دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

مبارزه با رشوه و فساد

راهنمای بین المللی درباره افشاگری
حکمرانی خوب در هر سازمانی شامل نشان دادن مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ "صحبت کردن" است. برای بررسی اهمیت داشتن روشی مطمئن و موثر که کارکنان بتوانند نگرانی خود را در مورد تخلفات گزارش دهند، استاندارد جدید ایزو برای افشاگری به تازگی منتشر شده است.
استاندارد ISO37002، سیستم های مدیریت افشاگری - دستورالعمل ها، راهنمایی های پیاده سازی، مدیریت، ارزیابی، حفظ و بهبود یک نظام مدیریت قوی و موثر برای افشاگری فساد را ارائه می دهد. این استاندارد مختص به بخش خاصی نیست و می تواند توسط سازمان ها در همه اندازه ها، از جمله شرکت های کوچک و متوسط و همچنین شرکت های دارای فعالیت های بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
پیرو سه اصل اعتماد، بی طرفی و حفاظت، این استاندارد شناسایی و گزارش نگرانی های این چنینی و نحوه ارزیابی و رسیدگی به آنها را پوشش می دهد. استفاده از آن نه تنها ضررهای احتمالی را به حداقل می رساند یا از آن جلوگیری می کند بلکه از رعایت شدن خط مشی سازمان و تعهدات قانونی و اجتماعی نیز اطمینان حاصل می کند.
استاندارد ISO 37002 توسط کمیته فنی ISO/TC 309، حاکمیت سازمانها، که دبیرخانه آن بر عهده استاندارد بریتانیا قرار دارد تدوین شده است.

منبع: سایت ایزو
مترجم: سعید حسنی

 

 
امتیاز دهی