اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1400/8/15

13:36:1

644

مشمول مقررات استانداردتشویقی

استاندارد ملی ایران به شماره 11137 تحت عنوان قهوه وفرآورده های آن – پودرمخلوط قهوه فوری–ویژگی هاوروش های آزمون

استاندارد ملی ایران به شماره 11137 تحت عنوان قهوه و فرآورده های آن پودرمخلوط قهوه فوریویژگی هاوروش های آزمون مشمول مقررات استانداردتشویقی می باشدکه دریک هزارو هفتصد وهفتادوششمین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه مورد اصلاح دوم قرارگرفته است. مراتب برمبنای ماده 22 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری وتشویقی وطرزبکاربستن علائم آنهامصوب 1375/7/4 جهت اطلاع عموم وتوجه به الزامات قانونی آگهی می شود.
 الزامات قانونی:
لذاکلیه واردکنندگان وهمچنین تولیدکنندگانی که دارای پروانه کاربردعلامت استاندارد تشویقی ازاین سازمان می باشند سه ماه ازتاریخ انتشارآگهی درروزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.
واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس از انقضای مهلت مقرر برحسب ضرورت و اولویت باید منطبق با استاندارد ملی ویا استانداردها وضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل