دسترسی سریع

فرم
لیست نظرسنجی سازمان
جستجو نظرسنجی ارباب رجوع
تاریخ مراجعه
صنعت
سمت
به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟
نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟
میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟
دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟

164 رکورد
 • 1. تاریخ مراجعه: 1401/02/12
  صنعت: شیمیایی
  سمت: مدیر عامل
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: متوسط
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: خیر
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: هیچ کسی پاسخ گو نیست!
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: خانم سخن آفرین و باقری
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): خانم سخن آفرین بی ادب ترین فرد ایران هستند و شخصیت ندارند واقعا متاسف هستم از وجود همچین افرادی ........
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: فرستادن خانم سخن آفرین به نزدیک ترین تیمارستان از اسرع فرصت ...
 • 2. تاریخ مراجعه: 1401/02/26
  صنعت: ساختمانی ومعدنی
  سمت: آسانسور اروم پرتو افکن
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: شرکت بازرسی مهندسی ایران
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بسیارخوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: مناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: تاحدودی
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: خانم بابایی
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: خانم بابایی
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: -
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): -
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: -
 • 3. تاریخ مراجعه: 1401/02/21
  صنعت: ساختمانی ومعدنی
  سمت: آسانسور اروم پرتو افکن
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: شرکت بازرسی مهندسی ایران
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: خوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: خوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: به میزان کافی
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: منشی خانوم بابایی
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: خانوم بابایی
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): -
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
 • 4. تاریخ مراجعه: 1401/02/08
  صنعت: انگ فلزات گرانبها
  سمت: سهامداران کلان وخرد
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: ازدواج دادگستری تربت حیدریه
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: متوسط
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: متوسط
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: متوسط
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: ...خیر...
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: ریاست رهبری
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: محمد زرمهری وعلی
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): اخازی اسناد ...
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: مشاوره مطب پزشک
 • 5. تاریخ مراجعه: 1400/12/11
  صنعت: خودرو و نیرو محرکه
  سمت: کارشناس ارشد ازمایشگاه -تماس تلفنی
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: تماس تلفنی با اقای اصغر صالحی کارمند بخش ازمایشگاه ها
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: متوسط
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: متوسط
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: -
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: -
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: اصغر صالحی
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): بی نهایت بی حوصله و بی ادب - هیچ گونه همکاری در خصوص سوالات تخصصی بنده نداشتند و دایم با تندی برخورد کردند برای چندمین بار این مورد انجام می گردد توسط ایشان ....

  در چنین مرکزی با وجود چنین افرادی وضعیت تا کجا پیش می رود رییس مرکز به چه دلیل رسیدگی ندارند نسبت به این افراد ....

  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
12345678910...>>>