فراخوان ها

بيشتر

دوشنبه1400/7/19

14:55:1

561

اطلاعیه در مورد باتری مشمول مقررات استاندارد اجباری است

بر اساس اعلام دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، باتری مشمول مقررات استاندارد اجباری در زمان واردات و صادرات می باشد و به همین دلیل فرایند ارزیابی انطباق بر روی آن صورت می پذیرد و در صورت مردودی در آزمون های مربوطه، از واردات و صادرات آن جلوگیری به عمل می آید .