لیست نظرسنجی خدمات سازمان

 • تاریخ مراجعه: 1401/03/16
  جنسیت: زن
  سن: 45
  تحصیلات: کارشناسی ارشد
  شغل: کارمند
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تدوین استانداردهای ملی
  شناسه خدمت: 10031455100
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 1
  پاسخ وب سرویس: با موفقیت انجام شد.
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی زیاد
  سوال 1: 5
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی زیاد
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی زیاد
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی زیاد
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی زیاد
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: خیلی زیاد
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی زیاد
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی زیاد
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1401/03/10
  جنسیت: زن
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی(ISO,IEC,CODEX,OIML)
  شناسه خدمت: 10011455101
  پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی زیاد
  سوال 1: 5
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی زیاد
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی زیاد
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی زیاد
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی زیاد
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی زیاد
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی زیاد
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: خیلی زیاد
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی زیاد
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1401/03/09
  جنسیت: زن
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی(ISO,IEC,CODEX,OIML)
  شناسه خدمت: 10011455101
  پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی زیاد
  سوال 1: 5
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی زیاد
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی زیاد
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی زیاد
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی زیاد
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی زیاد
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی زیاد
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: خیلی زیاد
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی زیاد
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی زیاد
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1401/01/16
  جنسیت: زن
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تدوین استانداردهای ملی
  شناسه خدمت: 10031455100
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 2
  پاسخ وب سرویس: خطا در ثبت اطلاعات رخ داده است
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: متوسط
  سوال 1: 3
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: متوسط
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: متوسط
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: متوسط
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: متوسط
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: متوسط
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: متوسط
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: متوسط
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: متوسط
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: متوسط
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: متوسط
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: متوسط
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: متوسط
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: متوسط
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: متوسط
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: متوسط
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تدوین استانداردهای ملی
  شناسه خدمت: 10031455100
  پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
12345678910...>>>