اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: پریچهر قزلباش
سمت: مدیرکل نظارت بر استاندارد خدمات و معیارهای مصرف انرژی
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32861105-6 (026)
سابقه کاری :

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست (از سال 1391 تاکنون)

معاون مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد (از سال 86 تا 91)

سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی (از سال 85 تا 86)

معاون مدیر کل مکانیک و فلزشناسی  (از سال 1380 تا 85)

رییس گروه تحقیقات صنایع حرارتی و برودتی (از سال 1378 تا 1380)

 کارشناس( از سال 1370 تا 1378)

ایمیل : Energy-5@isiri.Gov.ir
میزان تحصیلات: کارشناسی فیزیک