اداره کل امور حقوقی و مجلس

نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم ابراهیمی
سمت: مدیرکل حقوقي و امور مجلس
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32807046 (026)
سابقه کاری :  -  معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
-  معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
-  رایزن فرهنگی ج.ا.ا در جمهوری آذربایجان 
ایمیل :
میزان تحصیلات: دکتری مدیریت