4352

 

 

تعاريف و اصطلاحات مربوط به ابعاد خودروهاي موتوري و كشيده شونده جاده‌اي

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

كميسيون تدوين استاندارد تعاريف و اصطلاحات مربوط به ابعاد خودروهاي موتوري و كشيده شونده جاده‌اي

 

رئيس

شركت ملي فولاد ايران

فوق ليسانس مهندسي مواد

توفيقي - منوچهر

 

اعضاء

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتراي مكانيك

شاكري - محمود

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

فوق ليسانس صنايع

رحيميان - فريدون

گروه صنعتي خاور

مهندسي مكانيك

مجتهد - حميد

وزارت صنايع

مهندسي مكانيك

محسن‏پور - سعداله

وزارت صنايع

مهندسي مكانيك

منصور - داريوش

رئيس هيئت مديره شركت بهبود كيفيت صنايع سنگين تهران

فوق ليسانس مكانيك

رضاخانيان - ناصر

شركت سايپا

مهندسي مكانيك

گلشني - محمود

گروه صنعتي خاور

مهندسي مكانيك

ايزددوستدار - فريماه

شركت سايپا

مهندسي مكانيك

رئيس دانائي - يوسف

 

دبير

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

مهندسي مكانيك

شيرگو - يوسف


فهرست مطالب

 

تعاريف و اصطلاحات مربوط به ابعاد خودروهاي موتوري

هدف

دامنه كاربرد

كليات

تعريف صفحه مياني طولي خودرو


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد تعاريف و اصطلاحات مربوط به ابعاد خودروهاي موتوري و كشيده شونده جاده‏اي بوسيله كميسون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصد و دوازدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 76/5/4 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازمه اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است .

1-   ISO 612 – 1978.03.15 road vehicles – dimentions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions

 

 

 

 

  تعاريف و اصطلاحات مربوط به ابعاد خودروهاي موتوري و كشيده شونده جاده‏اي

  1 ـ هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد , تعريف اصطلاحها و واژه‏هاي مربوط به ابعاد خودروهاي موتوري و كشيده شونده مي‏باشد .

 در اين استاندارد روشهاي اندازه‏گيري , واحدهاي مورد استفاده در گزارش نتايج , دقت مورد نياز و اهميت ابعاد تعريف شده مورد بررسي قرار نگرفته است .

 يادآوري :

 براي ساير تعريفها , اصطلاحها , واژه‏ها و نمادها به استانداردهاي ملي ايران به شماره‏هاي .... 1 مراجعه نمائيد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد در برگيرنده خودروهاي موتوري و كشيده شونده تعريف شده در استاندارد ملي ايران به شماره 4351 مي‏باشد . اين استاندارد خودروهائي مانند موتورسيكلت , موتور گازي و ساير خودروهاي موتوري نظير تراكتورهاي كشاورزي را در برنمي‏گيرد .

  3 ـ كليات

 موارد ذكر شده زير بايد مورد توجه قرار گيرد مگر آنكه طور ديگري بيان شده باشد .

 3-1- سطحي كه خودرو روي آن قرار دارد , افقي مي‏باشد . اندازه‏هاي طولي و عرضي بر روي صفحه افقي و اندازه‏هاي ارتفاعي بر روي صفحه قائم بررسي مي‏شوند .

 3-2- وزن كلي خودرو عبارتست از حداكثر وزن كلي مجاز ( به استاندارد ملي ايران به شماره 4349 مراجعه شود ) كه توزيع بار آن طبق دستورالعمل سازنده مشخص مي‏شود .

 3-3- فشار باد لاستيكها در تطبيق با حداكثر وزن كلي مجاز خودرو ( طبق دستورالعمل سازنده ) مي‏باشد .

 3-4- خودرو در حالت ثابت , درها و پنجره‏هاي آن بسته , چرخها و قطعات متصل به خودرو در وضعيت حركت در خط مستقيم مي‏باشند .

 3-5- خودرو نو و داراي تجهيزات متداول باشد .

 3-6- كليه چرخهاي خودرو بر روي زمين قرار گرفته است .

 3-7- اصطلاح صفحه مياني چرخ 2 كه در تعدادي از تعريفها مورد استفاده قرار گرفته است , عبارتست از صفحه قائمي كه از لبه‏هاي داخلي رينگ ( طوقه ) چرخ به يك فاصله مي‏باشد .

  4 ـ تعريف صفحه مياني طولي خودرو

 صفحه مياني طولي خودرو 3 عبارتست از صفحه قائمي مانند Y ( شكل شماره 1) كه از وسط خط AB مي‏گذرد و بر آن عمود است , بطوري كه نقطه‏هاي A,B به شرح زير تعيين مي‏گردند :

 ـ براي هر چرخ , صفحه قائمي كه از مركز آن مي‏گذرد , صفحه مياني چرخ را در يك خط (Δ) قطع مي‏كند ( به شماره 3-7 مراجعه شود ,) اين خط صفحه‏اي را كه خودرو بر روي آن قرار دارد 4, در يك نقطه مانند A يا B قطع مي‏كند .

 ـ A,B دو نقطه‏اي هستند كه براي دوچرخ تعريف شده‏اند , كه اين چرخها , مي‏توانند چرخهاي هدايت كننده ( بوسيله فرمان ) 5 يا تحت نيرو 6 بوده و در دو انتهاي يك محور مجازي و يا حقيقي قرار داشته باشند .

 

 يادآوري :

 1 ـ صفحه مياني طولي خودرو را صفحه تقارن خطي 7 يا صفحه Y صفر 8 نيز مي‏نامند . ( به استاندارد ملي ايران به شماره .... 9 مراجعه نمائيد .)

 2 ـ حالت جفت چرخ

 صفحه مياني جفت چرخ 10, از لبه داخلي يك چرخ و لبه خارجي چرخ ديگر به يك فاصله مي‏باشد . در اين حالت خاص خط (Δ) عبارتست از تقاطع صفحه مياني جفت چرخ و صفحه قائمي كه از خط مركزي ميله محور مي‏گذرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تا زمان تدوين استانداردهاي ملي ايران مي‏توان به استانداردهاي معتبر جهاني از جمله استانداردهاي زير مراجعه نمود .

 3877/1 ISO ـ لاستيكها , سوپاپ لاستيكها , توپي لاستيكها , فهرست اصطلاحهاي معادل بخش يك : لاستيكها .

 3877/2 ISO ـ لاستيكها , سوپاپ لاستيكها , توپي لاستيكها , فهرست اصطلاحهاي معادل بخش دوم : سوپاپ لاستيكها .

 3877/3 ISO ـ لاستيكها , سوپاپ لاستيكها , توپي لاستيكها , فهرست اصطلاحهاي معادل بخش سوم : توپي لاستيكها .

 3911 ISO ـ چرخه , رينگها ـ علائم , اختصارها , اسم , نشانه‏گذاري و واحدهاي اندازه‏گيري .

 4131 ISO ـ خودروهاي جاده‏اي ـ نمادهاي ابعادي خودروهاي سواري .

 4223/1 ISO ـ تعريف‏هاي بعضي از اصطلاحهاي مورد استفاده در صنعت لاستيك ـ قسمت اول : لاستيكهاي بادي .

2-Plane of the wheel-Mid

3-(of the vehicle) Longitudinal median plane

4- Supporting surface of the vehicle

5-Steering wheels

6-powered wheels

7-Longitudinal plane of symmetry

8-Zero Y plane

9- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد بين‏المللي شماره 4130 ISO مراجعه شود .

10-plane of the dual wheels - Mid


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

4352

 

 

Road vehicles - dimensions of motor vehicles and towed vehicles -terms and definitions

 

 

 

1st Edition