اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1401/3/7

11:29:5

209

روغن مایع سویای پالایش شده خوراکی – ویژگی ها و روش های آزمون

تجدید نظر دوم استاندارد ملی (اجباری) به شماره 2392

بر اساس مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 انواع روغن های نباتی مشمول مقررات استانداردهای اجباری می باشد، اینک تجدید نظر دوم استاندارد ملی (اجباری) به شماره 2392 تحت عنوان « روغن مایع سویای پالایش شده خوراکی ویژگی ها و روش های آزمون » در یک هزار و هفتصد هفتادمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد خوراک و فرآورده کشاورزی مورخ 1399/6/2 مورد تصویب قرار گرفته؛ در اجرای تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور بلافاصله پس از انتشار آگهی در روزنامه می باشد.                                               
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل