رویدادهای مهم

اجرای قانون در حوزه استاندارد، کلید توسعه، رشد و ارتقای همه جانبه اقتصادی است

اجرای قانون در حوزه استاندارد، کلید توسعه، رشد و ارتقای همه جانبه اقتصادی است

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه صف اول به صورت زنده با مردم گفت و گو کرد.

شنبه11تير1401

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه صف اول به صورت زنده با مردم گفت و گو کرد.

علی داودی مدیر کل استاندارد خوزستان شد

علی داودی مدیر کل استاندارد خوزستان شد

در حکمی از سوی دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران «علی داودی» به عنوان مدیر کل استاندارد خوزستان منصوب شد.

شنبه28خرداد1401

در حکمی از سوی دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران «علی داودی» به عنوان مدیر کل استاندارد خوزستان منصوب شد.

12345>>>