آرشیو فیلم

بيشتر

دوشنبه1400/9/8

09:51:1

442

ساختمان کربن خنثی یعنی چه؟

ایزو در ویدئو کوتاهی به این سوال پاسخ می دهد، برای دیدن ویدئو کلیک کنید