دسترسی سریع

لیست نظرسنجی خدمات سازمان
 • تاریخ مراجعه: 1399/12/02
  جنسیت: زن
  سن: 26
  تحصیلات: دیپلم
  شغل: کشاورز
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تدوین استانداردهای ملی
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 6
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی کم
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی کم
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی کم
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی کم
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی کم
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی کم
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی کم
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی کم
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: خیلی کم
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی کم
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی کم
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی کم
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1399/09/02
  جنسیت: مرد
  سن: 33
  تحصیلات: phd
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 1
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: خانم دکتررر پاچه خواری بسیج...
  کار شما استاندارده میدونید چیه
  شما که از امضا کردن هم بخاطر کرونااا میترسید این عکس برای بسیج...

 • تاریخ مراجعه: 1399/06/14
  جنسیت: مرد
  سن: 65
  تحصیلات: کارشناس
  شغل: بازنشسته سازمان ملی استاندارد
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: دسترسی برای تهیه فهرست آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در یک صنعت خاص مثلا صنایع غذایی ، صنایع فرآورده های نفتی و یا صنایع ساختمانی بطور خیلی سریع
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی کم
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: خیلی کم
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی کم
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی کم
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی کم
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: یکی دیگر از اشکالات درهمین صفحه این است که اگر موردی را اشتباه نظر دادی نمیتوانی آن را پاک کنی به عنوان مثال در قسمت اول (شفافیت فرآیندی) علامت قسمت سوم را خواستم پاک کنم نمی شد. پایگاه اطلاعات باید طوری طراحی شود که دسترسی به اطلاعات با یک کلید واژه سریع و دقیق باشد.
 • تاریخ مراجعه: 1399/02/05
  جنسیت: مرد
  سن: 45
  تحصیلات: دیپلم
  شغل: کارگر
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 1
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: زیاد
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: زیاد
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: زیاد
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: زیاد
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: زیاد
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: زیاد
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: زیاد
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: زیاد
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: زیاد
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: زیاد
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: خیلی کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: