مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها

نام و نام خانوادگی: حسن خانه زر
سمت: رییس مركز اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32803867 (026)
سابقه کاری : رییس اداره اجرای استاندارد استان البرز-قائم مقام مرکز علمی کاربردی سازمان ملی استاندارد ایران- سرپرست گروه اندازه شناسی پژوهشگاه استاندارد
ایمیل : h.khanehzar@isiri.gov.ir
میزان تحصیلات: دکتری شیمی تجزیه