دسترسی سریع

گزارش تصویریگزارش تصویری

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران ازشبکه تلویزیون اینترنتی شتاب - پنجشنبه اول مهرماه 1400

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران ازشبکه تلویزیون اینترنتی شتاب  - پنجشنبه اول مهرماه 1400
1400/7/1 پنجشنبه