5486-1

 

 

شير و فرآورده هاي آن - شمارش كلي فرم ها قسمت اول - روش شمارش پرگنه ها در 30 درجه سيلسيوس (بدون تقويت سازي)

 

 

 

چاپ اول


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره 5 تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.


 

كميسيون استاندارد شير و فرآورده هاي آن - شمارش كلي فرم ها قسمت اول

روش شمارش پرگنه ها در 30 درجه سيلسيوس (بدون تقويت سازي)

 

رئيس

كريم - گيتي

دكتراي دامپزشكي و متخصص بهداشت مواد غذايي

دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

 

اعضاء

پورطاهريان - فرخنده

ليسانس مهندسي شيمي - صنايع غذايي

واحد توليدي مطهري

جفرودي - خديجه

دكتراي دامپزشكي

سازمان دامپزشكي كشور

حميديان - هادي

ليسانس دامپزشكي

واحد توليدي لبنيات كاله

خسروي - داود

ليسانس مهندسي صنايع غذايي

واحد توليدي پنير شهيد بياتي گلپايگان

دبيريان - شهريار

دكتراي دامپزشكي

كارخانجات شير پاستوريزه تهران

فربد - احمد

ليسانس دامپروري

معاونت امور دام جهاد سازندگي

نوابپور - ثريا

دكتراي دامپزشكي

سازمان صنايع شير ايران

 

دبير

مارونسي - نازدار

ليسانس ميكروبيولوژي

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


فهرست مطالب

 

شير و فرآورده‏هاي آن - شمارش كلي فرم‏ها

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

اصطلاحات و تعريف

اساس روش

نمونه‏برداري

مواد لازم

وسايل لازم

روش آزمون

محاسبه و بيان نتايج

دقت

گزارش آزمايش


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد شير و فرآورده‏هاي آن - شمارش كلي فرم‏ها، قسمت اول‏: روش شمارش پرگنه‏ها در 30درجه سلسيوس )بدون تقويت‏سازي‏ (كه به وسيله كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در هجدهمين جلسه كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ 79/3/23تصويب شد. اينك به استناد بند يك ماده 3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات‏، اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه مي‏شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون‏هاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت‏. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه‏، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين‏المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

اين استاندارد جايگزين استاندارد 1368شده و استاندارد قبلي باطل اعلام مي‏شود.

منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است‏:

 

ISO 5541 : 1991, Milk and milk products - Enumeration of Coliforms - Part 1 : Colony technique at 30C without resuctation.

 

شير و فرآورده‏هاي آن - شمارش كلي فرم‏ها

قسمت اول‏: روش شمارش پرگنه در 30درجه سلسيوس )بدون تقويت‏سازي‏(

- 1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش شمارش كلي فرم‏ها در 30درجه سلسيوس است و براي فرآورده‏هاي زير كاربرد دارد:

- شير و فرآورده‏هاي مايع آن

- شير خشك‏، پودر آب پنير شيرين‏ 1 ، پودر پس آب كره‏ 2 )دوغ كره‏(، لاكتوز

- كازئين اسيدي‏ 3، كازئين لاكتيكي4 و كازئين رنتي‏ 5

- كازئينات و پودر آب پنير اسيدي‏ 6

- پنير و پنير پروسس‏ 7

- كره

- فرآورده‏هاي منجمد شير 8 )از جمله بستني و ساير فرآورده‏هاي مشابه‏(

- دسرهاي شيري و خامه

- فرآورده‏هاي تخميري شير )از جمله ماست‏، دوغ‏، كشك و فرآورده‏هاي مشابه‏(

اين استاندارد براي شمارش كلي فرم در نمونه‏هايي كه مشكوك به آلودگي بيش از 100پرگنه در گرم يا ده پرگنه در ميلي‏ليتر مي‏باشند، بكار مي‏رود.

يادآوري - 1براي شمارش كلي فرم‏ها در نمونه‏هايي كه مشكوك به آلودگي كمتر از 100پرگنه در گرم يا ده پرگنه در ميلي‏ليتر مي‏باشند به قسمت دوم اين استاندارد ملي مراجعه كنيد.

- 2مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر، آخرين چاپ و / يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏:

استاندارد ملي ايران 326تجديدنظر اول‏: روشهاي نمونه برداري شير و فرآورده‏هاي آن

استاندارد ملي ايران 2747تجديدنظر اول‏: آئين كار آزمايشگاههاي ميكروبيولوژي

استاندارد ملي ايران 2325تجديدنظر اول‏: آئين كاربرد روشهاي عمومي آزمايشهاي ميكروبيولوژي

 

4-ISO 826: Milk and milk products - General guidance preparation of test sample, initial and decimal dilutions for microbiological examination 9

 

- 3اصطلاحات و تعريف

در اين استاندارد اصطلاح و / يا با تعريف زير بكار مي‏رود:

-1-3كلي‏فرم‏ها

باكتري‏هايي هستند كه در دماي 30درجه سلسيوس و در محيط كشت كريستال ويولت نوترال رد بايل لاكتوز آگار10، پرگنه‏هايي با ويژگي مشخص ايجاد كرده و در شرايط شرح داده شده در اين استاندارد در آزمون تاييدي‏، لاكتوز را تخمير و توليد گاز مي‏نمايند.

- 4اساس روش

-1-4 آماده كردن دو بشقاب پتري به روش كشت آميخته‏ 11 با استفاده از محيط كشت جامد انتخابي و مقدار مشخصي از آزمايه در فرآورده‏هاي مايع و يا رقت اوليه در مورد ساير فرآورده‏ها

تهيه بشقاب‏هاي پتري در همان شرايط با استفاده از رقت‏هاي اعشاري آزمايه يا رقت اوليه

-2-4گرمخانه گذاري بشقاب‏هاي پتري در دماي 30درجه سلسيوس به مدت 24ساعت‏.

-3-4شمارش پرگنه‏هاي مشخص و در صورت نياز تأييد تعدادي از اين پرگنه‏ها بوسيله تخمير لاكتوز و توليد گاز

-4-4 شمارش پرگنه‏هاي مشخص به دست آمده در بشقابهاي پتري انتخابي و محاسبه تعداد واحدهاي تشكيل دهنده پرگنه (cfu) 12 كلي‏فرم‏ها در ميلي‏ليتر يا گرم نمونه‏.

- 5نمونه‏برداري

به استاندارد ملي ايران 326تجديد نظر اول مراجعه كنيد.

- 6مواد لازم

-1-6رقيق كننده‏، محيط كشت و معرفها

-1-1-6كليات

تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد ايزو 8261مراجعه كنيد.

تنها از مواد شيميايي و شناساگرهاي با درجه خلوص مشخص استفاده كنيد. مگر آنكه سفارش ديگري شده باشد و آب مصرفي بايد آب مقطر يا آب بدون املاح باشد.

در صورتيكه محيط كشت تهيه و شناساگرها بي‏درنگ مورد استفاده قرار نمي‏گيرند، آنها را در دماي صفر تا پنج درجه سلسيوس‏، دور از نور و در شرايطي كه هيچگونه تغييري در آنها ايجاد نشود به مدت كمتر از يك ماه نگهداري كنيد، مگر آنكه سفارش ديگري شده باشد.

-6-2رقيق كننده‏ها

تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد ايزو 8261مراجعه كنيد.

-3-6محيطهاي كشت

-1-3-6محيط كشت جامد انتخابي‏، كريستال ويولت نوترال رد بايل لاكتوز آگار

 

Crystal violt netural red bile lactose (VRBL) agar

 

1 neutral red

2 Crystool violet

3- بر طبق دستور سازنده

 

آماده‏سازي‏:

به منظور حفظ قدرت انتخابي و ويژگيهاي اختصاصي محيط كشت به صورت زير عمل كنيد:

تركيب فوق يا محيط كشت آماده خشك را در آب مقطر حل كرده و كاملا مخلوط كنيد و براي چند دقيقه بگذاريد بي‏حركت بماند، )در صورت نياز PHرا طوري تنظيم كنيد كه بعد از جوشيدن‏، در دماي 25درجه سلسيوس 0/1 7/4باشد .(محيط كشت را جوشانده و آن را مرتبأ هم بزنيد. بگذاريد تا محيط كشت دو دقيقه بجوشد. بي‏درنگ آن را با قرار دادن در حمام آب 45درجه سلسيوس )به بند 6-7مراجعه كنيد (خنك كنيد. از حرارت دادن بيش از اندازه محيط كشت به مدت زمان زياد و يا آب كردن مكرر آن پرهيز كنيد.

اين مجيط كشت نياز به سترون كردن در اتوكلاو ندارد. هنگام استفاده از نظر ستروني آن را كنترل كنيد )به بند 2-2-9مراجعه كنيد.(

محيط تهيه شده را حداكثر 3ساعت بعد از آماده‏سازي مصرف كنيد.

-2-3-6محيط كشت تأييدي‏: لاكتوز بايل بريليان گرين براث

 

Lactose bile brilliant green broth

 

1 Dehydrated ox bile

2 Brilliant green

 

آماده‏سازي

تركيب بالا يا محيط كشت آماده خشك را با استفاده از جوشاندن در حمام آب )به بند 6-7مراجعه كنيد (در آب حل كنيد. در صورت نياز PHراطوري تنظيم كنيد كه پس از سترون كردن‏، در دماي 25درجه سلسيوس 0/1 7/2باشد. محيط كشت را در اندازه‏هاي ده ميلي‏ليتري در لوله‏هاي آزمايش )به بند 10-7مراجعه كنيد (حاوي لوله‏هاي دورهام )به بند 12-7مراجعه كنيد (تقسيم كنيد. آن را در اتوكلاو 121درجه سلسيوس )به بند 1-7مراجعه كنيد (به مدت 15دقيقه سترون كنيد. پس از سترون سازي اين محيط كشت‏، لوله‏هاي دورهام نبايد حاوي حبابهاي هوا باشند.

- 7وسايل لازم

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو 8261مراجعه كنيد.

لوازم شيشه‏اي بايد در مقابل سترون سازيهاي مكرر مقاوم باشند.

يادآوري - در صورتيكه لوازم يكبار مصرف ويژگيهاي لازم و مناسب را داشته باشند مي‏توانند بجاي وسايل شيشه‏اي مورد استفاده قرار گيرند.

لوازم معمول در آزمايشگاه ميكروبيولوژي و بويژه لوازم زير مورد نياز مي‏باشد:

-1-7اتوكلاو براي سترون سازي مرطوب

قابل تنظيم در دماي 1211درجه سلسيوس

-2-7فور براي سترون سازي خشك

قابل تنظيم در دماي بين 170تا 175درجه سلسيوس به مدت يك ساعت

-3-7گرمخانه

قابل تنظيم در دماي 301درجه سلسيوس

-4-7بشقابهاي پتري شيشه‏اي يا پلاستيكي

تقريبأ به قطر 90تا 100ميلي‏متر

-5-7پي‏پت‏هاي مدرج

براي مصارف باكتريولوژيكي‏، 1و 10ميلي‏ليتري

-6-7حمام آب

قابل تنظيم در دماي 451درجه سلسيوس

-7-7پرگنه شمار

PH -8-7سنج

با دقت 0/1 واحد PHدر 25درجه سلسيوس

-9-7بطريها يا ارلنها

براي جوشاندن و ذخيره كردن محيط كشت

-10-7لوله‏هاي آزمايش

تقريبأ با ابعاد 200 20ميلي‏متر

-11-7لوله‏هاي آزمايش

تقريبأ با ابعاد 160 16ميلي‏متر

-12-7لوله‏هاي دورهام

با ابعاد مناسب براي استفاده در لوله‏هاي آزمايش )به بند 10-6مراجعه كنيد(

13-7حلقه كشت

از جنس پلاتين - ايريديوم يا نيكل - كرم‏، تقريبأ به قطر 3ميلي‏متر

- 8روش آزمون

-1-8آماده كردن آزمونه‏، رقت اوليه و رقتهاي بعدي

تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد ايزو 8261مراجعه كنيد.

-2-8تلقيح و گرماگذاري

-1-2-8 براي فرآورده‏هاي مايع و يا هر رقت انتخابي‏، دو بشقاب پتري آماده كنيد. يك ميلي‏ليتر از فرآورده مايع و يا رقتهاي آماده شده را با استفاده از يك پي‏پت سترون به مركز هر بشقاب پتري انتقال دهيد. نوك پي‏پت را با قسمتهاي خشك بشقاب پتري تماس دهيد. براي تلقيح هر يك از رقتها به بشقابهاي پتري از پي‏پتهاي سترون جداگانه استفاده كنيد.

-2-2-8 تقريبأ 15ميلي‏ليتر از محيط كشت )به بند 1-3-6مراجعه كنيد (تا دماي 451درجه سلسيوس خنكشده در بشقاب پتري بريزيد. مدت زمان آزمايش از پايان آماده سازي رقت اوليه تا زمان ريختن محيط كشت نبايد بيشتر از 15دقيقه شود. آزمونه را به دقت با محيط كشت مخلوط كنيد. سپس بشقابهاي پتري را تا جامد شدن محيط كشت در يك سطح صاف قرار دهيد. يك بشقاب پتري را براي كنترل ستروني با ريختن 15ميلي‏ليتر از محيط كشت تهيه كنيد.

-3-2-8 پس از بستن محيط كشت‏، تقريبأ 4ميلي‏ليتر از همان محيط را با دماي 451درجه سلسيوس روي سطح لايه اول بريزيد و بگذاريد به صورتي كه در بالا شرح داده شده ببندد.

-4-2-8 بشقابهاي پتري را به صورت وارونه به مدت 242ساعت در دماي 30درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد )به بند 3-6مراجعه كنيد.(

-3-8شمارش

بعد از گرمخانه گذاري )به بند 4-2-6مراجعه كنيد (بشقابهاي پتري را كه بيش از ده و كمتر از 150پرگنه دارند، انتخاب كنيد. با استفاده از دستگاه پرگنه شمار )به بند 7-6مراجعه كنيد (پرگنه‏هاي قرمز ارغواني با قطر حداقل 0/5ميلي‏متر كه با هاله مايل به قرمز )ناشي از رسوب نمكهاي صفراوي‏ (احاطه شده‏اند را شمارش كنيد.

در مورد پرگنه‏هاي مشكوك كه به ويژه در فرآورده‏هاي شيري حاوي قندهايي به غير از لاكتوز مي‏توان انتظار داشت‏، بي‏درنگ پس از گرمخانه گذاري مطابق بند 4-8آزمون تأييدي انجام دهيد.

يادآوري - ظهور هاله مايل به قرمز ناشي از رسوبات نمكهاي صفراوي در اطراف پرگنه‏ها به نوع كلي‏فرم و كيفيت محيط كشت بستگي دارد.

-4-8آزمون تأييدي

در صورت امكان‏، از هر نوع پرگنه مشكوك در بشقاب پتري‏، پنج پرگنه را به لوله‏هاي حاوي محيط كشت لاكتوز بايل برليان گرين براث )به بند 2-3-6مراجعه كنيد (تلقيح كرده و به مدت 242ساعت در دماي 301درجه سلسيوس گرمخانه‏گذاري كنيد. پرگنه‏هايي كه در لوله‏هاي دورهام توليد گاز را نشان مي‏دهند، كلي‏فرم بحساب مي‏آيند.

- 9محاسبه و بيان نتايج

-1-9محاسبه

با استفاده از رابطه زير تعداد پرگنه‏هاي كلي‏فرم‏ها را محاسبه كنيد.

كه در آن‏:

Nتعداد پرگنه كلي‏فرم در گرم يا ميلي‏ليتر آزمايه

C مجموع پرگنه‏هاي شمارش شده در بشقابهاي پتري از دو رقت متوالي

N1تعداد بشقابهاي پتري شمارش شده در اولين رقت

N2تعداد بشقابهاي پتري شمارش شده در دومين رقت

fمقدار يا حجم آزمايه موجود در اولين رقت انتخابي برحسب گرم يا ميلي‏ليتر

-2-9بيان نتايج

-1-2-9 نتايج بدست آمده را تا دو رقم معني‏دار گرد كنيد. اگر عددي كه بايد گرد شود برابر 5باشد رقم سمت چپ آن را طوري گرد كنيد كه عدد حاصل زوج باشد. براي مثال‏: عدد 28500در صورت گرد شدن 28000مي‏شود و 11500در صورت گرد شدن 12000مي‏شود.

نتيجه بدست آمده را بعنوان تعداد پرگنه كلي فرمها در ميلي‏ليتر يا گرم فرآورده در نظر گرفته و بصورت عددي بين 1/0تا 9/9ضرب در توان مناسبي از ده ضرب و گزارش كنيد.

-2-2-9 اگر هر دو بشقاب پتري حاوي آزمايه )در مورد فرآورده‏هاي مايع‏ (يا رقت اوليه )در مورد ساير فرآورده‏ها(كمتر از ده پرگنه داشته باشند. نتيجه را بصورت زير گزارش كنيد:

كمتر از ده واحد تشكيل دهنده پرگنه در هر گرم )در مورد فرآورده‏هاي مايع‏(

كمتر از واحد تشكيل دهنده پرگنه در هر گرم )در مورد ساير فرآورده‏ها(

-3-2-9 اگر تمام بشقابهاي پتري داراي بيش از 150پرگنه باشند، تعداد پرگنه‏ها را در بشقابهاي پتري كه نزديكترين تعداد پرگنه به 150را دارند تخمين زده و در عكس بالاترين رقت ضرب كنيد. نتيجه را بعنوان تعداد تخميني واحدهاي تشكيل‏دهنده پرگنه كلي‏فرم در ميلي‏ليتر يا گرم فرآورده گزارش كنيد.

-3-9مثال روش محاسبه

اگر از شمارش پرگنه‏هاي كلي‏فرم زير بدست آمدهباشد:

در رقت 138 10-2و 125پرگنه

در رقت 20 10-3و 18پرگنه

با استفاده از رابطه و با قرار دادن يك عدد در آن

كه با گرد كردن نتيجه بصورتي كه در بند 1-2-9شرح شده است‏، حاصل آن برابر با 14000يا 1/4 104كلي‏فرم در گرم يا ميلي‏ليتر فرآورده مي‏باشد.

- 10دقت

حدود اطمينان اين روش براساس تعداد پرگنه‏هاي شمارش شده از 16 درصد تا 52 درصد مي‏باشد. به منظور محاسبه حدود اطمينان براي تخمين تعداد كم ميكروارگانيسم‏ها به استاندارد ملي ايران 2325تجديدنظر اول مراجعه كنيد.

- 11گزارش آزمايش

گزارش آزمايش بايد شامل‏:

- تمام آگاهي‏هاي لازم براي شناسايي كامل نمونه

- روش نمونه برداري مورد استفاده

- شماره استاندارد ملي

- تمام جزئياتي كه در اين روش ذكر نشده و يا بصورت نظرات شخصي اعمال شده همراه با هر حادثه‏اي كه ممكن است روي نتايج آزمايش اثر گذاشته باشد.

- نتايج بدست آمده از آزمايش

- در صورت تكرار آزمون‏، نتايج نهايي بدست آمده از آن

- تاريخ آزمون

 

 

 

 

1- Dried sweet whey

2- Dried buttermilk

3- Acid casein

4- Lactic casein

5- Renner casein

6- Dried acid whey

7- Processed cheese

8- Frozen milk products

9- تا تدوين استاندارد ملي ايران به اين استاندارد مراجعه كنيد

10- Crystal violet red bile lactose (VRBL)

11 Pour plate

12 Colony forming unit

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5486-1

 

 

Milk and milk products - Enumeration of coliforms part 1: colony count technique at 30C without resuscitation

 

 

 

1st Edition