694

 

 

تعيين مقدار نمك (كلرور سديم) كره

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

كميسيون استاندارد روشهاي آزمون شير و فرآورده هاي آن

(( تعيين مقدار نمك ( كلرور سديم )كره))

 

رئيس

دانشكده دامپزشكي - دانشيار گروه بهداشت مواد غذائي دانشگاه تهران

 دامپزشك

فرخنده - دكتر عباس

 

اعضاء

اداره نظارت بر مواد خوراكي - تكنولوژيست و مسؤل بخش لبنيات.

 داروساز

انگجي زاده محصل - دكتر محموده

كشاورزي - دانشيار گروه صنايع كشاورزي.

 دكتر در صنايع شير

حكمتي - مجيد دانشكده

دانشكده دامپزشكي - استاد گروه بهداشت مواد غذائي دانشگاه تهران

 دامپزشك

قزوينيان - دكتر رحيم

شركت پاپسيكل - مدير تهيه كارخانه بستني پوپ.

 

ناصر قندي - غلامرضا

شركت سهامي صنايع شير ايران - مشاورعالي.

 دامپزشك

نياكان - دكتر داريوش

اداره كل پزشكي قانوني - شيميست.

 داروساز

هاشم تنكابني - دكتر سيد ابراهيم

 

دبير

كارشناس مؤسسه استاندارد

 مهندس صنايع كشاورزي

مجرد - محمد حسين


فهرست مطالب

 

تعيين مقدار نمك كلرور سديم كره

- هدف

- دامنه كاربرد

- تعريف

- نمونه برداري

- روش آزمون


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

اين استاندارد ايران بوسيله كميسيون روشهاي آزمون شير و فرآورده هاي آن زير نظر كميته ملي استاندارد مواد خوراكي و فرآورده هاي كشاورزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه گرديده ، به استناد ماده 1 قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم خرداد 1339 و ماده 3 اساسنامه مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم تيرماه 1344 منتشر مي گردد.

براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم ، استانداردهاي ايران گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت ، هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در اختيار كميسيونهاي مربوط گذاشته خواهد شد ، استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديد نظرها و اصلاحات آنها را قبلا" بدست آورند.

استانداردهاي ايران را مي توان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار داد و براي اين منظور در صورت لزوم ميتوان تغييرات مناسبي در عبارات يا شرايط آنها داد.

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدرو ميان روشهاي معمول در اين كشور و استانداردها و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد

International Standard FIL/ IDF KA/ 1964

 

 

تعيين مقدار نمك (كلرور سديم) كره

1 - هدف

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه يك روش مرجع براي تعيين مقدار نمك موجود در كره است.

2 - دامنه كاربرد

اين روش در مورد كليه انواع كره قابل اجرا ميباشد.

3 - تعريف

مقدار نمك (كلرور سديم) كره عبارتست از نسبت درصد وزني نمك (كلرور سديم) كره كه بروش اين استاندارد تعيين ميشود.

4 - نمونه برداري

روشهاي نمونه برداري شير و فراورده هاي آن استاندارد شماره 326 ديده شود.

5 - روش آزمون

5 - 1 - وسايل لازم

- ترازوي حساس (با حساسيت ميلي گرم) چ

- ارلن ماير 250 ميلي ليتري

- بورت مدرج

- بن ماري

- بهمزن

5 - 2 - محلولهاي لازم

- محلول 0/1 نرمال نيترات نقره

- محلول 5 درصد كرمات دو پطاس در آب مقطر

5 - 3 - آماده كردن نمونه آزمودني

نمونه را در يك ظرف بسته روي بن ماري حرارت دهيد تا نرم شود. حرارت بايد حتي المقدور ملايم باشد تا حالت امولسيون كره بهم نخورد (حرارت 23 و 28 درجه سانتي گراد در اين مورد توصيه ميشود ولي در هر حال حرارت نبايد از 39 درجه سانتي گراد تجاوز كند). هنگام حرارت دادن ظرف حاوي نمونه را گاهگاه تكان دهيد تا نمونه كاملا" مخلوط گردد، ظرف را از بن ماري خارج كنيد و گاهگاه بشدت تكان دهيد تا نمونه خنك شده و قوام خامه اي بخود بگيرد، براي بهم زدن ميتوان از بهم زن خودكار استفاده نمود.

5 - 4 - روش اندازه گيري

تقريبا" 5 گرم از نمونه را با تقريب 10 ميلي گرم در ارلن ماير تورين كنيد، صد ميلي ليتر آب مقطر در حال جوش را با احتياط بآن بيافزائيد و 5 تا 10 دقيقه بحال خود بگذاريد و گاهگاه آنرا با يك حركت چرخشي تكان دهيد تا بحرارت 50 تا 55 درجه سانتي گراد برسد، 2 ميلي ليتر از محلول كرمات دو پطاس بآن بيفزائيد و با يك حركت چرخشي بهم بزنيد و در حال بهمزدن آنرا با محلول نيترات نقره عيارسنجي كنيد تا رنگ نارنجي مايل به قهوه اي بمدت 30 ثانيه پايدار بماند.

5 - 5 - آزمون شاهد

آزمون شاهد را با همان محلول ها و بهمان مقادير و در همان شرايط ولي بدون حضور نمونه انجام دهيد.

5 - 6 - بيان نتيجه

مقدار نمك (نسبت درصد وزني كلرور سديم) از رابطه زير بدست ميآيد :

كه در آن

t= نرماليته محلول نيترات نقره

V1 = ميزان ميلي ليترهاي محلول نيترات نقره كه در آزمون بكار رفته است.

V = ميزان ميلي ليترهاي محلول نيترات نقره كه در آزمون شاهد بكار رفته است.

a = وزن نمونه بر حسب گرم

يادآوري - اختلاف بين نتيجه هاي دو آزمون كه همزمان يا بدون فاصله پشت سر هم توسط يك نفر انجام ميشود نبايد از 0/02 گرم كلرورسديم در 100 گرم كره تجاوز نمايد.

 

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

694