اطلاعیه و فراخوان

استانداردملی ایران به شماره 3-13361

استانداردملی ایران به شماره 3-13361

تحت عنوان پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی وفاضلاب وزهکشی تحت فشارمدفون درخاک وبالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلریدسخت (PVC-U)-قسمت3:اتصالات

چهارشنبه26آبان1400

تحت عنوان پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی وفاضلاب وزهکشی تحت فشارمدفون درخاک وبالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلریدسخت (PVC-U)-قسمت3:اتصالات

استانداردملی ایران به شماره 2-13361

استانداردملی ایران به شماره 2-13361

تحت عنوان پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلرید سخت (PVC-U)- قسمت 2: لوله‌ها

چهارشنبه26آبان1400

تحت عنوان پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلرید سخت (PVC-U)- قسمت 2: لوله‌ها

12345678910...>>>