5486-2

 

 

شير و فرآورده هاي آن - شمارش كلي فرم ها قسمت دوم - روش شمارش بيشترين تعداد احتمالي 30 درجه سيلسيوس

 

 

 

چاپ اول


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره 5 تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.


 

كميسيون استاندارد شير و فرآورده هاي آن - شمارش كلي فرم ها قسمت دوم:

روش شمارش بيشترين تعداد احتمالي 30 درجه سيلسيوس

 

رئيس

كريم - گيتي

دكتراي دامپزشكي و متخصص بهداشت مواد غذايي

دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

 

اعضاء

پورطاهريان - فرخنده

ليسانس مهندسي شيمي - صنايع غذايي

واحد توليدي مطهري

جفرودي - خديجه

دكتراي دامپزشكي

سازمان دامپزشكي كشور

حميديان - هادي

ليسانس دامپزشكي

واحد توليدي لبنيات كاله

خسروي - داود

ليسانس مهندسي صنايع غذايي

واحد توليدي پنير شهيد بياتي گلپايگان

دبيريان - شهريار

دكتراي دامپزشكي

كارخانجات شير پاستوريزه تهران

فربد - احمد

ليسانس دامپروري

معاونت امور دام جهاد سازندگي

نوابپور - ثريا

دكتراي دامپزشكي

سازمان صنايع شير ايران

 

دبير

مارونسي - نازدار

ليسانس ميكروبيولوژي

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


فهرست مطالب

 

شير و فرآورده‏هاي آن

قسمت دوم‏: شمارش كلي فرم‏ها

روش شمارش بيشترين تعداد احتمالي در 30درجه سلسيوس

هدف و دامنه كاربرد

اصطلاحات و تعريف

اساس روش

نمونه‏برداري

مواد لازم

وسايل لازم

آماده سازي آزمايه

روش آزمون

محاسبه و بيان نتايج

نتايج آزمون

دقت

گزارش آزمون

روش آزمون

گزارش آزمايش


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد شير و فرآورده‏هاي آن - شمارش كلي فرم‏ها، قسمت دوم‏: روش شمارش بيشترين تعداد احتمالي در 30درجه سلسيوس كه به وسيله كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در نوزدهمين جلسه كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ 79/7/25تصويب شد. اينك به استناد بند يك ماده 3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات‏، اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه مي‏شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون‏هاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت‏. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه‏، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين‏المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

اين استاندارد جايگزين استاندارد 1368شده و استاندارد قبلي باطل اعلام مي‏شود.

منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است‏:

 

ISO 5541 : 1991, Milk and milk products - Enumeration of Coliforms - Part 2 : Most probable number technique 30C.

 

شير و فرآورده‏هاي آن

قسمت دوم‏: شمارش كلي فرم‏ها

روش شمارش بيشترين تعداد احتمالي در 30درجه سلسيوس

- 1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش شمارش كلي فرم‏ها به روش بيشترين تعداد احتمالي بعد از گرمخانه‏گذاري محيط كشت مايع تلقيح شده در دماي 30درجه سلسيوس مي‏باشد.

اين روش براي فرآورده‏هاي زير كاربرد دارد:

- شير و فرآورده‏هاي مايع آن

- شير خشك‏، پودر آب پنير شيرين‏ 1، پودر پس آب كره‏ 2، لاكتوز

- كازئين اسيدي‏ 3، كازئين لاكتيكي و كازئين رنتي‏ 4

- كازئينات و پودر آب پنير اسيدي‏ 5

- پنير و پنير پروسس‏ 6

- كره

- فرآورده‏هاي منجمد شير 7 )از جمله بستني و ساير فرآورده‏هاي مشابه‏(

- دسرهاي شيري و خامه

- فرآورده‏هاي تخميري شير )از جمله ماست‏، دوغ‏، كشك و فرآورده‏هاي مشابه‏(

روش شمارش ارائه شده در اين استاندارد ترجيحأ براي نمونه‏هاي با تعداد كم كلي‏فرم )كمتر از صد در هر گرم يا ده در هر ميلي‏ليتر (كاربرد دارد.

يادآوري - 1براي نمونه‏هاي با تعداد بيشتر كلي‏فرم )بيشتر از صد گرم در هر گرم يا ده در هر ميلي‏ليتر (به قسمت اول اين استاندارد مراجعه كنيد.

يادآوري - 2در مواردي كه هدف جستجوي كلي فرمها در يك ميلي ليتر يا يك گرم از نمونه است و شمارش مورد نظر نمي‏باشد به پيوست دو مراجعه كنيد.

- 2مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون چاپ و يا تجديد نظر، آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

در اين استاندارد مراجعه به استانداردهاي زير الزامي است‏:

استاندارد ملي ايران -2325تجديدنظر اول‏: آئين كاربرد روشهاي عمومي آزمايشهاي ميكروبيولوژي

استاندارد ملي ايران -326تجديدنظر اول‏: روشهاي نمونه برداري شير و فرآورده‏هاي آن

استاندارد ايزو :8261 8

 

Milk and milk products 1989 - General guidance preparation of test sample, initial suspension and decimal dilution for microbiological examination.

 

- 3اصطلاحات و تعريف

در اين استاندارد اصطلاح و يا واژه با تعريف زير بكار مي‏رود:

-1-3كلي‏فرم‏ها

باكتري‏هايي كه در دماي 30درجه سلسيوس در شرايط مشخص شده در اين استاندارد سبب تخمير لاكتوز همراه با توليد گاز مي‏شوند.

- 4اساس روش

-1-4 سه لوله از محيط آبگوشت غني كننده انتخابي با غلظت دو برابر )بند 1-3-5الف‏ (را با مقدار معيني از آزمايه در صورت مايع بودن فرآورده و يا با مقدار معيني از رقت اوليه در مورد ساير فرآورده‏ها، تلقيح كنيد.

-2-4 سه لوله از محيط مايع غني‏كننده انتخابي با غلظت معمولي - 1-3-5)ب‏ (را با مقدار معيني از آزمايه در صورت مايع بودن فرآورده و يا با مقدار معيني از رقت اوليه در مورد ساير فرآورده‏ها، تلقيح كنيد.

سپس در همان شرايط، لوله‏هاي ديگري از اين محيط - 1-3-5)ب‏ (را با رقتهاي دهدهي از نمونه يا رقت اوليه تلقيح نمائيد.

-3-4 لوله‏هاي حاوي محيط آبگوشت غني كننده با غلطت دو برابر - 1-3-5)ب‏ (را در دماي - 30درجه سلسيوس به مدت 24ساعت گرمخانه گذاري كنيد و لوله‏هاي حاوي محيط آبگوشت غني كننده با غلظت معمولي - 1-3-5)ب‏ (را به مدت 24تا 48ساعت در همين دما گرمخانه گذاري كنيد.

-4-4 از لوله‏هايي كه در آنها توليد گاز يا كدورت مشاهده مي‏شود براي آزمون تأييدي به محيط 2-3-5تلقيح نمائيد.

-5-4 لوله‏هاي فوق را در دماي 30درجه سلسيوس به مدت 24تا 48ساعت گرمخانه گذاري كنيد.

-6-4 بيشترين تعداد احتمالي كلي‏فرمها در يك ميلي‏ليتر يا يك گرم نمونه (MPN)را از تعداد سري لوله‏هاي )بند (5-4كه توليد گاز را نشان مي‏دهند، با استفاده از جدول تعيين بيشترين تعداد احتمالي محاسبهكنيد.

- 5نمونه‏برداري

به استاندارد ملي ايران شماره 326تجديد نظر اول مراجعه كنيد.

نمونه‏اي كه به آزمايشگاه ارسال مي‏شود بايد نماينده واقعي فرآورده باشد و در طول حمل و نقل و نگهداري نبايد دچار تغيير و يا صدمه شده باشد.

- 6مواد لازم

-1-6رقيق كننده‏ها و محيطهاي كشت

-1-1-6كليات

به منظور تهيه آزمايه و سوسپانسيون اوليه تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد 8261ايزو مراجعه كنيد.

براي تهيه محيطهاي كشت از آب مقطر يا آب بدون املاح و يا از آبي با درجه خلوص مشابه استفاده كنيد.

اگر محيطهاي كشت تهيه شده بلافاصله مورد استفاده قرار نمي‏گيرد، آن را در تاريكي در دماي بين صفر تا پنج درجه سلسيوس به مدت حداكثر يك ماه در شرايطي كه باعث هيچگونه تغييري در تركيب آنها نگردد، نگهداريد مگر آنكه توصيه ديگري شده باشد.

-6-2رقيق كننده‏ها

به استاندارد ايزو 8261مراجعه كنيد.

-3-6محيطهاي كشت

-1-3-6محيط كشت غني‏كننده انتخابي آبگوشت‏: لوريل سولفاتتريپتوز 9

آماده‏سازي‏:

تركيبات فوق يا محيط كشت آماده را در آب حل كنيد. در صورت لزوم براي اين كار از حمام آب گرم )بند (6-6استفاده كنيد. PHمحيط را طوري تنظيم كنيد كه بعد از سترون سازي در دماي 25درجه سلسيوس 7/20/1 باشد. محيط كشت معمولي را در مقادير ده ميلي‏ليتري در لوله‏هاي آزمايش با ابعاد 16160ميلي‏متري )بند (6-10حاوي لوله‏هاي دورهام )بند (6-12تقسيم كنيد و محيط كشت با غلظت دو برابر را در لوله‏هاي آزمايش 20200 ميلي‏متري )بند (6-11تقسيم نمائيد )لوله‏هاي آزمايش بايد فاقد لوله‏هاي دورهام باشد.(

محيط كشت را در دماي 121درجه سلسيوس به مدت 15دقيقه در اتوكلاو )بند (1-6سترون كنيد.

-2-3-6محيط كشت تأييدي آبگوشت لاكتوز سبز درخشان حاوي املاح صفراوي‏ 10

آماده‏سازي

تركيبات فوق يا محيط كشت آماده خشك را در آب حل كنيد. در صورت لزوم براي اين كار از حمام آب گرم )بند (6-6استفاده نمائيد. PHمحيط را طوري تنظيم كنيد كه بعد از سترون سازي در دماي 25درجه سلسيوس 7/20/1 باشد. محيط را در مقادير ده ميلي‏ليتري در لوله‏هاي آزمايش )بند (10-6حاوي لوله‏هاي دورهام )بند (12-6تقسيم كنيد و آن را در دماي 121درجه سلسيوس به مدت 15دقيقه در اتوكلاو سترون كنيد.

- 7وسايل لازم

به استاندارد ملي :2747آئين كار در آزمايشگاه ميكروبيولوژي مواد غذايي مراجعه كنيد.

وسايل شيشه‏اي بايد در برابر سترون سازي مكرر مقاوم باشند.

يادآوري - لوازم يكبار مصرف مي‏تواند بجاي لوازم چند بار مصرف مورد استفاده قرار گيرد بشرط آنكه خواص مشابه با آنها را دارا باشد. لوازم معمول در آزمايشگاه ميكروبيولوژي بويژه لوازم زير مورد استفاده قرار مي‏گيرند:

-1-7اتوكلاو )براي سترون سازي مرطوب‏ (قابل تنظيم در دماي 121درجه سلسيوس

-2-7 آون يا فور )براي سترون سازي خشك‏ (قابل تنظيم در دماي بين 170تا 175درجه سلسيوس به مدت يك ساعت

-3-7گرمخانه قابل تنظيم در دماي 1 30درجه سلسيوس

-4-7بشقابهاي پتري ساخته شده از جنس شيشه يا پلاستيك به قطر 90تا 100ميلي‏متر

-5-7پي‏پت‏هاي مدرج براي مصارف باكتريولوژيكي با ظرفيت اسمي يك و ده ميلي‏ليتر

-6-7حمام آب يا وسيله مشابه قابل تنظيم در دماي 45درجه سلسيوس

PH -7-7متر با دقت 0/1 واحد PHدر 25درجه سلسيوس

-8-7بطري يا ارلن براي تهيه و نگهداري محيطهاي كشت

-9-7لوله آزمايش با ابعاد تقريبي 16 160ميلي‏متر

-10-7لوله آزمايش با ابعاد تقريبي 20 200ميلي‏متر

-11-7لوله دورهام براي استفاده در لوله‏هاي آزمايش بند 10-7

12-7حلقه كشت از جنس پلاتين - ايريديوم يا نيكل - كرم به قطر تقريبي 3ميلي‏متر

- 8آماده سازي آزمايه

آزمايه را مطابق با استاندارد ايزو 8261آماده كنيد.

- 9روش آزمون

-1-9آزمونه‏، رقت اوليه و رقتهاي بعدي

آزمونه‏، رقت اوليه و رقتهاي بعدي را مطابق با استاندارد ايزو 8261آماده كنيد.

يادآوري‏: براي شمارش كلي‏فرم به روش بيشترين تعداد احتمالي است تعداد كافي از رقتها را تهيه كنيد. بطوري كه مطمئن شويد تمام لوله‏هاي مربوط به رقت نهايي‏، منفي خواهد شد.

-2-9تلقيح و گرمخانه گذاري

براي شمارش به روش بيشترين تعداد احتمالي به ترتيب زير عمل نمائيد:

-1-2-9 در صورت نياز به آزمون بيشتر از يك ميلي‏ليتر از آزمايه مايع يا بيشتر از 0/1گرم از ساير فرآورده‏ها، سه لوله حاوي محيط غني‏كننده انتخابي با غلظت دو برابر )بند (1-3-5را برداريد. به هر يك از اين لوله‏ها به وسيله پي‏پت سترون )بند (5-6ده ميلي‏ليتر از آزمايه را در صورت مايع بودن و يا ده ميلي‏ليتر از رقت اوليه رادر مورد ساير فرآورده‏ها اضافه كنيد.

-2-2-9 سه لوله حاوي محيط غني‏كننده انتخابي با غلظت معمولي )بند (1-3-5را برداريد. به هر يك از اين لوله‏ها به وسيله پي‏پت سترون )بند (5-6يك ميلي‏ليتر آزمايه را در صورت مايع بودن و يا يك ميلي‏ليتر از رقت اوليه را در مورد ساير فرآورده‏هاي اضافه كنيد.

-3-2-9 براي تهيه رقتهاي بعدي )از رقت 10 -1يا 10 -2مطابق با آزمايه‏(، آزمايش را به صورتي كه در بند 2-2-9شرح داده شدهن ادامه دهيد. براي هر رقت از يك پي‏پت سترون ديگر استفاده نمائيد. دقت كنيد مايع تلقيحي با محيط غني‏كننده به خوبي مخلوط شود.

-4-2-9 لوله‏هاي حاوي محيط غني كننده با غلظت معمولي )بند 2-2-9و (3-2-9را در دماي 30درجه سلسيوس به مدت 2 24ساعت گرمخانه گذاري كنيد. اگر پس از گذشت 24ساعت در لوله‏ها، نه گاز تشكيل شود و نه كدورت مشاهده گردد، لوله‏ها را به مدت 2 24ساعت ديگر گرمخانه گذاري نمائيد.

-3-9آزمون تأييدي

-1-3-9 از هر لوله گرمخانه گذاري شده )بند (4-2-9بوسيله حلقه كشت به لوله حاوي محيط تأييدي )بند (2-3-5تلقيح كنيد. لوله‏ها را در دماي 30درجه سلسيوس به مدت 2 24ساعت گرمخانه گذاري كنيد. اگر در اين مرحله گاز مشاهده نگردد لوله‏ها را به مدت 2 24ساعت ديگر گرمخانه گذاري كنيد.

-2-3-9 همين روش را در مورد لوله‏هاي گرمخانه گذاري شده )بند (5-2-9كه تشكيل گاز يا توليد كدورت را نشان مي‏دهند، حتي در صورتي كه تنها يكي از اين خصوصيات را هم نشان دهند، )بعد از 2 24يا 2 (48انجام دهيد.

-4-9شمارش

براي هر رقت‏، مجموع كلي لوله‏هايي كه در بند 1-2-9تشكيل گاز را )لوله‏هاي مثبت‏ (بعد از 2 24ساعت يا 2 48ساعت نشان مي‏دهند، شمارش كنيد.

- 10محاسبه و بيان نتايج

-1-10انتخاب رقتها

يادآوري‏: رقت اوليه و يا در صورت مايع بودن نمونه‏، آزما يا به عنوان رقت پايه در نظر گرفته مي‏شود. سه رقت متوالي را مطابق بندهاي 1-1-10و 2-1-10و 3-1-10براي بدست آوردن شاخص MPNانتخاب كنيد.

-1-1-10سه رقت

در مواردي كه تنها سه رقت تهيه شده است‏، براي بدست آوردن شاخص MPNآن سه رقت را بكار ببريد.

-2-1-10بيشتر از سه رقت

در مواردي كه بيش از سه رقت تهيه شده است‏، انتخاب تركيب سه تايي از آنها درجات احتمالي مختلف را نشان مي‏دهد كه به صورت رده‏بندي‏ها 11 )جدول يك پيوست يك‏ (مشخص شده است و توضيحات اين رده بندي‏ها در جدول دو پيوست يك آمده است‏.

-3-1-10نحوه انتخاب تركيب لوله‏ها

براي بدست آورده شاخص MPNسه رقت متوالي با خصوصيات رده يك را انتخاب كنيد. از جدول يك )پيوست يك‏ (استفاده نمائيد. اگر بيش از يك تركيب با خصوصيات رده يك بدست آيد، از آن تركيبي كه بيشترين تعداد لوله‏هاي مثبت را دارد، استفاده كنيد.

اگر هيچ تركيبي با خصوصيات رده يك بدست نيايد، تركيب رده دو را استفاده نمائيد. اگر بيش از يك تركيب با خصوصيات رده دو بدست آيد، از تركيبي كه بيشترين تعداد لوله‏هاي مثبت را دارد، استفاده كنيد.

اگر هيچ تركيبي با خصوصيات رده دو بدست نيايد، از رده سه استفاده كنيد. اگر بيش از يك تركيب با خصوصيات رده سه بدست آيد، از آن تركيبي كه بيشترين تعداد لوله‏هاي مثبت را دارد، استفاده نمائيد.

-2-10تعيين شاخص MPN

شاخص MPNرا با رقتهاي انتخاب شده )بند (1-10مطابقت دارد با استفاده از جدول يك پيوست يك تعيين كنيد.

-310محاسبه بيشترين تعداد احتمالي (MPN)

بيشترين تعداد احتمالي كلي‏فرم در يك ميلي‏ليتر يا گرم از فرآورده با ضرب كردن شاخص (2-10) MPNدر عكس ضرب كمترين رقت انتخابي )كه داراي بيشترين ميزان نمونه مي‏باشد (بدست مي‏آيد.

 

هنگامي كه كمترين رقت انتخابي با لوله‏هاي آماده شده حاوي محيط غني كننده با غلظت دو برابر )كه با ده ميلي‏ليتر تلقيح شده‏اند (مطابقت داشته باشد، شاخص (MPN)را بر عدد ده تقسيم كنيد.

يادآوري‏: تقسيم شاخص (MPN)بر عدد ده تنها در مورد فرآورده‏هاي مايع كه ده ميلي‏ليتر از آزمايه به لوله حاوي محيط غني‏كننده با غلظت دو برابر تلقيح شده‏، ضروري است‏. در مورد ساير فرآورده‏ها ده ميلي‏ليتر از رقت اوليه )سوسپانسيون اوليه‏ (كه معادل يك گرم آزمايه مي‏باشد به محيط غني‏كننده تلقيح شده است )بند .(1-9

- 10نتايج آزمون

بيشترين تعداد احتمالي (MPN)كلي‏فرمها در يك ميلي‏ليتر يا يك گرم از فرآورده را به صورت عددي بين يك و 9/9ضرب در توان مناسبي از ده گزارش كنيد.

اگر بيشترين تعداد احتمالي كمتر از 0/3كلي‏فرم در يك ميلي‏ليتر يا يك گرم از فرآورده باشد و اگر روش آزمون مناسب براي تعداد كم كلي‏فرم مورد استفاده قرار گرفته باشد، نتايج را به صورت زير گزارش كنيد:

فاقد كلي فرم در يك ميلي‏ليتر يا يك گرم از فرآورده

- 11دقت

حدود اطمينان مشخص شده كاملا به توزيع نرمال نتايج بستگي دارد. ديگر منابع تغيير كه ممكن است داراي اهميت زيادي هم باشند در تخمين (MPN)دخالت داده نمي‏شود.

جهت تسخيل تشخيص اين اثرات‏، از رده‏بنديها در جدول يك )پيوست يك‏ (استفاده كنيد.

اين جدول خلاصه‏اي از تركيبات محتمل لوله‏اي را مطابق با احتمال وقوعشان بيان مي‏كند.

حدود اطمينان در جدول يك )پيوست يك‏ (نشان داده شده است‏.

جهت اطلاعات بيشتر در مورد دقت آزمايش و حدود اطمينان به استاندارد 2325مراجعه كنيد.

- 12گزارش آزمون

گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد:

- كليه اطلاعات مورد نياز براي شناسايي كامل نمونه

- روش نمونه برداري مورد استفاده

- كليه شرايط عملي شرح داده نشده در اين استاندارد يا مواردي كه به طور اختياري برگزيده شده است و همچنين پيش‏آمدهاي مؤثر در نتايج

- نتايج بدست آمده

- در صورت انجام عمل تكرارپذيري‏، نتايج نهايي بدست آمده

پيوست يك )الزامي‏ (

جدول دو - توضيح رده بندي‏ها براي نتايج

1 ـ قبل از شروع آزمايش بايد در مورد رده مورد نظر تصميم گرفته شود. مثلا" فقط 1، 1و 2و يا حتي 1، 2، 3وقتي نتايج بدست آمده داراي بيشترين شانس نزديك بودن به عدد واقعي باشند )از اهميت بسياري برخوردار باشند (فقط نتايج رده يك و حداكثر 1و 2قابل قبول هستند و توصيه مي‏شود كه از در نظر گرفتن نتايج صفر صرفنظر شود.

پيوست ) 2الزامي‏ (

-2روش آزمون

-1-2 در مواردي كه هدف جستجو ي كلي فرمها در يك ميلي‏ليتر يا يك گرم از نمونه است و شمارش مورد نظر نمي‏باشد به ترتيب زير عمل نمائيد:

-1-1-2 يك ميلي ليتر از نمونه را در صورت مايع بودن به محيط كشت بند 1-3-6)الف‏ (با غلظت معمولي و در صورت غير مايع بودن نمونه 10ميلي‏ليتر از سوسپانسيون اوليه را به محيط كشت بند 1-3-6)ب‏ (با غلظت دو برابر اضافه نموده و مدت 24تا 48ساعت در 30درجه سلسيوس گرمخانه گذاري نمائيد.

-2-1-2 پس از گذشت 48ساعت اگر در لوله گاز تشكيل نگردد، نمونه از نظر وجود كلي‏فرمها منفي خواهد بود.

-3-1-2 اگر پس از 48ساعت در لوله گاز تشكيل شود براي تأييد توسط حلقه كشت )قطر حلقه سه ميلي‏متر (يك حلقه كامل يا با پيپت سترون يك قطره از لوله محتوي گاز برداشت نموده و در محيط كشت بند (2-3-6)تلقيح نمائيد و مدت 24تا 48ساعت در 30درجه سلسيوس گرمخانه گذاري نمائيد.

-4-1-2 اگر پس از 48ساعت در لوله آزمايش گاز تشكيل نگردد نمونه از نظر وجود كلي‏فرمها تأييد نمي‏گردد، ولي اگر گاز در لوله تشكيل گردد نمونه از نظر وجود كلي‏فرمها مثبت تلقي مي‏گردد.

 

 

 

 

1- Dried sweet whey

2- Dried buttermilk

3- Acid casein

4- Lactic casein

5-Rennet casein

6- Dried acid whey

7- Processed cheese

8- Frozen milk products

9- تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد مراجعه کنید

10- Lauryl sulfate tryptose broth

11- Lacatose bile brilliant green broth


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5486-2

 

 

Milk and milk products - Enumeration of coliforms part 2: most probable number technique at 30C

 

 

 

1st Edition