دسترسی سریع

معرفی خدمات
مرکـز ملی تاییدصلاحیت ایران مشـتمل بر سـه معاونـت «تایید صلاحیت نهادهای بازرسـی کننده کالا، خدمات و انرژی، تاییدصلاحیت آزمایشگاه ها و تاییدصلاحیت نهادهای گواهی کننده با سه گروه تایید صلاحیـت نهادهـای گواهی کننده سیسـتم های مدیریتی، گـروه تاییدصلاحیت نهادهـای گواهی کننده سیسـتم های اشـخاص و گـروه تاییدصلاحیـت نهادها و مراکز آموزشـی» اسـت. انجام امـور مربوط به ارزیابی و تاییدصلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق بر اسـاس الزامات اسـتانداردهای بین المللی به عهده این سـه معاونـت و گروه های تحت مدیریت آنهاسـت. بیشتر
 
خدمات الکترونیکی