استانی

کنترل و نظارت بر صحت عملکرد نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع در استان مازندران

کنترل و نظارت بر صحت عملکرد نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع در استان مازندران

مدیرکل استاندارد مازندران در گفتگویی خبری اعلام داشتند: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در راستای اجرای وظایف قانونی، بازرسان این اداره کل بر صحت کار نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع درسطح استان، کنترل و نظارت می کنند.

سه‌شنبه28دي1400

مدیرکل استاندارد مازندران در گفتگویی خبری اعلام داشتند: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در راستای اجرای وظایف قانونی، بازرسان این اداره کل بر صحت کار نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع درسطح استان، کنترل و نظارت می کنند.

12345678910...>>>