دسترسی سریع

لیست نظرسنجی خدمات سازمان
 • تاریخ مراجعه: 1400/06/24
  جنسیت: مرد
  سن: 36
  تحصیلات: دکتری شیمی
  شغل: مدیر فنی آزمایشگاه
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تدوین استانداردهای ملی
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 2
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی کم
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی کم
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی کم
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1400/05/18
  جنسیت: مرد
  سن: 21
  تحصیلات: kvmjfc
  شغل: shg
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی(ISO,IEC,CODEX,OIML)
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 2
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی کم
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی کم
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی کم
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی کم
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: کم
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: کم
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: کم
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: زیاد
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: زیاد
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: زیاد
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی زیاد
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی زیاد
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: eagfewgfwsrtgwgwgwges
 • تاریخ مراجعه: 1400/05/16
  جنسیت: مرد
  سن: 37
  تحصیلات: فوق لیسانس
  شغل: ازاد
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 0
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی کم
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی کم
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی کم
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی کم
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی کم
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی کم
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی کم
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی کم
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: خیلی کم
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی کم
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی کم
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
123>>>