اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

پنجشنبه1401/3/26

11:33:0

554

اتانول تقلیبی – ویژگی ها

استاندارد ملی ایران به شماره 1-337 

نظر به اینکه تجدید نظر دوم استاندارد ملی ایران به شماره 1-337 تحت عنوان « اتانول تقلیبی ویژگی ها » در یک هزار و هفتصد و هفتاد و ششمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد صنایع شیمیایی مورخ 1400/11/7 مورد تصویب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
الزامات قانونی:
شروع اجرای استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی می باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

 
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل
برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.