ورود اطلاعات تراکتورها به ترتیب سال

فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1399-1400(بروز رسانی در تاریخ 99/11/19)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398-1399 (بروز رسانی در تاریخ 99/01/17) 
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398(بروز رسانی در تاریخ 98/10/07) 
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398(بروز رسانی در تاریخ 98/9/27)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398(بروز رسانی در تاریخ 98/8/18)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398(بروز رسانی در تاریخ 98/7/17)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398 (بروز رسانی در تاریخ 98/3/12)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1398 (بروز رسانی در تاریخ 98/2/4)
‌ ‌
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تائید نوع تا انتهای سال 1397(بروز رسانی در تاریخ 98/3/12)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تائید نوع تا انتهای سال 1397(بروز رسانی در تاریخ 98/2/4)
فهرست تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای گواهی تایید نوع سال 1397 (بروز رسانی در تاریخ 97/12/18)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1397 (بروز رساني در تاريخ 97/11/24)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1397 (بروز رساني در تاريخ 97/03/21)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/12/28)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/12/09)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/11/04)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/10/24)
 فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/10/02)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/8/22)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (بروز رساني در تاريخ 96/8/02)
فهرست تراكتورهاي كشاورزي وارداتي داراي گواهي تاييد نوع سال 1396 (تاريخ بروز رسانی 96/06/07)
فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع در سال 1396(تاریخ بروزرسانی 96/05/04)
فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع در سال 1396(تاریخ بروزرسانی 96/04/01)
تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای تایید نوع با درج شماره E-MARK قطعات اصلی و تاریخ اعتبار تایید نوع (تاریخ بروز رسانی 96/01/14)
تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای تایید نوع   (تاریخ بروز رسانی 95/12/17)
فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع در سال 1395 (تاریخ اعتبار تا 95/12/16)
فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع در سال 1395  (تاریخ اعتبار تا 95/10/5)
فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع در سال  1395 (تاریخ اعتبار تا 95/08/23)
فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع در سال  1395  (تاریخ اعتبار تا 95/04/31)