بايد تحت ولتاژ اسمي كار دستگاه برقدار شود , مگر آنكه در روش آزمون طور ديگري تعيين شده باشد .

 7-4- ترتيب آزمون

 آزمونهاي مشخص شده در بندهاي 8 تا 17 بايد به ترتيب انجام شود . به استثنأ آنهايي كه آزمونهاي تعيين شده در بندهاي 11 و 12 كه در هردو مورد نصب نمونه بر روي دستگاه مولد ارتعاش در هر سه محور عمودي , خواسته شده است . ضمنا " مجاز است كه اين آزمونها بين ديگر آزمونها انجام شود , به طوري كه آزمونهاي كاربردي و آزمونهاي دوام روي يك محور , هردو قبل از حركت دادن نمونه به سوي محور بعدي , انجام شود .

  8 ـ گرماي خشك

 8-1- هدف آزمون

 تعيين تناسب تجهيزات جهت عملكرد , تحت شرايط دماي زياد محيط مي‏باشد .

 8-2- روش آزمون

 8-2-1- كليات

 روش آزمون را طبق استاندارد 2011 BS بند ( ب -2-1) انجام دهيد .

 8-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بازرسي نمائيد تا از رضايت بخش بودن عملكرد آن مطمئن شويد .

 8-2-3- وضعيت نمونه در اثناي اعمال شرايط آزمون

 نمونه را طبق مشخصات بند 7-2 نصب و آن را به منبع تغذيه و تجهيزات آگاهي دهنده و بارگذاري مناسب وصل نمائيد . ( به بند 7-3 رجوع شود ).

 8-2-4- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را اعمال نمائيد :

 الف ) دماي آزمون :40±2 درجه سلسيوس

 ب ) مدت آزمون : 16 ساعت

 8-2-5- اندازه‏گيري در طول دوره آزمون

 در طول دوره آزمون نمونه را جهت پديدار شدن هرگونه آژير يا سيگنالهاي بروز عيب جعلي و خطا , نظارت نماييد . در طول ساعت پاياني دوره آزمون , نمونه راطبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد .

 8-2-6- اندازه‏گيري‏هاي نهايي

 پس از بازگشت به شرايط عادي , نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و آن را به طور عيني از لحاظ آسيب ديدگي مكانيكي ( دروني و بيروني ) بازرسي نماييد .

 8-3- معيار تطابق

 8-3-1- در طول دوره آزمون , نمونه به استثنأ زماني كه تحت آزمون عملكرد قرار مي‏گيرد , بايد در وضعيت عادي باقي بماند .

 8-3-2- نمونه بايد  در اثناي هرآزمون عملكرد , به طور صحيح عمل نمايد ( به بندهاي 3-1-1  و 3-2-1 رجوع شود .)

 8-3-3- در اثناي بررسي نهايي نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اين آزمون , قابل رؤيت باشد .

  9 ـ سرما

 9-1- هدف آزمون

 تعيين تناسب تجهيزات جهت عملكرد , تحت شرايط دماي كم محيط مي‏باشد .

 9-2- روش آزمون

 9-2-1- كليات

 روش آزمون را طبق استاندارد 2011 BS قسمت ( الف -2-1) انجام دهيد .

 9-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بازرسي نماييد تا از  رضايت بخش بودن عملكرد آن مطمئن شويد .

 9-2-3- وضعيت نمونه در اثناي فراهم سازي شرايط آزمون

 نمونه را طبق مشخصات بند 7-2 نصب و آن را به منبع تغذيه متناسب و تجهيزات آگاهي دهنده و بارگذاري وصل نماييد ( به بند 7-3 رجوع شود .)

 9-2-4- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را اعمال نماييد :

 الف ) دماي آزمون :-10±3 درجه سلسيوس

 ب ) مدت آزمون : 16 ساعت

 9-2-5- اندازه‏گيري در طول دوره آزمون

 در طول دوره آزمون نمونه را جهت پديدار شدن هرگونه اعلام حريق يا سيگنال خطا , نظارت نمائيد . در طول ساعت پاياني دوره آزمون , نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد .

 9-2-6- اندازه‏گيري‏هاي نهايي

 پس از بازگشت به شرايط عادي , نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و آن را به طور عيني از لحاظ آسيب ديدگي مكانيكي ( دروني و بيروني ) بازرسي نماييد .

 9-3- معيار تطابق

 9-3-1- در طول دوره آزمون نمونه , به استثنأ زماني كه تحت آزمون عملكرد قرار مي‏گيرد , بايد در وضعيت عادي باقي بماند .

 9-3-2- نمونه بايد در اثناي هر آزمون عملكرد , به طور  صحيح عمل نمايد ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 9-3-3- در اثناي بررسي نهايي نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اين آزمون , قابل رؤيت باشد .

  10 ـ گرماي مرطوب ( حالات پايدار ) مقاومت عايقي و سختي دي الكتريك

 10-1- هدف آزمون

 تعيين تناسب تجهيزات جهت پايداري و كار تحت شرايط رطوبت نسبي زياد , هنگامي كه جذب رطوبت عمدتا " توسط پراكنش انجام مي‏گيرد .

 آزمونهاي مقاومت عايقي و سختي دي الكتريك براي اطمينان از ميزان قابل قبول مقاومت عايقي و سختي دي الكتريك است كه مي‏تواند تحت شرايط مرطوب نگه داشته شود .

 10-2- روش آزمون

 10-2-1- كليات

 روش آزمون را طبق استاندارد  2011 BS بند 2-1 ( الف C) انجام دهيد .

 10-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بازرسي نمائيد تا از رضايت بخش بودن عملكرد آن مطمئن شويد .

 10-2-3- اعمال شرايط اوليه آزمون

 نمونه را بايد تا رسيدن به دماي پايدار , در  دماي آزمون (40±2 درجه سلسيوس ) نگه داشت تا از تشكيل قطرات آب بر روي نمونه جلوگيري شود .

 10-2-4- وضعيت نمونه در اثناي اعمال شرايط آزمون

 نمونه را طبق ( بند 7-2) نصب و آن را به منبع تغذيه متناسب و تجهيزات آگاهي دهنده و بارگذاري وصل نمائيد . ( به بند 7-3- رجوع شود .)

 10-2-5- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را اعمال نمائيد :

 الف ) دماي آزمون : 40±2 درجه سلسيوس

 ب ) رطوبت نسبي :  درصد

 ج ) مدت آزمون : 16 ساعت

 10-2-6- اندازه‏گيري در طول اعمال شرايط آزمون

 درطول اعمال شرايط آزمون , نمونه را جهت پديدار شدن هرگونه آژير با سيگنال‏هاي بروز عيب اشتباهي و خطا , نظارت نمائيد . در طول ساخت پاياني اعمال شرايط آزمون , نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد .

 10-2-7- اندازه‏گيري‏هاي نهايي

 پس از برگشت به حالت اوليه , فورا " نمونه را از منبع تغذيه جدا نمائيد و آزمونهاي مقاومت عايقي و سختي دي الكتريك را انجام دهيد . اين آزمونها را ظرف 30 دقيقه تكميل نمائيد .

 هرگونه ارتباط ميان مدار و زمين را قطع نماييد ( مانند قطعات نشان دهنده اتصال زمين و جلوگيري كننده اتصال زمين )

 تجهيزات داراي عايق مضاعف را با ورقه نازك فلزي بپوشانيدو يك ارتباط الكتريكي را با ورقه مذكور به عنوان اتصال زمين , برقرار كنيد . ترمينال‏هاي برق را به گروههاي زير تقسيم نمائيد :

 الف ) كليه ترمينالهاي اتصال زمين

 ب ) كليه ترمينالهاي درونداد و برونداد ولتاژ بسيار كم ايمن 16

 ج ) ساير ترمينالها

 مقاومت عايقي را با ولتاژ مستقيم 500±50 ولت كه بين ترمينالهاي گروه ( الف ) و ترمينالهاي گروه ( ب ) اعمال مي‏شود , اندازه بگيريد . اين اندازه‏گيري را پس از آنكه ولتاژ اعمال شد , در مدت 5+ 60 ثانيه انجام دهيد .

 ترمينالهاي گروه ( الف ) و ( ب ) را باهم ارتباط دهيد . مقاومت عايقي را با ولتاژ مستقيم500±5 ولت , كه بين ترمينالهاي گروه ( ج ) و ترمينالهاي گروه ( الف ) و گروه ( ب ) اعمال مي‏شود , اندازه بگيريد .

 اين اندازه‏گيري را در مدت 60±5ثانيه پس از اعمال ولتاژ انجام دهيد .

 سختي دي الكتريك را با اعمال ولتاژ متناسب آزمون طبق جدول 2 بين ترمينال زمين   و ترمينالهاي تغذيه ورودي از شبكه كه به هم متصل شده‏اند , آزمون كنيد .

 اطمينان حاصل كنيد كه اين ولتاژ ازمون , اساسا " سينوسي شكل وداراي فركانس 50±10 هرتز است .

 ولتاژ رابه ميزان 300±200 ولت در ثانيه ( مقدار مؤثر ) اعمال و آن را در حداكثر مقدارش به مدت 60±5 ثانيه نگه داريد .

 پس از آزمون , نمونه را دوباره به منبع تغذيه‏اش وصل نمائيد و طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و به طور عيني آن را از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بيروني , بازرسي نمائيد .

جدول شماره(2)-آزمون ولتاژ براي سختي دي الكتريك

 

 

 10-3- معيار تطابق

 10-3-1- نمونه بايد در اثناي اعمال شرايط آزمون به استثنأ موقعي كه تحت آزمون عملكرد قرار مي‏گيرد , در شرايط عادي باقي باشد .

 10-3-2- نمونه بايد در طول هر آزمون عملكرد به طور صحيح عمل نمايد ( به بند 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 10-3-3- مقاومت عايقي , اندازه‏گيري شده ميان ترمينالهاي گروه ( الف ) و ترمينالهاي گروه ( ب ) نبايد كمتر از 2 مگا اهم باشد و مقاومت عايقي اندازه‏گيري شده بين ترمينالهاي گروه ( ج ) و ترمينالهاي گروه ( الف ) و ( ب ) مرتبط به هم نبايد كمتر از 10 مگا اهم باشد ( به بند 10-2-7 رجوع شود .)

 10-3-4- در طول آزمون سختي دي الكتريك نبايد شكست ولتاژ يا قوس الكتريكي پديد آيد .

 10-3-5- در بررسي نهايي نبايد در اثر اعمال شرايط آزمون هيچگونه آسيبي مشاهده گردد .

  11- لرزش ( در حال كار )

 11-1- هدف آزمون

 تعيين صحت عملكرد مركز اعلام حريق پس از اعمال لرزش به نقاط نصب آن .

 11-2- روش آزمون

 11-2-1- كليات

 آزمون طبق استاندارد 2011 BS بخش دوم 1FC و اعمال شرايط آزمون طبق بند 11-2-3 انجام دهيد .

 11-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بازرسي نمائيد تا از رضايت بخش بودن طرز كارش مطمئن شويد .

 11-2-3- وضعيت نمونه در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را طبق استاندارد BS2011 بخش 4-1 نصب نمائيد .

 نمونه را به نوبت در هر سه محور عمود بر هم , كه هر بار يكي از محورها عمود بر صفحه نصب نمونه مي‏باشد , در معرض لرزش قرار دهيد .

 نمونه را طوري نصب نمائيد كه نيروي ثقل عملكردش در همان جهتي كه در كاربردش مي‏باشد , قرار گيرد .

 يادآوري : در جايي كه اثر نيروي ثقل اهميتي ندارد , نمونه را مي‏توان در هروضعيتي قرار داد . نمونه را به يك منبع تغذيه دستگاه كنترل و تجهيزات بارگذاري مناسب , وصل نمائيد ( به بند 7-3 رجوع شود )

 11-2-4- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را اعمال نمائيد :

 الف ) ميزان فركانس : 100 تا 150 هرتز

 ب ) دامنه شتاب : 0/981 متر بر مجذور ثانيه

 ج ) تعداد محورها : 3

 د ) تعداد جاروب 17 فركانسي در هر محور : يك جاروب براي هر حالت عملكرد آزمونه , مادامي كه در هريك حالات زير باشد :

 1 ـ شرايط عادي

 2 ـ حالت اعلام  حريق , ناشي از عملكرد يكي از وسايل ايجاد سيگنال حريق

 3 ـ شرايط بروز خطا , ناشي از قطع ارتباط از يك وسيله ايجاد سيگنال حريق .

 4 ـ شرايط بروز خطا , ناشي از قطع كامل منبع تغذيه برق .

 11-2-5- اندازه‏گيري نهايي در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را در طول اعمال شرايط آزمون , براي هرگونه اعلام حريق اشتباهي يا سيگنالهاي خطا , بررسي نمائيد .

 11-2-6- اندازه‏گيري نهايي

 پس از اعمال شرايط آزمون , نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و به طور عيني آن را از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بيروني , بازرسي نماييد .

 11-3- معيار تطابق

 11-3-1- نمونه بايد در طول اعمال شرايط آزمون در هريك از حالات عملكرد به طور صحيح كار نمايد .

 11-3-2- در طول هر آزمون عملكرد , نمونه بايد به طور صحيح عمل كند ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 11-3-3- در اثناي بررسي نهايي نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اعمال شرايط آزمون قابل رؤيت باشد .

  12 ـ لرزش ( تحمل لرزش )

 12-1- هدف آزمون

 تعيين توانمندي مركز اعلام حريق  جهت پايداري در برابر لرزش به نقاط نصب آن .

 اعمال شرايط آزمون به منظور كاهش زمان آزمون , سرعت بخشيده شده است .

 12-2- روش آزمون

 12-2-1- كليات

 روش آزمون را طبق استاندارد 2011 BS بخش دوم 1FC و اعمال شرايط آزمون طبق بند 12-2-4 انجام دهيد .

 12-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بازرسي نمائيد تا از رضايت بخش بودن عملكردش مطمئن شويد .

 12-2-3- وضعيت نمونه در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را طبق استاندارد 2011 BS بخش 4-1 نصب نمائيد .

 نمونه را به نوبت در هر سه محور عمود بر هم , كه هربار يكي از محورها عمود بر صفحه نصب نمونه مي‏باشد , مورد آزمون لرزش قرار دهيد .

 نمونه را طوري نصب نمائيد , كه برروي ثقل عملكردش در همان جهتي كه در كاربردش مي‏باشد , قرار گيرد .

 يادآوري : در جايي كه اثر نيروي ثقل اهميتي ندارد , نمونه را مي‏توان در هر وضعيتي قرار داد .

 نمونه را بر قدار ننمائيد .

 12-2-4- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را اعمال نمائيد :

 الف ) ميران فركانس : 10 تا 150 هرتز

 ب ) دامنه شتاب : 4/9 متر بر مجذور ثانيه

 ج ) تعداد محورها : 3

 د ) تعداد جاروب فركانسي در هر محور : 20

 12-2-5- اندازه‏گيري نهايي

 پس از اعمال شرايط آزمون , نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و به طور عيني آن را از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بيروني , بازرسي نمائيد .

 12-3- معيار تطابق

 12-3-1- نمونه بايد در طول آزمون عملكرد , به طور صحيح عمل نمايد ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 12-3-2- در اثناي بررسي نهايي نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اعمال شرايط آزمون قابل رؤيت باشد .

  13 ـ تخليه الكتريسيته ساكن

 13-1- هدف آزمون

 تعيين تناسب مركز اعلام حريق جهت پايداري و كار هنگام تخليه الكتريسته ساكن شامل تخليه هايي كه ممكن است بين قطعاتي كه بانزديك شدن به تجهيزات , روي دهد .

 13-2- روش آزمون

 13-2-1- كليات

 روش آزمون نوعي را ( به طريق آزمايشگاهي ) طبق استاندارد 6667 BS بخش 2 انجام دهيد .

 13-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بازرسي نمائيد تا از رضايت بخش بودن عملكردش مطمئن شويد .

 13-2-3- وضعيت نمونه در طول اعمال شرايط آزمون :

 نمونه را بايد طبق مشخصات بند 7-2 و استاندارد 6667 BS بخش 2 نصب نمائيد .

 نمونه را به يك منبع تغذيه تجهيزات آگاهي دهنده مناسب وصل نماييد ( به بند 7-3 رجوع شود .)

 نمونه را طبق مشخصات بند 7-3 و استاندارد 6667 BS بخش 2 با حداقل يك نمونه ( انتخاب آن به طور اتفاقي ) از هرنوع درونداد و برونداد كه به تجهيزات متناسب وصل شده است , يا به يك بار مصنوعي كه حداقل در 1 متري نمونه قرار گرفته باشد , متصل نمائيد .

 نمونه بايد در طول اعمال شرايط آزمون , عمل نمايد .

 13-2-4- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را به عنوان ميزان 3 كه در بند 5 استاندارد 6667 BS بخش 2 آورده شده است , اعمال نمائيد ( يعني 8±%10 كيلوولت )

 13-2-5- اندازه‏گيري در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را در طول اعمال شرايط آزمون , براي هرگونه اعلام حريق اشتباهي يا سيگنالهاي خطا , غير از حالت‏هاي زودگذر , بررسي نماييد .

 13-2-6- اندازه گيريهاي نهايي

 نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و به طور عيني آن را از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بيروني بازرسي نماييد .

 13-3- معيار تطابق

 13-3-1- در طول اعمال شرايط آزمون نمونه بايد در شرايط عادي باقي بماند , به غير از سيگنالهاي اعلام حريق يا خطا در حالت كاملا " گذرا , مگر هنگامي كه تحت آزمون عملكرد قرار مي‏گيرد .

 13-3-2- نمونه بايد در اثناي هر آزمون عملكرد , به طور صحيح عمل نمايد ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 13-3-3- در اثناي بررسي نهايي , نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اعمال شرايط آزمون قابل رؤيت باشد .

  14 ـ تداخل امواج الكترو مغناطيسي

 14-1- هدف آزمون

 تعيين توانمندي تجهيزات جهت پايداري و كار , هنگامي كه درمعرض ميدانهاي الكترو مغناطيسي قرار مي‏گيرد .

 14-2- روش آزمون

 14-2-1- كليات

 روش آزمون را طبق استاندارد  6667 BS بخش 3 انجام دهيد .

 14-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بررسي نماييد تا از رضايت بخش بودن عملكردش مطمئن شويد .

 14-2-3- وضعيت نمونه در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را طبق مشخصات بند 7-2 و استاندارد 6667 BS بخش 3 نصب نماييد .

 نمونه را به يك منبع تغذيه و تجهيزات آگاهي  دهنده مناسب وصل نماييد ( به بند 7-3 رجوع شود .) نمونه را طبق بند 7-3 و استاندارد 6667 BS بخش 3 با حداقل يك نمونه ( انتخاب آن به طور اتفاقي ) از هرنوع درونداد و هر نوع برونداد كه به تجهيزات متناسب وصل شده است , يا به يك بار مصنوعي كه حداقل در 1 متري نمونه قرار گرفته باشد , متصل نماييد نمونه بايد در طول اعمال شرايط آزمون , عمل نمايد .

 14-2-4- اعمال شرايط آزمون

 شرايط زير را به عنوان ميزان 3 كه در بند 5 استاندارد 6667 BS بخش 3 آورده شده است , اعمال نمائيد ( يعني 10 ولت بر متر .)

 14-2-5- اندازه‏گيري در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را در طول اعمال شرايط آزمون , براي هرگونه اعلام حريق اشتباهي يا سيگنالهاي خطا بررسي نماييد .

 14-2-6- اندازه‏گيري‏هاي نهايي

 نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكرد قرار دهيد و به طور عيني آن را از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بروني بازرسي نماييد .

 14-3- معيار تطابق

 14-3-1- در طول اعمال شرايط آزمون , نمونه بايد در شرايط عادي باقي بماند , به استثنأ هنگامي كه تحت آزمون عملكرد قرار مي‏گيرد .

 14-3-2- نمونه بايد در اثناي هر آزمون عملكرد , به طور صحيح عمل كند ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 14-3-3- در اثناي بررسي نهايي , نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اعمال شرايط آزمون قابل رؤيت باشد .

  15 ـ حالات زودگذر الكتريكي

 15-1- هدف آزمون

 تعيين توانمندي تجهيزات جهت پايداري و كار , هنگام تداخل امواج اصلي در اثر كليدزني گذرا

 15-2- روش آزمون

 15-2-1- كليات

 روش آزمون نوعي را ( به طريق آزمايشگاهي ) طبق استاندارد 4-801 IEC انجام دهند .

 15-2-2- بررسي اوليه

 پيش از اعمال شرايط آزمون , نمونه را بررسي نماييد تا از رضايت بخش بودن عملكردش مطمئن شويد .

 15-2-3- وضعيت نمونه در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را طبق بند 7-2 استاندارد 4-801 IEC نصب نمائيد .

 نمونه را به يك منبع تغذيه و تجهيزات آگاهي دهنده مناسب وصل نماييد . ( به بند 7-3 رجوع شود .) نمونه را طبق بند 7-3 و استاندارد 4-801 IEC با حداقل يك نمونه ( انتخاب آن به طور اتفاقي ) از هرنوع ورودي و خروجي كه به تجهيزات متناسب وصل شده است , يا به يك بار مصنوعي كه حداقل در يك متري نمونه قرار گرفته باشد , متصل نمائيد .

 نمونه بايد در طول اعمال شرايط آزمون , عمل نمايد .

 15-2-4- اعمال شرايط آزمون

 ولتاژ آزموني به ميزان 1 كيلوولت توسط روش كوپلينگ مستقيم به هريك از كابلهاي ورودي با ولتاژ ايمني بسيار كم و به ميزان 2 كيلوگرم ولت توسط روش تزريقي مستقيم به هريك از كابلهاي ورودي و به ميزان يك كيلو ولت توسط روش كوپلينگ خازني به كابلهاي متصل شده به نمونه , اعمال نمائيد .

 15-2-5- اندازه‏گيري در طول اعمال شرايط آزمون

 نمونه را در طول اعمال شرايط آزمون , براي هرگونه اعلام حريق اشتباهي يا سيگنالهاي خطا , غير از حالت‏هاي زودگذر , بررسي نماييد .

 15-2-6- اندازه‏گيري‏هاي نهايي

 نمونه را طبق پيوست ( الف ) تحت آزمون عملكردقرار دهيد و به طور عيني آن را از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بيروني بازرسي نماييد .

 15-3- معيار تطابق

 15-3-1- در طول اعمال شرايط آزمون , نمونه بايد در شرايط عادي باقي بماند , به غير از سيگنالهاي اعلام حريق يا خطا در حالت كاملا " گذرا , مگر هنگامي كه تحت آزمون عملكرد قرار گيرد .

 15-3-2- نمونه بايد در اثناي هر آزمون عملكرد , به طور صحيح عمل نمايد ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود .)

 15-3-3- در اثناي بررسي نهايي , نبايد هيچگونه آسيبي در اثر اعمال شرايط آزمون , قابل رؤيت باشد .

   16 ـ تغييرات در منبع تغذيه

 16-1- هدف آزمون

 تعيين توانمندي تجهيزات و هر واحد منبع تغذيه مربوطه جهت عملكرد , چنانچه اين تجهيزات در معرض تغييرات منبع تغذيه قرار گيرد .

 16-2- روش آزمون

 16-2-1- ارتباطات الكتريكي

 به غير از جدا كننده‏ها و تغييرات در ميزان مورد نياز منبع تغذيه در اين آزمون , نمونه را طبق بند 7-3 وصل نماييد . نمونه را در حد منبع تغذيه و شرايط بار , كه در آن انتظار عملكرد مي‏رود , قرار دهيد .

 براي آزمونهاي 2 و 4 باطري را بايد توسط يك منبع تغذيه كه مي‏تواند در ولتاژ نهايي به جاي باطري قرارداده شده شبيه سازي نمود , در آن ولتاژ منبع تغذيه بايد بتواند جريان شارژ سيستم را از خود عبور دهد .(به جدول شماره3رجوع شود).

 

 1) چنانچه باطري در برابر تخليه كامل  حفاظت شده باشد , ولتاژ به كار رفته بايد ولتاژ قطع مدار حفاظت باشد .

 يادآوري : مقدار اسمي حداكثر وحداقل طبق مشخصات كارخانه سازنده مربوط به آزمون نمونه مي‏باشد ( به بند 6 مراجعه نماييد ).

 16-2-2- مجموعه‏هاي ولتاژ وبار

 نمونه را با مجموعه هر ولتاژ و بار طبق جدول شماره 3 براي مدت تعيين شده تحت آزمون قرار دهيد . پس از پايان هر دوره آزمون , مادامي كه شرايط آزمون باقي مي‏ماند , آزمون عملكرد را طبق پيوست ( الف ) انجام دهيد ليكن مرحله ( هـ) را حذف نماييد ( شامل خطاي منابع تغذيه ) و در تمام موارد " شرايط عادي " مشخص شده باشد , " شرايط عادي " ( به استثنأ نشانه دهنده‏هاي خطاي  منبع تغذيه ) " جايگزين شود .

 16-2-3- شرايط تخليه كامل باطري

 براي آزمون رديف 3 بيشترين ظرفيت باطري را كه از سوي سازنده براي شارژ آن تعيين شده است , به كار گيريد ( به جدول شماره 3 رجوع شود ).

 48 ساعت پيش از آزمون , مقاومتي در خروجي واحد منبع تغذيه وصل نماييد . به طوري كه جريان C10 در ولتاژ اسمي ترسيم شده است و C10 جريان تعيين شده از سوي سازنده براي 10 ساعت مي‏باشد . چنانچه باطري در برابر تخليه كامل حفاظت شده باشد , مدار حفاظت بايد امكان عملكرد عادي را بدهد .

 16-2-4- بررسي نهايي

 پس از اعمال كليه مجموعه ولتاژ وبار طبق جدول 3 نمونه رابه طور  عيني از نظر آسيب ديدگي مكانيكي دروني و بيروني بازرسي نماييد .

 16-3- معيار تطابق

 16-3-1- نمونه بايد در اثناي هر آزمون عملكرد , به طور صحيح عمل نمايد ( به بندهاي 3-1-1 و 3-2-1 رجوع شود ).

 16-3-2- هيچگونه جريان تخليه‏اي نبايد از باطري در آزمونهاي 1 و 3 و 4 در جدول شماره 3 عبور كند .

 16-3-3- در اثناي بررسي نهايي , نبايد هيچگونه آسيبي در اثر آزمون‏ها , قابل رؤيت باشد .

  17 ـ شارژ باطري

 17-1- هدف آزمون

 تعيين صحت عملكرد تجهيزات تهيه شده براي شارژ مجدد باطري اضطراري كه آيا رضايت بخش است يا خير .

 17-2- روش آزمون

 نوعي از باطري را به كار بريد كه متناسب با حداكثر ظرفيت تجهيزات شارژ اعلام شده توسط سازنده باشد .

 باطري را مجددا " توسط دستگاه شارژ براي 100 ساعت , شارژنماييد .

 باطري را تا ولتاژ نهايي در جريان تخليه , تخليه نماييد .

 

 

 كه در رابطه بالا C10 ظرفيت تعيين شده از سوي سازنده باطري براي ساعت مي‏باشد . باطري را به مدت 24 ساعت با تجهيزات شارژ باطري , شارژ نماييد .

 در طول اين مدت , اطمينان حاصل كنيد كه نمونه تجهيزات شارژ , حداكثر بار مجاز تجهيزات را در حالت كار عادي تأمين نمايد .

 باطري راتا ولتاژ نهايي و با  جريان  C10=ID   تخليه نماييد .

 مدت زمان تخليه را ثبت نمائيد .

 17-3-  معيار تطابق

 مدت زمان تخليه C10 ثبت شده بايد بيش از هشت ساعت و نيم باشد .

  پيوست ( الف )

 آزمون عملكرد

 عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد . در هر مرحله وضعيت نشان دهنده‏هاي شنيداري و ديداري را در نمونه آزمون وضعيت خروجي هايش , ثبت نماييد و سپس نمونه آزمون را به وضعيت عادي در آوريد .

 1) بررسي كنيد كه نمونه آزمون در وضعيت عادي باشد .

 2) وسيله راه انداز يا معادل الكتريكي اش را براي هر مدار آشكارساز حريق در زمان تعيين شده طبق بند 3-1-2 به كار گيرد .

 3) وضعيت خطا را طبق بند 3-2-2 ( د ) براي يك مدار آشكار ساز حريق و متعاقب آن براي مدار ديگر آشكارساز حريق , شبيه سازي نماييد .

 4) خطاها را در ورودي سيگنال طبق بند 3-2-2 ( د ) و ( هـ) و خروجي‏ها را طبق بند 3-2-2 ( و ) شبيه سازي نماييد .

 5) خطاهاي ديگر را طبق بند 3-2-2 ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) كه مركز اعلام حريق روي آنها نظارت مي‏كند , شبيه سازي نماييد .

 

 

 

 

1- استاندارد S.B شماره 5969 نوع 2 در دست اقدام است .

2-Scanning

3- Interrogating

4-Colck Circuit

5- Memory check sum

6-Solid State

7-Sum-Check

8-Configuration Data

9-Write enable

10-Modular

11-Feed Back

12-(1988)3955 BS

13-Extalow Woltage

14-2754 BS

15- استاندارد در دست تدوين مي‏باشد .

16- Safety extra low woltage (selv)

17- يك  جاروب شامل گذر محدوده فركانس مشخص شده درهر جهت مي باشد مانند :

 از 10 هرتز به 150 هرتز به 10 هرتز .

 عمل جاروب بايد به صورت پيوسته بوده وفركانس آن به صورت نمايي متناسب با زمان و به ميزان  1±0/1 اكتاو در دقيقه نمايد .


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

3707

 

 

Specification for control and indicating equipment

 

 

 

1st Edition