يكشنبه 15 تير 1399   04:53:55
جهت شرکت در جلسات به صورت مجازی راهنمای زیر را مطالعه بفرمائید.

راهنمای حضور در جلسات مجازی
فرم
لیست کاربر
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1مکانیک
1399/04/23
Download
نظردهی
2آب و آبفا
1399/04/29
Download
نظردهی
3محیط زیست
1399/04/29
Download
نظردهی
4میکروبیولوژی و بیولوژی
1399/04/29
Download
نظردهی
5فلزشناسی
1399/04/16
Download
نظردهی
123456789>>>