دسترسی سریع

فرم
لیست نظرسنجی سازمان
جستجو نظرسنجی ارباب رجوع
تاریخ مراجعه
صنعت
سمت
به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟
نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟
میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟
دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟

142 رکورد
 • 1. تاریخ مراجعه: 1400/07/24
  صنعت: شیمیایی
  سمت: کارمند
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: استاندارد بندرامام
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: یکی در میون هستن
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: مهندس امانی
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: کارشناسان یکی درمیون میاد واگر کارشناس پرونده نباشه اجبارا یک روز باید معطل بشیم
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: نظارت بر حضور مداوم و رعایت ساعت کاری. خداوکیلی استاندارد بندر امام به نظم ترین اداره خوزستانه
 • 2. تاریخ مراجعه: 1400/07/05
  صنعت: شیمیایی
  سمت: کارمند
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: اداره استاندارد بندرامام
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: متوسط
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: متوسط
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: اغلب کارشناسان
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: عدم حضورمداوم کارشناسان به صورتی که همیشه ۲تا از ۵ کارشناس حضورندارن
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: عدم حضورمداوم کارشناسان به صورتی که همیشه ۲تا از ۵ کارشناس حضورندارن
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): عدم حضورمداوم کارشناسان به صورتی که همیشه ۲تا از ۵ کارشناس حضورندارن
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: متاسفانه عدم حضور به موقع (شروع به کار اداره ساعت۹ صبح هست)و عدم حضورمداوم کارشناسان برای ارباب رجوع بزرگترین مشکل هست به صورتی که همیشه ۲ کارشناس از ۵ کارشناس حضورندارن و اگر پرونده دست کارشناس غایب باشه باید یکروز محموله صادراتی نفتی معطل کارشناس بمونه واز همه بدتر اینکه با دیکتاتوری که دراداره حاکم هست ارباب رجوع جرات اعتراض نداره ومتاسفانه از مقامات بالا دستی هیچگونه نظارتی بر حضور کارشناسان نمیشه.لطفا بررسی کنید و روش نظارتی مناسب اتخاض نمایید
 • 3. تاریخ مراجعه: 1400/07/18
  صنعت: شیمیایی
  سمت: نماینده
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: اداره استاندارد بندرامام
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: به هیچ وجه
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: نبود
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: همه
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: اداره ای که برعکس بقیه ادارات روی حضور پرسنلش هیچ نظارتی نمیشه بهتر از این نیست.همیشه ۴ تا از ۵تا کارشناس نیستن.مثلا اداره بزرگترین بندر خاورمیانه اس که هیچ نظارتی روی رفت و آمد پرسنلش نمیشه. آیا گوش شنوایی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • 4. تاریخ مراجعه: 1400/07/11
  صنعت: اوزان ومقیاسها
  سمت: اووم
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: ان
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
 • 5. تاریخ مراجعه: 1400/06/31
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
12345678910...>>>