اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

يكشنبه1401/5/9

15:31:4

426

چسب‌های کاشی‌ سرامیکی– قسمت 1: الزامات، ارزیابی و تأیید پایداری عملکرد، طبقه‌بندی و نشانه‌گذاری

استاندارد ملی به شماره 1-12492

بر اساس قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389/2/26، چسب های کاشی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، استاندارد ملی به شماره 1-12492 تحت عنوان «چسب‌های کاشی‌ سرامیکی قسمت 1: الزامات، ارزیابی و تأیید پایداری عملکرد، طبقه‌بندی و نشانه‌گذاری» در هشتصد و چهل و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 6/5/1398 مورد تصویب قرارگرفته و جایگزین استاندارد ملی به شماره 12492: سال 1388، گردیده است. در اجرای تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
 الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران می‏باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا به ستاد سازمان ملی استاندارد ایران و یا به ادارات کل استاندارد استان ها مراجعه نمایند. 
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل