منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
بازديدها
پیام سال
پیوندهای نظام
تصوير ها
جستجو
زمان ديجيتال سرور
شعار
عکس
فعالیت ها
کارشناسان استاندارد
منوی بالایی
نظر خواهي
ورود کاربران
ورود
برگزاری یکصد و یکمین کمیته تأییدمراکزآموزشی همکار در دیماه سال 1397
برگزاري جلسه شماره 138 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري جلسه شماره 135كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري یکصدمین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در آبان ماه سال 1397
برگزاري جلسه شماره 132 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در مهر ماه به شماره نود و نه
آغاز بازنگري آئين نامه ماده 15 قانون سازمان ملي استاندارد ايران
برگزاري جلسه شماره 129 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاری نود و هشتمین کمیته تأیید مراکز آموزشی همکار- شهریور97
برگزاری جلسه شماره 128 کمسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاري نود و هفتمین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در مرداد ماه سال 1397
برگزاري نود و ششمین كميته تاييد مراكز آموزشي همكار در مرداد ماه 97
برگزاري جلسه شماره 124 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاری نود و پنجمین کمیته تأیید مراکز آموزشی همکار-خرداد97
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در ارديبهشت ماه به شماره نود و چهار
برگزاری جلسه شماره 123 کمسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاري نود و سومین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در ارديبهشت ماه سال 1397
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در اسفند ماه به شماره نود و دو
برگزاري جلسه شماره 121 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد دراسفند ماه
 برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در آذر ماه به شماره نود
1 2 3 4 5 6 7 8 9