دسترسی سریع

معرفی خدمات
فعالیت های اندازه شناسـی شـامل كالیبراسـیون، آزمون و اندازه گیری ، روندهای ارزشـمندی هسـتند که کیفیـت بسـیاری از فعالیت هـای صنعتـی و نیـز فعالیت هـای مرتبـط با کیفیـت زندگـی و فرآیندها را تضمیـن می کننـد. ایـن روند نیازمنـد اثبات برقراری قابلیت ردیابی اسـت که اهمیـت آن همتراز فرآیند اندازه گیـری اسـت. تعریـف و بـه رسـمیت شـناخنت شایسـتگی کسـانی کـه در اندازه شناسـی فعالیـت دارنـد، در هـر سـطحی از زنجیـرۀ قابلیت ردیابی ضروری اسـت.  بیشتر
 
خدمات الکترونیکی