اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

دوشنبه1401/4/6

10:39:5

178

کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی Um=1/2KV)1KV )تاوخود 30KV - (UM=36KV) قسمت اول: کابل های با ولتاژ اسمی1KV (Um=1/2 KV) و (Um=3/6 KV) 3 KV

تجدیدنظر چهارم استاندارد ملی به شماره 1-3569

براساس مصوبات هفتادمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27 انواع سیم و کابل مشمول مقررات استانداردهای اجباری می باشد، اینک تجدید نظر چهارم استاندارد  ملی به شماره 1-3569 تحت عنوان «کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی  Um=1/2KV)1KV )تاوخود 30KV - (UM=36KV) قسمت اول: کابل های با ولتاژ اسمی1KV (Um=1/2 KV)   و (Um=3/6 KV)  3 KV » در یک هزار و سیصد وسی و ششمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد  برق و الکترونیک  مورخ 1400/9/13 مورد تصویب قرار گرفته؛ که در اجرای تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
 الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور 6 ماه  پس از انتشار نوبت دوم آگهی در روزنامه رسمی می¬باشد.                                               
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل
برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.