5484

 

 

 شير و فرآورده‏هاي آن - روش شمارش كلي پرگنه‏هاي ميكروارگانيسم‏ها در 30 درجه سلسيوس

 

 

 

چاپ اول


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره «5» تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.

 


 

كميسيون استاندارد  شير و فرآورده‏هاي آن - روش شمارش كلي پرگنه‏هاي ميكروارگانيسم‏ها در 30 درجه سلسيوس

 

رئيس

نواب‏پور - ثريا

دكتراي دامپزشكي‏

سازمان صنايع شير ايران

 

اعضاء

آجوداني- ‏ هاتف

ليسانس ميكروبيولوژي‏

سازمان صنايع شير ايران

پور طاهريان -‏ فرخنده

ليسانس مهندسي صنايع غذايي‏

واحد توليدي مطري

خسروي- ‏ داود

ليسانس مهندسي صنايع غذايي‏

واحد توليدي نير شهيد بياتي گلپايگان

دبيريان- ‏ شهريار

دكتراي دامپزشكي‏

كارخانجات شير پاستوريزه تهران

مختاري- ‏ فهيمدخت

فوق ليسانس ايموتولوژي‏

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

دبير

مارونسي- ‏ نازدار

ليسانس ميكروبيولوژي‏

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


فهرست مطالب

 

شير و فرآورده‏هاي آن - روش شمارش كلي پرگنه‏هاي ميكرو ارگانيسم‏ها در  30درجه سلسيوس

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

اصطلاحات و تعاريف

اساس روش

نمونه برداري

مواد لازم

وسايل لازم

روش اجراي آزمون

بيان نتايج

تكرارپذيري

گزارش آزمون


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد "شمارش كلي ميكروب‏ها در شيرخشك و پودر لاكتوم سرم‏ "كه نخستين بار در سال  1354تهيه شد. اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون‏هاي مربوط مورد تجديدنظر قرار گرفت و در هيجدهمين جلسه كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ  79/3/23تصويب شد. اينك به استناد بند يك ماده  3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات‏، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون‏هاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت‏. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه‏، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين‏المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

اين استاندارد جايگزين استاندارد  1368شده و استاندارد قبلي باطل اعلام مي‏شود.

منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است‏:

 

ISO 6610 : 1992, Milk and milk product - Enumeration of colony - forming units of micro - organisms - colony count technique at 30 ºC.

 

 شير و فرآورده‏هاي آن - روش شمارش كلي پرگنه‏هاي ميكرو ارگانيسم‏ها در  30درجه سلسيوس

 هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش شمارش كلي پرگنه‏هاي ميكرو ارگانيسم‏ها در شير و فرآورده‏هاي آن در  30درجه سلسيوس مي‏باشد و در  مورد فرآورده‏هاي زير كاربرد دارد:

- شير و فرآورده‏هاي مايع آن

- شير خشك‏، پودر آب پنير شيرين  1، پودر پس آب كره )  2دوغ كره‏(، لاكتوز

- كازئين اسيدي  3، كازئين لاكتيكي  4، كازئين رنتي   5

- كازئينات‏، پودر آب پنير اسيدي   6

- پنير و پنير پروسس   7

- كره

- فرآورده‏هاي منجمد شير )  8از جمله بستني و ساير فرآورده‏هاي مشابه‏ (

- دسرهاي شيري و خامه

- فرآورده‏هاي تخميري شير )از جمله ماست‏، دوغ‏، كشك و فرآورده‏هاي مشابه‏ (

 2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است‏. به اين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر، آخرين چاپ و /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏.

استاندارد ملي  :326تجديدنظر اول نمونه‏برداري شير و فرآورده‏هاي آن

استاندارد ملي  :2747تجديدنظر اول آئين كار آزمايشگاه‏هاي ميكروبيولوژي

استاندارد ملي  :2325تجديدنظر اول آئين كاربرد روش‏هاي عمومي آزمايش‏هاي ميكروبيولوژي

 

ISO 8261: Milk snd milk products - General huidance for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiolgical examination   9

 

 3 اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاح و /يا واژه با تعريف زير بكار مي‏رود.

 1-3ميكروارگانيسم‏ها

منظور از ميكروارگانيسم‏ها، پرگنه‏هاي قابل شمارش باكتري‏ها، مخمرها و كپك‏ها با روش ذكر شده در اين استاندارد مي‏باشد.

 4 اساس روش

 1-4كشت مقادير مشخصي از آزمايه   10تهيه شده از فرآورده مايع شير يا رقت اوليه ساير فرآورده‏ها، با استفاده از محيط كشت انتخابي به روش آميخته‏.

كشت رقتهاي اعشاري تهيه شده از آزمايه‏، در مورد فرآورده‏هاي مايع يا رقت اوليه ساير فرآورده‏ها با همان روش‏.

 2-4گرمخانه گذاري ظرف‏هاي پتري بصورت هوازي در دماي  30درجه سلسيوس به مدت  72ساعت‏.

 3-4محاسبه پرگنه‏هاي قابل شمارش در هر گرم يا هر ميلي‏ليتر از فرآورده‏.

 5 نمونه برداري

به استاندارد ملي  :326تجديدنظر اول نمونه‏برداري شير و فرآورده‏هاي آن مراجعه كنيد.

 6 مواد لازم

 1-6رقيق كننده‏ها

 1-1-6كليات

براي راهنمايي كلي به استاندارد ملي ايران  2747مراجعه كنيد.

 2-1-6مواد پايه

تا تدوين  استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 3-1-6رقيق كننده‏ها براي مصارف عمومي

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 4-1-6رقيق كننده‏ها براي مصارف اختصاصي

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 5-1-6توزيع‏، سترون سازي و نگهداري رقيق كننده‏ها

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 2-6محيط كشت

 1-2-6پليت كانت آگار همراه با شير بدون چربي  Plate count skim milk agar

تركيبات

تريپون

5گرم

عصاره مخمر

2/5گرم

گلوكز منو هيدرات      (C6H12O6 .H2O)

1گرم

شير خشك بدون چربي

1گرم

آگار

15گرم

آب مقطر

 1000ميلي‏ليتر

 

يادآوري - شير خشك بدون چربي بايد بدون هرگونه ماده بازدارنده باشد.

 2-2-6آماده سازي

 1-2-2-6تهيه محيطهاي كشت تجارتي

مطابق با دستورات سازنده عمل كنيد اما در همه موارد شير خشك بدون چربي را اضافه كنيد حتي اگر سازنده اضافه كردن چنين موادي را غير ضروري دانسته باشد.

در صورت لزوم‏،  pHرا طوري تنظيم كنيد كه بعد از سترون سازي در  25درجه سلسيوس‏،  7باشد.

 2-2-2-6تهيه محيط كشت با استفاده از تركيبات پايه

به ترتيب عصاره مخمر، تريپتون‏، گلوكز و در پايان شير بدون چربي را در آب مقطر حل و يكنواخت كنيد. براي بهتر حل شدن اين مواد از حرارت استفاده كنيد.

سپس آگار را اضافه كنيد و تا دماي جوش آن را حرارت دهيد و يا به مدت  30دقيقه آن را در معرض بخار قرار دهيد. تا زمان حل شدن كامل آگار آن را هم بزنيد.

 pHرا طوري تنظيم كنيد كه بعد از سترون سازي در  25درجه سلسيوس‏،  7باشد.

 3-2-2-6توزيع‏، سترون سازي و نگهداري

محيط كشت آماده شده )به بند  2-5مراجعه كنيد (را در مقادير  12تا  15ميلي‏ليتري در لوله‏هاي آزمايش يا در مقادير  100تا  150ميلي‏ليتري در ارلن با بطريها )به بند  9-6مراجعه كنيد (توزيع كنيد. با استفاده از اتوكلاو به مدت  15دقيقه در دماي  121±1درجه سلسيوس سترون كنيد. اگر محيط بي‏درنگ پس از سترون‏سازي مورد استفاده قرار مي‏گيرد آن را در حمام آب تا  45درجه سلسيوس سرد كنيد. در غير اين صورت آن را در يخچال نگهداري كنيد و بيش از انجام آزمون به منظور جلوگيري از هرگونه تأخير در آزمايش كاملا آن را در حمام آب جوش ذوب كرده و سپس تا دماي  45درجه سلسيوس سرد كنيد.

يادآوري - محيط كشت نبايد براي مدت بيشتر از  3ساعت در حمام آب قرار داده شود.

 7 وسايل لازم

يادآوري  -1همه وسايلي را كه با نمونه‏هاي آزمايشي‏، رقيق كننده‏ها، رقتها و محيطهاي كشت تماس خواهند داشت تا زمان تدوين استاندارد ملي بر طبق استاندارد ايزو  8261سترون كنيد.

يادآوري  -2در صورتي كه وسايل يك بار مصرف خصوصيات لازم و مناسب را داشته باشند مي‏توان آنها را بجاي وسايل شيشه‏اي استفاده كرد.

لوازم معمول در آزمايشگاه ميكروبيولوژي و لوازم مورد نياز آماده‏سازي آزمايه و رقت‏هاي بعدي به صورتي كه در استاندارد مورد نياز مي‏باشند.

 1-7تجهيزات لازم براي سترون‏سازي خشك )فور (يا مرطوب )اتوكلاو (

 2-7گرمخانه

قابل تنظيم در  30±1درجه سلسيوس

 3-7بشقابهاي پتري

شيشه‏اي يا پلاستيكي تقريبأ به قطر  90تا  100ميلي‏متر

 4-7پيپت‏ها مدرج

در اندازه‏هاي  1±0/02ميلي‏ليتر يا  10±0/2ميلي‏ليتر كه انتهاي آنها با پنبه مسدود شده باشد.

 5-7حمام آب

قابل تنظيم  45±1درجه سلسيوس

 6-7حمام آب جوش

قابل تنظيم در دماي  100درجه سلسيوس

 7-7پرگنه شمار

 pH 8-7سنج

با دقت ±0/1 واحد  pHدر  25درجه سلسيوس

 9-7لوله‏هاي آزمايش و ظروف شيشه‏اي

با گنجايش تقريبي  20ميلي‏ليتر و بطريها يا ارلنهاي با گنجايش  150تا  250ميلي‏ليتر براي سترون‏سازي و نگهداري محيط كشت و تهيه رقت اوليه‏.

مي‏توان از بطريها يا ارلنهاي درپيچ‏دار نيز استفاده نمود.

 8 روش اجراي آزمون

يادآوري  -1بمنظور بهبود در نتايج آزمايش‏، رقتها بايد مطابق استاندارد و به دقت تهيه گردند. عوامل مؤثر بر دقت آزمايش شامل نوع مخلوطكن‏، زمان مخلوط كردن‏، رقيق‏كننده‏ها، مدت زمان ته نشين شدن ذرات بزرگتر، زمان مخلوط كردن رقتهاي اعشاري )ده‏دهي‏ (مي‏باشد.

يادآوري  -2كليه عمليات بايد در شرايط كاملا بهداشتي صورت گيرند. علميات بند  1-8و  2-8نبايد در معرض نور آفتاب صورت گيرد.

 1-8آماده‏سازي آزمايه و تهيه رقت اوليه

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 2-8رقتهاي اعشاري

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 3-8طول زمان آزمايش

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو  8261مراجعه كنيد.

 4-8تلقيح و گرمخانه‏گذاري

 1-4-8دو بشقاب پتري سترون را برداريد. به هر يك از بشقاب بوسيله يك پيپت سترون يك ميلي‏ليتر از آزمايه را در صورت مايع بودن با يك ميلي‏ليتر از رقت اوليه را در مورد ساير فرآورده‏ها انتقال دهيد.

 2-4-8دو بشقاب پتري سترون ديگر را برداريد. به هر يك از آنها بوسيله پيپت‏هاي سترورن يك ميلي‏ليتر از رقت

) 10در مورد فرآورده‏هاي مايع‏(، يا يك ميلي‏ليتر از رقت ) 10در مورد ساير فرآورده‏ها (بيافزائيد.

 3-4-8در صورت لزوم اين عمل را با استفاده از رقتهاي بالاتر تكرار كنيد.

 4-4-8تقريبأ  12تا  15ميلي‏ليتر از محيط كشت ذوب شده در حمام آب را روي آن بريزيد.

 5-4-8نمونه تلقيحي را به دقت‏، با محيط كشت‏، بوسيله حركت چرخشي بشقابهاي پتري كاملا مخلوط كنيد و بگذاريد كه محيط ببندد.

 6-4-8زمان بين تهيه رقت اوليه و مخلوط كردن آزمايه با محيط كشت نبايد بيش از  15دقيقه باشد.

 7-4-8بمنظور كنترل سترون‏سازي تعداد كافي بشقاب پتري را بعنوان شاهد در نظر بگيريد.

 8-4-8بشقابهاي پتري آماده شده را پس از بستن محيط كشت به صورت وارونه در گرمخانه  30درجه سلسيوس بمدت  72±3ساعت قرار دهيد.

يادآوري - بمنظور جلوگيري از گسترش پرگنه بعضي از ميكروارگانيسم‏ها لايه‏اي از محيط كشت را به بشقابهاي پتري بسته شده اضافه كنيد.

 9-4-8بشقابهاي پتري را در دسته‏هاي كمتر از شش عدد با فاصله معين از يكديگر و همچنين از سقف و ديواره‏ها در گرمخانه قرار دهيد.

 5-8بررسي نتايج

 1-5-8شمارش پرگنه‏هاي هر بشقاب پتري

مي‏توان براي شمارش پرگنه‏هاي هر بشقاب پتري‏، از دستگاه پرگنه شمار استفاده كرد. شمارش پرگنه‏ها بايستي در نور ملايم انجام گيرد. بدليل اينكه پرگنه‏هاي سر سوزني‏، ممكن است با ذرات ته نشين شده از نظر ظاهري اشتباه شوند، آزمايش كننده بايد در شمارش پرگنه‏ها دقت لازم را بعمل آورد.

 2-5-8پرگنه‏هاي گسترش يافته را بعنوان يك پرگنه بحساب آوريد. اگر كمتر از يك چهار سطح بشقاب پتري بوسيله گسترش يك پرگنه پوشيده شده باشد، پرگنه‏هايي كه در سطح بدون پرگنه گسترش يافته هستند را شمرده و همان تعداد را براي آن بشقاب پتري گزارش كنيد. اگر بيشتر از چهارم سطح بوسيله پرگنه‏هاي گسترش يافته پوشيده شده باشد، بشقاب پتري را كنار بگذاريد.

 9 بيان نتايج

 1-9بشقابهاي پتري را كه حاوي ده تا  300پرگنه مي‏باشند براي شمارش در نظر بگيريد. تعداد واحدهاي را تشكيل دهنده پرگنه   11رابطه  (cfu)بشماريد. تعداد پرگنه شمارش شده در هر گرم با هر ميلي‏ليتر از فرآورده را با استفاده از زير محاسبه كنيد.

  n1تعداد بشقابهاي پتري شمارش شده در اولين رقت قابل شمارش با نتايج حداقل ده و حداكثر  300

  n2تعداد بشقابهاي پتري شمارش شده در دومين رقت قابل شمارش با نتايج حداقل ده و حداكثر  300

 fمقدار با حجم آزمايه موجود در اولين رقت انتخابي بر حسب گرم يا ميلي‏ليتر

يادآوري - اگر بيشتر از  2رقت قابل شمارش موجود باشد كه نتايج آنها بين ده تا  300پرگنه است‏، رابطه بايد تغيير داده شود. بطوري كه رقتهاي بعدي نيز بحساب آورده شوند.

در مورد رقت 3، رابطه بصورت زير تغيير پيدا مي‏كند:

مي‏باشد.

نتايج بدست آمده را تا دو رقم معني‏دار گرد كنيد. اگر عددي كه بايد گرد شود برابر پنج باشد، رقم سمت چپ آن را طوري گرد كنيد كه عدد حاصل زوج باشد.

براي مثال‏: عدد  25800در صورت گرد شدن مي‏شود  28000و  11500مي‏شود  12000

نتايج بدست آمده را به عنوان تعداد واحدهاي تشكيل دهنده پرگنه ميكرو ارگانيسمها  (cfu)در ميلي‏ليتر يا در گرم فرآورده‏، در نظر بگيريد و نتايج را بصورت عددي بين  1/0تا  9/9ضرب در توان مناسبي از ده گزارش كنيد.

مثال‏:

شمارش پرگنه ميكروارگانيسمها، در دماي  30درجه سلسيوس‏، نتايج زير را بدست داده است‏:

يادآوري - براي هر رقت دو بشقاب پتري گرمخانه‏گذاري مي‏شود.

در اولين رقت قابل شمارش 10، تعداد  168و  215پرگنه شمارش شده است‏.

در دومين رقت قابل شمارش 10، تعداد  14و  25پرگنه شمارش شده است‏.

نتيجه حاصل را تا بدست آمدن عدد  19000يا  1/9×10گرد كنيد كه نمايانگر تعداد پرگنه ميكروارگانيسم‏ها در هر گرم يا ميلي‏ليتر از فرآورده مي‏باشد.

 2-9اگر هر دو بشقاب پتري حاوي آزمايه )در مورد فرآورده‏هاي مايع‏ (يا رقت اوليه )در مورد ساير فرآورده‏ها (داراي تعداد كمتر از  10پرگنه باشد، نتيجه را بصورت زير گزارش كنيد.

- كمتر از   10واحد تشكيل دهنده پرگنه ميكروارگانيسم‏ها در هر ميلي‏ليتر )براي فرآورده مايع‏ (

- كمتر از  10×1/fواحد تشكيل پرگنه ميكروارگانيسم در هر گرم )در مورد ساير فرآورده‏ها (كه مقدار  fمقدار با حجم آزمايه موجود در اولين رقت انتخابي برحسب گرم يا ميلي‏ليتر مي‏باشد.

 3-9اگر كليه بشقاب پتري داراي بيش از  300پرگنه باشند، تعداد پرگنه‏ها را در بشقابهاي پتري كه نزديك‏ترين تعداد پرگنه به  300را دارند، تخمين زده و در عكس ضريب بالاترين رقت ضرب كنيد. نتايج را بصورت تعداد تخميني پرگنه‏هاي ميكروارگانيسم‏ها در گرم يا ميلي‏ليتر گزارش كنيد.

 10 تكرارپذيري

تفاوت بين نتايج بدست آمده از دو آزمايش جداگانه كه با استفاده از يك روش بر روي همان آزمايه در همان آزمايشگاه و بوسيله همان آزمايش كننده با فاصله زماني كم و بوسيله همان تجهيزات انجام شده است‏، نبايد بيش از  0/030حد پاييني نتيجه بدست آمده باشد.

يادآوري - اگر در  0/05از موارد آزمايش يا بيشتر، در شمارش پرگنه‏ها اختلاف وجود داشته باشد نشاندهنده خطا در انجام آزمايش است‏.

 11 گزارش آزمون

گزارش آزمايش بايد شامل موارد زير باشد.

- كليه آگاهيهاي لازم براي شناسائي كامل نمونه

- روش نمونه‏برداري مورد استفاده

- شماره استاندارد ملي

- تمام جزئياتي كه در اين روش ذكر نشده و يا به صورت نظرات مشخص اعمال شده همراه با هر حادثه‏اي كه ممكن است روي نتايج آزمايش اثر بگذارد

- نتايج بدست آمده از آزمايش

- در صورت تكرار آزمون‏، نتايج نهايي بدست آمده از آن

- تاريخ آزمون

 

 

 

 

 

1-  Driedsweet whey

2-  Dried buttermilk

3-  Acid casein

4-  lactic casein

5-  Rennet casein

6-  Dried acid whey

7-  Processed cheese

8-  Frozen milk products

9- تا تدوين استاندارد ملي ايران به اين استاندارد مراجعه كنيد.

10-  Test sample

11-  Colony forming unit


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5484

 

 

Milk and milk products - Enumeration of colony - Forming units of microorganism5 - colony count technique at 30 ºC

 

 

 

1st Edition