دفتر ارزیابی کالا و خدمات

نام و نام خانوادگی: علی سعادتی
سمت: مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32803531 (026)
سابقه کاری : -  مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات (1400 تا کنون)
-  مشاور معاون ارزیابی کیفیت سازمان (1397تا 1400)
-  مدیر کل دفتر آموزش و ترویج سازمان  (1393 تا 1396)
-  مدیر کل استاندارد استان البرز (1390 تا 1393)
-  مدیر کل استاندارد استان خراسان جنوبی (1383 تا 1390)
-  رییس اداره استاندارد شهرستان بیرجند (1376 تا 1383)
ایمیل : a.saadati@isiri.gov.ir
میزان تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق 
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکترای مدیریت