استانی

بيشتر

شنبه1400/10/25

13:21:2

213

بررسی 17 پرونده در کارگروه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

چهار دهمین کارگروه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان با حضور مدیرکل، معاون استانداردسازی و آموزش – معاون ارزیابی و انطباق، ومسئولان مرتبط تشکیل شد.
دراین کارگروه 17 پرونده از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و با تائید صلاحیت 12 نفر از مدیران کنترل کیفیت بصورت قطعی  یا مشروط موافقت شد.
همچنین صلاحیت 2 نفر رد و با استعفا 3 نفر از مدیران کنترل کیفیت موافقت شد.