استانی

تولید باید سر و سامان پیدا کند

تولید باید سر و سامان پیدا کند

تولید باید سر و سامان پیدا کند، اشتغال فراهم شود و نهایتا درآمد سرانه خانوار ایرانی رشد داشته باشد، باید توازنی در این رابطه تعیین کنیم، ما مسئول رفع موانع تولید هستیم.

پنجشنبه11آذر1400

تولید باید سر و سامان پیدا کند، اشتغال فراهم شود و نهایتا درآمد سرانه خانوار ایرانی رشد داشته باشد، باید توازنی در این رابطه تعیین کنیم، ما مسئول رفع موانع تولید هستیم.

12345678910...>>>