دسترسی سریع

فرم
ثبت نام مدرسان و ارزیابان جایزه کیفیت
مشخصات فردی
* نوع متقاضی جایزه کیفیت
* نام و نام خانوادگی
* تاریخ تولد
* شماره شناسنامه
* فایل کارت ملی در قالب jpeg
* شماره ملی
* عکس متقاضی در قالب jpeg
* فایل صفحات شناسنامه در قالب jpeg
* محل صدور شناسنامه
* سطح تحصیلات
* رشته تحصیلی
* وضعیت شغلی

* موسسه محل کار
* سمت فعلی متقاضی
* دارای مدرک کارشناسی رسمی استاندارد
* نشانی محل کار
* نشانی منزل
* تلفن محل کار
* تلفن منزل
* تلفن همراه
* دورنگار
* آدرس پست الکترونیکی