آرشیو فیلم

بيشتر

شنبه1401/2/31

12:41:4

143

تعهد 15 گانه خودروسازان به سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت

سازمان ملی استاندارد با توجه به لزوم ارتقا کیفیت خودروهای تولید داخل، 15 تکلیف برای خودروسازان داخلی تعیین و برای تضمین اجرای آن از خودروسازان تعهد گرفت.