آرشیو فیلم

بيشتر

پنجشنبه1401/4/9

08:56:3

118

برای جلوگیری از کم فروشی، چطور ترازوهای کشور کنترل می‌شوند؟

از کجا می‌دانید، زمانی که برای خرید می‌روید، ترازو دستکاری نشده و شما کالا با وزن دقیقی را میخرید ؟