گزارش تصویری

بيشتر

جمعه1400/11/29

20:25:1

976

جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست دکتر رییسی، رییس جمهور محترم و سایر اعضا - پنج شنبه 28 بهمن ماه 1400

تصاویر