4721

 

 

شمارش باكتري‏هاي اسيد لاكتيك مزوفيل به روش شمارش پرگنه در دماي 30 درجه سلسيوس در مواد غذائي

 

 

 

 چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.


 

كميسيون استاندارد شمارش باكتري‏هاي اسيد لاكتيك مزوفيل به روش شمارش پرگنه در دماي 30 درجه سلسيوس در مواد غذائي

 

رئيس

انستيتو و دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

دكتراي علوم و صنايع غذايي

عقابي - فيروز

 

اعضاء

فرآورده  هاي گوشتي تهران

فوق ليسانس تغذيه

آراميان - ريموند

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ليسانس صنايع غذايي

ابراهيمي امام –غلامحسين

صنعت گوشت تهران

فوق ليسانس تغذيه

افسري – يحيي

مواد غذايي جاويدان

فوق ليسانس ميكروبيولوژي

غريبيان - نوريك

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

فوق ليسانس علوم و صنايع غذايي

محمديان - زهره

شركت گوشتيران

فوق ليسانس ميكروبيولوژي

معصومي - آوا

 

دبير

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران

ليسانس تغذيه

اطيابي - پوراندخت


فهرست مطالب

 

شمارش باكتري  هاي اسيد لاكتيك مزوفيل به روش شمارش پرگنه در دماي 30درجه سلسيوس در مواد غذايي

هدف و دامنه كاربرد

تعريف

اصول روش

رقيق كننده و محيط كشت

ابزار و لوازم شيشه  اي موردنياز

نمونه  برداري

آماده  سازي آزمايه

روش كار

محاسبه و بيان نتايج

حدود اطمينان

گزارش آزمون


 

بسمه  تعالي

پيشگفتار

استاندارد آزمونهاي ميكروبي گوشت و فرآورده  هاي آن - «شمارش باكتري  هاي اسيد لاكتيك به روش شمارش پرگنه در دماي 30درجه سلسيوس» به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در دوازدهمين كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ 1377/6/8مورد تائيد قرار گرفته  ، اينك باستناد بند  1ماده 3قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن  ماه 1371بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي  گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استاندارد ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است .

1- اديب  فر، پ : ميكروب  شناسي پزشكي- نشريران- 1368

2- ISO - 15214 (1998)

microbiology of mesophilic lactic acid bacteria – colony count technique at

30°c

3- lactic. acide bacteria as protective cultvrers in meat and meat products - Fleisch Wirtschaft Intermational, (1991)

شمارش باكتري  هاي اسيد لاكتيك مزوفيل به روش شمارش پرگنه در دماي 30درجه سلسيوس در مواد غذايي

 0- مقدمه

از مهمترين باكتري  هاي اسيد لاكتيك لاكتوباسيلوس  ها 1، استرپتو كوك  لاكتيس 2 لوكونوستوك  ها 3 مي  باشند. لاكتوباسيلوس  ها، باسيل  هايي گرم مثبت  ، بي  حركت  ، بدون كپسول و بدون اسپور مي  باشند كه به شكل ميله  اي  ، منحني و بطور منفرد، نردباني و يا زنجير دنبال يكديگر قرار مي  گيرند و معمولا بيماري  زا نيستند. اين باكتري  ها بر اثر تخمير قندها اسيد لاكتيك بوجود مي  آورند. هوازي اختياري  ، بي  هوازي مطلق يا ميكروآئروفيل و كاتالاز منفي مي  باشند. حرارت 60درجه سلسيوس را به مدت نيم ساعت تحمل مي  كنند. در محيطهاي معمولي رشد آنها كند است و براي رشد مناسب 6تا PH = 5/5 وجود قند، عصاره مخمر در محيط كشت ضروري است . در بين آنها فقط لاكتوباسيلوس كازئي 4 قدرت پروتئوليتيك دارد.

لوكونوستوك  ها باكتري  هاي گرد هستند و معمولا به صورت دوتايي و چندتايي ديده مي  شوند. گرم مثبت  ، بي  حركت و بدون اسپور مي  باشند رشد آنها به قندهاي قابل تخمير بستگي دارد. گلوكز را تخمير كرده و اسيدلاكتيك  ، اتانول و گاز كربنيك ايجاد مي  كنند. كاتالاز منفي و بي  هوازي اختياري هستند. درجه حرارت مناسب رشد آنها 30- 20 درجه سلسيوس است .

استرپتوكوك  هاي لاكتيك باكتري  هاي بيضي شكل مي  باشند كه به صورت دوتايي با زنجير كوتاه مشاهده مي  شوند و حداكثر تا  40درجه سلسيوس حرارت رشد مي  كنند ولي بهترين درجه حرارت رشد آن 30درجه است . اين باكتري  ها گرم مثبت بي  هوازي اجباري يا ميكروآئروفيل هستند.

كاتالاز و اكسيداز منفي هستند. كربوهيدراتها را تخمير و اسيد توليد مي  كنند ولي گاز ايجاد نمي  كنند.

برخي از باكتري  هاي اسيدلاكتيك قادر به توقف رشد باكتري  هاي نامطلوب هستند به همين دليل مي  توان از آنها بعنوان كشت حفاظتي 5 در گوشت و فرآورده  هاي آن استفاده كرد.

اين جلوگيري از طرق مختلفي از جمله  ، كاهش PH، توليد اسيداستيك  ، توليد اسيدلاكتيك  ، رقابت در مصرف مواد غذائي  ، توليد هيدروژن پراكسيد، توليد مواد باكتري  كش و آنتي  بيوتيك به روي آنتروباكترياسه  هاي سرماگرا 6، ليستريامونوسايتوژنز7 استافيلوكوكوس اورئوس 8، بروكوتريكس ترموسفاكتا 9 و سالمونلا 10 صورت مي  گيرد.

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش شمارش باكتري  هاي اسيدلاكتيك زنده مزوفيل در موادغذايي به روش شمارش پرگنه  هاي رشد كرده در يك محيط كشت جامد بعد از گرمخانه  گذاري در دماي 30درجه سلسيوس به مدت  72ساعت مي  باشد.

يادآوري 1- به علت تنوع محصولات و فرآورده  هاي غذايي اين روش ممكن است در كليه جزئيات براي برخي محصولات معين مناسب نباشد. در اين موارد روشهاي مختلف مخصوص اين محصولات به شرطي كه با دلايل فني قطعأ قابل توجيه و ضروري تشخيص داده شوند قابل استفاده  اند.

يادآوري 2- در برخي محصولات غذايي باكتري  هاي اسيدلاكتيك ترموفيل يا سرماگرا وجود دارند كه براي رشد آنها دمايي غير از  30درجه لازم است . به علاوه برخي باكتري  هاي اسيدلاكتيك بر روي محيط كشت MRSآگار اصلا رشد نمي  كنند و برخي بطور ضعيف رشد مي  كنند. بنابراين با درنظر گرفتن محدوديت  هاي فوق اين استاندارد براي كليه محصولات غذايي مورد مصرف انسان قابل اجرا است .

2- تعريف

باكتري  هاي اسيدلاكتيك مزوفيل- باكتري  هايي كه تحت شرايط تعيين شده در اين استاندارد در محيط كشت جامد انتخابي MRSآگار11 با  PH = 5/7در دماي 30درجه سلسيوس رشد كرده و پرگنه تشكيل مي  دهند.

3- اصول روش

3-1- آماده  سازي- تلقيح مقدار معين آزمايه (براي نمونه  هاي مايع ) و يا مقدار معين از رقت اوليه (براي ساير نمونه  ها) در هر يك از دو ظرف پتري و كشت آنها به روش آميخته يا سطحي (8-2) با استفاده از محيط كشت MRSآگار با PH = 5/7

3-2- تلقيح و كشت آميخته يا سطحي با بكار بردن ساير رقت  هاي اعشاري تهيه شده از آزمايه يا رقت اوليه هر يك بطور جداگانه در دو ظرف پتري با استفاده از محيط كشت فوق و گرمخانه گذاري كليه ظروف پتري در دماي 30درجه سلسيوس به مدت 72ساعت.

3-3- محاسبه تعداد باكتري  هاي اسيد لاكتيك در گرم يا در ميلي  ليتر آزمايه از طريق شمارش تعداد پرگنه  هاي بدست آمده در رقت  هاي انتخابي . (اين پرگنه  ها در صورت لزوم با آزمونهاي مذكور در بند 8- 3مور تائيد قرار مي  گيرند).

4- رقيق كننده و محيط كشت

4-1- براي آگاهي از قواعد كلي به استاندارد ملي ايران به شماره 2325تجديد نظر اول تحت عنوان«آئين كاربرد روشهاي عمومي آزمايشگاه ميكروبيولژي مواد غذايي» مراجعه كنيد.

4-2- رقيق كننده  ها - به استاندارد ملي ايران به شماره 356تحت عنوان «روش آماده كردن نمونه  هاي مواد غذايي و شمارش ميكروارگانيزم  هاي مختلف » مراجعه كنيد.

4-3- محيط كشت MRSبا pH = 5/7

يادآوري 1- استفاده از محيطهاي تجارتي آماده بلامانع است . ولي احتمال اختلاف در تركيب و  pHتوليدات شركتهاي مختلف وجود دارد. بنابراين امكان بدست آوردن نتايجي متفاوت از آنچه كه در اين استاندارد با استفاده از محيط كشت زير قيد كشت شده است وجود دارد.

4-3-1- تركيب

كازئين هضم شده با آنزيم       10گرم    Enzymatic digest of casein

عصاره گوشت                     8گرم        Meat extract                           عصاره مخمر                   5گرم      yeast extract      

ractسيترات آمونيوم سه تايي         2گرم           Triammonium Citrate 

[(NH4) 3 C6H5O7]

استات سديم CH3COONa   5          گرم       Sodium acetate                     

سولفات منيزيم با  7مولكول آب 0/2 گرم Magnesium Sulfate hepta    

MgSO4 7H2O                    hydrate

سولفات منگنز با  4مولكول آب 0/05گرم   Magnesium Sulfate tatra       

MnSO4. 4H2O                   hydrate

دي پتاسيم هيدروژن فسفات    2 گرم     Dipotassium hydrogen

K2HPO4                       Phosphate

گلوكز  C6H12O6        20 گرم                                  Glucose

مونواولئات پلي  اكسي اتيلن سوربيتان 1گرم Poly Oxyethylene Sorbitan

(Tween 80)                         Monooleate

آگار                18*- 12گرم                             Agar

آب                   1000ميلي  ليتر                               Water

*وابسته به آگار مصرفي مي  باشد.

4-3-2- آماده  سازي

4-3-2-1- مواد فوق يا محيط كامل خشك را به كمك جوشاندن در آب حل كنيد.  pHرا با استفاده از دستگاه pHمتر و محلول اسيد كلريدريك ( 1مولار) برابر  6/7تنظيم نمائيد. بنابراين پس از سترون سازي 0/1 ±  12 pH = 5/7 در دماي 25درجه سلسيوس خواهد بود. محيط را در ظروف با گنجايش مناسب در حجم  هاي مناسب تقسيم نمائيد و به مدت 15دقيقه در اتوكلاو (5-1) در دماي 121درجه سلسيوس سترون كنيد. در صورتي كه محيط براي مصرف همان روز تهيه شده است بلافاصله آن را در حمام آب (5-5) تا دماي 47درجه سلسيوس سرد كنيد و بعد استفاده كنيد. در غير اين  صورت قبل از شروع آزمون ميكروبي به منظور پيشگيري از هرگونه تأخير در آزمايش محيط را ابتدا در حمام آب  جوش (5-6) ذوب كرده و سپس آن را در حمام آب  گرم (5-5) تا دماي تقريبي 47درجه سلسيوس سرد نمائيد.

4-3-2-2- اگر احتمال آلودگي  هاي مخمري شديد وجود دارد (براي مثال در سوسيس و كالباسهاي تخميري ) به محيط كشت MRSآگار طبق دستور زير اسيدسوربيك اضافه كنيد.

 1/4grاسيد سوربيك را در  10ميلي  ليتر محلول هيدروكسيد سديم 1مولار حل كنيد،  PHرا برابر  5/8تنظيم كنيد. به كمك صافي غشايي سترون نمائيد. محلول آماده شده فوق را به 1000ميلي  ليتر محيط  MRSآگار سترون اضافه كنيد.  PHنهايي بايد معادل 0/1 ± 5/7در دماي 25درجه سلسيوس باشد.

5- ابزار و لوازم شيشه  اي موردنياز

يادآوري- به جاي ابزار و لوازم شيشه  اي مي  توان از لوازم پلاستيكي يكبار مصرف با مشخصات مناسب استفاده كرد.

لوازم معمول آزمايشگاه ميكروبيولوژي و آنچه كه به طور خاص براي اين آزمايش لازم است عبارتند از;

5-1- لوازم سترون خشك (آون ) و مرطوب (اتوكلاو)

به استاندارد ملي ايران به شماره2325تجديدنظر اول مراجعه كنيد.

5-2- انكوباتور قابل تنظيم در دماي 1 ± 30درجه سلسيوس

5-3- ظروف پتري از جنس پلاستيك يا شيشه به قطر 100- 90ميلي  متر

5-4- پي  پت به ظرفيت  هاي اسمي ده و يك ميلي  ليتر به تقسيمات 0/5و  0/1ميلي  ليتر (و در صورت لزوم با دهانه گشاد).

5-5- حمام آب يا لوازم مشابه قابل تنظيم در دماي 2 ± 47درجه سلسيوس

5-6- حمام آب  جوش

5-7-  PHمتر با دقت ±0/01واحد  PHدر دماي 25درجه سلسيوس به منظور امكان اندازه  گيري دقيق در  ±0/1واحد PH

6- نمونه  برداري

براي اطلاع از روشهاي نمونه  برداري مواد غذايي مختلف به استاندارد نموبرداري مربوطه مراجعه فرمائيد.

نمونه ارسالي به آزمايشگاه بايد نماينده واقعي كل نمونه باشد. ضمنا نبايد در طي حمل  ونقل يا انبارداري دستخوش تغيير شود يا صدمه ببيند.

در صورت لزوم نمونه را تا زمان آزمون به نحوي نگهداري كنيد كه از فساد و تغيير در تركيب آن جلوگيري شود.

7- آماده  سازي آزمايه

براي آماده  سازي آزمايه به استاندارد ملي ايران به شماره 2325(تجديدنظر اول ) و در مورد خاص به استاندارد مخصوص هر فرآورده غذايي مراجعه فرمائيد.

8- روش كار

8-1- آزمونه  ، رقت اوليه و ساير رقت  هاي اعشاري

رقت اوليه و ساير رقتها را طبق استاندارد ملي ايران به شماره 356تهيه كنيد.

8-2- كشت و گرمخانه  گذاري

يادآوري 1- روش كشت سطحي و گرمخانه  گذاري در شرايط بي  هوازي يا ميكروآئروبيك به جاي كشت آميخته كه در ذيل مشروح مي  باشد قابل استفاده است . جار بي  هوازي به انضمام شمع جهت دستيابي به شرايط مناسب كشت توصيه مي  شود.

يادآوري 2- همچنين استفاده از كشت دو لايه با محيط  MRSآگار امكان  پذير است .

8-2-1- ابتدا به كمك يك پي  پت سترون يك ميلي  ليتر آزمايه (در مورد نمونه  هاي مايع ) يا رقت اوليه  10-1(در مورد ساير نمونه  ها) را به هر يك از دو ظرف پتري (5-3) منتقل نمائيد. سپس با استفاده از يك پي  پت سترون ديگر يك ميلي  ليتر از اولين رقت اعشاري تهيه شده از آزمايه 10-1 (در مورد نمونه هاي مايع) و يا يك ميلي ليتر از دومين رقت اعشاري تهيه شده 10-2(در مورد ساير نمونه  ها) به هر يك از دو ظرف پتري سترون ديگر منتقل كنيد.

عمليات فوق را براي رقت  هاي بعدي نيز تكرار نمائيد و براي هر رقت اعشاري يك پي  پت سترون جديد بكار بريد.

يادآوري- در صورتي كه انتظار داريد تعداد زيادي باكتري اسيدلاكتيك مورد شمارش قرار گيرند مي  توانيد فقط رقتهاي لازم براي دستيابي به شمارش پرگنه  ها (1-9) را كشت دهيد.

8-2-2- در داخل هر پتري در حدود  15ميلي  ليتر محيط  MRSآگار (4-3) كه از قبل تهيه و تا دماي تقريبي 47درجه سلسيوس در حمام آب (5-5) سرد شده باشد بريزيد.

طول زمان منقضي شده از پايان تهيه رقت اوليه (يا رقت 10-1در مورد نمونه  هاي مايع ) تا مرحله ريختن محيط (4-3) در داخل ظروف پتري نبايد از  15دقيقه تجاوز كند. به كمك حركات افقي سوسپانسيون تهيه شده را به دقت با محيط كشت مخلوط نمائيد و سپس پتري  ها را بر روي يك سطح افقي ساكن بگذاريد تا منعقد شود.

8-2-3- سپس پتري  هاي تهيه شده را واژگون كنيد و آنها را در گرمخانه تنظيم شده در دماي 30درجه سلسيوس به مدت 3 ± 72ساعت قرار دهيد.

8-3- شمارش و انتخاب پرگنه  ها

پس از سپري شدن دوره گرمخانه  گذاري (8-2-3) پرگنه  هاي رشد كرده در هر پتري را شمارش كنيد. (يادآوري 1و  2بند 8-3) پتري  هاي داراي كمتر از  300پرگنه در دو رقت متوالي و بيش از  15پرگنه در حداقل يكي از ظروف پتري را نگهداري نمائيد.

رنگ  آميزي گرم و تست كاتالاز در تشخيص پرگنه  ها توصيه مي  شود. خصوصيات پرگنه  هاي مورد نظر به شرح زير است .

1- لاكتو باسيلوس  ها در روي سطح محيطهاي جامد و مناسب دو نوع پرگنه صاف 13 و خشن 14 ايجاد مي  كنند پرگنه صاف گرد، منظم  ، متراكم و سفيد به بزرگي ته سنجاق كه اطراف آن  ها را حاله كدري احاطه كرده است . پرگنه ناصاف  ، بزرگتر، ريشه  دار، نامنظم  ، خاكستري  ، كدر و بدون هاله در اطراف مي  باشد.

2- پرگنه  هاي لوكونوستوك كمتر از يك ميلي  متر قطر دارند، گرد و سفيد خاكستري  ، صاف باقوام نرم مي  باشند.

3- پرگنه  هاي استرپتوكوك  هاي لاكتيك  ، صاف  ، براق  ، كوچك  ، برجسته و داراي درخشندگي مي  باشند.

يادآوري 1- برخي از لوكوستوك  ها ممكن است پرگنه  هاي بزرگ لزج تشكيل دهند كه از رشد ساير پرگنه  ها ممانعت نمايند، اين امر سبب مي  گردد كه تعداد باكتري  هاي اسيدلاكتيك كمتر از حد واقعي برآورد شود.

يادآوري 2- به علت امكان رشد ميكروارگانيزم  هاي ديگري غير از باكتري  هاي اسيدلاكتيك بر روي محيط  MRSآگار ممكن است در مورد برخي محصولات و برخي مواد پرگنه  هاي بدست آمده (8-3) به وسيله رنگ  آميزي گرم و تست كاتالاز مورد تأييد قرار گيرند در صورت استفاده از اين روشها آن را در گزارش آزمون قيد كنيد.

9- محاسبه و بيان نتايج

9-1- حالت كلي

تعداد باكتري  هاي اسيدلاكتيك موجود در آزمايه برحسب ميانگين وزني (N) را از طريق دو رقت متوالي با استفاده از فرمول زير محاسبه كنيد.

كه در آن :

= مجموع پرگنه  هاي شمارش شده در كليه پتري  هاي نماينده دو رقت متوالي كه حداقل داراي 15پرگنه باشند.

 = Vحجم رقت تلقيح شده در هر پتري برحسب ميلي  متر

= n1  تعداد پتري  هاي نگهداري شده در اولين رقت (غليظتر)

 = n2تعداد پتري  هاي نگهداري شده در دومين رقت (رقيق  تر)

 = dفاكتور رقت براساس اولين رقت اعشاري نگهداري شده (غليظتر)

نتايج بدست آمده را تا دو رقم معني  دار گرد كنيد. اگر آخرين رقم عددي كمتر از پنج باشد رقم ماقبل تغيير نمي  كند. در صورتي كه آخرين رقم عدد  5يا بيش از آن باشد به رقم ماقبل يك واحد اضافه مي  شود. عمل گرد كردن را ادامه دهيد تا دو رقم معني  دار بدست آوريد. (به استاندارد ملي ايران به شماره 2325مراجعه كنيد.) نتيجه را به عنوان تعداد باكتري  هاي اسيدلاكتيك مزوفيل در ميلي  متر (براي نمونه  هاي مايع ) يا در گرم (براي ساير فرآورده  ها) گزارش كنيد. نتايج بدست آمده را به صورت اعداد مابين 9/9-  1/0با توان مناسب 10ثبت كنيد.

مثال:

با گرد كردن عدد فوق تا دو رقم معني  دار به نتيجه زير خواهيم رسيد.

تعداد باكتري  هاي اسيدلاكتيك مزوفيل در گرم   4 10 × 1/9 19000  19182 →=

9-2- تخمين مقادير پايين

9-2-1- اگر دو ظرف پتري با كشت آزمايه (نمونه  هاي مايع ) يا با كشت اولين رقت تهيه شده (ساير نمونه  ها) داراي كمتر از  15پرگنه باشد، متغير رياضي Y(ميانگين مجمو-ع تعداد پرگنه  ها در دو پتري ) را محاسبه كنيد.

نتايج را به صورت زير بيان كنيد.

- براي فرآورده  هاي مايع : تعداد تخميني باكتري  هاي اسيدلاكتيك مزوفيل در ميلي  ليتر NE = Y

- براي ساير فرآورده  ها: تعداد تخميني باكتري  هاي اسيدلاكتيك مزوفيل در گرم
         y =   ne

كه در آن dفاكتور رقت در اولين رقت اعشاري تهيه شده مي  باشد.

9-3-2- اگر در دو پتري با كشت آزمونه (نمونه  هاي مايع ) يا با كشت اولين رقت اعشاري (ساير نمونه  ها) هيچ پرگنه  اي رشد نكرده بود نتايج را به صورت زير بيان كنيد.

- كمتر از يك باكتري اسيدلاكتيك مزوفيل در ميلي  ليتر (براي فرآورده  هاي مايع )

- كمتر از 1 باكتري اسيدلاكتيك در گرم (براي ساير فرآورده  ها)

كه در آن dفاكتور رقت در اولين رقت اعشاري تهيه شده مي  باشد.

10- حدود اطمينان

به منظور محاسبه حدود اطمينان به استاندارد ملي ايران به شماره 2325تجديدنظر اول مراجعه كنيد.

11- گزارش آزمون

در گزارش آزمون موارد زير بايد قيد شود.

- تاريخ انجام آزمايش

- روش نمونه  برداري

- شماره اين استاندارد

- روش آزمون

- مدت گرمخانه  گذاري

- نتايج آزمون

- جزئيات كليه شرايط عملي ناگفته در اين استاندارد يا مواردي كه به طور اختياري برگزيده شده است و همچنين جزئيات هرگونه پيشامد مؤثر در نتايج .

- كليه اطلاعات موردنياز براي شناسايي نمونه  ها

 

 

 

 

1-Lactobacillaceae

 

2-S. lactis

 

3-Leuconostoc SPP

 

4-L. Cusei

 

5-Protective Culture

 

6-Psychrotrophic Enterobacteriaceae

 

7-Listeria monocytogenes

 

8-Staphylococcus aureus

 

9-Brochothrix thermosphacta

 

10-Salmonellae

 

11-Man, Rogosa and Sharpe (MRS) Agar

 

-12در اينجا بمنظور پيشگيري از افت pHبه زير 5/6، محدود تغييرات به جاي0/2 ±كه معمولا متداول است 0/1 ،± عنوان گرديده است .

 

13-Smooth

 

14-Rought


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

4721

 

 

Enumeration Of mesophilic Lactic acid Bacteria in food stuffs  - colony count Technique at 30ºc

 

 

 

 First Edition