اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1401/3/7

11:23:3

173

تایرها – تایر های بادی کم سرعت برای استفاده در خارج از بزرگراه -ویژگی ها و روش های آزمون

استاندارد ملی به شماره 22991

نظر به اینکه استاندارد ملی به شماره 22991 تحت عنوان « تایرها تایر های بادی کم سرعت برای استفاده در خارج از بزرگراه -ویژگی ها و روش های آزمون » در نود و ششمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد صنایع پلیمر مورخ 1400/9/17 مورد تصویب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
الزامات قانونی:
شروع اجرای استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی می باشد.                                               
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل