شنبه 1 آبان 1400   05:31:12
1392/1/7 چهارشنبه
Iranian National Standards Organization
مشارکت در تدوین استانداردهای OIMLبيشتر
لیست کمیته های فنی OIML

فهرست کمیته های فنی و فرعی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)

TC

Name

Subcommittees

TC 1

Terminology

TC 2

Units of measurement

 

TC 3

Metrological control

SC 1    SC 2    SC 3    SC 4    SC 5    SC 6

TC 4

Measurement standards and calibration and verification devices

TC 5

General requirements for measuring instruments

SC 1    SC 2   

TC 6

Prepackaged products

 

TC 7

Measuring instruments for length and associated quantities

SC 1    SC 3    SC 4    SC 5   

TC 8

Measurement of quantities of fluids

SC 1    SC 3    SC 5    SC 6    SC 7   

TC 9

Instruments for measuring mass and density

SC 1    SC 2    SC 3    SC 4   

TC 10

Instruments for measuring pressure, force and associated quantities

SC 1    SC 2    SC 3    SC 4   

TC 11

Instruments for measuring temperature and associated quantities

SC 1    SC 2    SC 3   

TC 12

Instruments for measuring electrical quantities

 

TC 13

Measuring instruments for acoustics and vibration

 

TC 14

Measuring instruments used for optics

 

TC 15

Measuring instruments for ionizing radiations

SC 1    SC 2   

TC 16

Instruments for measuring pollutants

SC 1    SC 2    SC 3    SC 4   

TC 17

Instruments for physico-chemical measurements

SC 1    SC 2    SC 3    SC 4    SC 5    SC 6   SC 7    SC 8   

TC 18

Medical measuring instruments

SC 1    SC 2    SC 4    SC 5   

BIML

International Bureau of Legal Metrology