اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

پنجشنبه1401/3/26

11:17:2

189

اطلاعیه فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری

پنیر و سایر فرآورده های لبنی (به استثنای تولیدات سنتی)

بر اساس مصوبات نود و یکمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 پنیر و سایر فرآورده های لبنی(به استثنای تولیدات سنتی) مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، و نظر به اصلاح و به روز آوری استاندارد ها در یک هزار و هشتصد و پنجاه و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 1400/11/17  استاندارد های مشروحه ذیل مورد اصلاح قرار گرفته اند؛ که در اجرای تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
شماره استاندارد و وضعیت در حال اجرا عنوان استاندارد
9013  تجدید نظر اول پنیر گودا ویژگی ها و روش های آزمون
9011  تجدید نظر اول پنیر پارمسان ویژگی ها و روش های آزمون
6127  تجدید نظر دوم کشک مایع صنعتی ویژگی ها و روش های آزمون
2452  تجدید نظر اول کشک مایع ویژگی ها و روش های آزمون
9014  تجدید نظر  اول پنیر بوترکیزه ویژگی ها و روش های آزمون
11832  تجدید نظر  اول پنیر چدار ویژگی ها و روش های آزمون
9012  تجدید نظر  اول پنیر کاچیوتا  ویژگی ها و روش های آزمون
الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور 3 ماه پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه می باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل