امكانات صفحه
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

دسترسی سریع

استاندارد معیار مصرف انرژی آلومینیوم بازنگری می شود

دومین جلسه فنی تخصصی بررسی روند اجراي پروژه بازنگري (استاندارد ملی 8664، آلومینیوم- معیار مصرف انرژي)  با حضور کارشناسان  وزارت نیرو، شرکت نفت، شرکت هاي ایمیدرو ، آلومینیوم ایران ، آلومینیوم المهدي، آلومینیوم جنوب، آلومینیوم جاجرم و مجري و مشاور طرح بازنگري (استاندارد ملی 8664، آلومینیوم- معیار مصرف انرژي) در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

پریچهر قزلباش، مدیر کل نظارت بر اجراي استاندارد معیارهاي مصرف انرژي و محیط زیست سازمان ملی استاندارد گفت: این جلسات در راستاي هم افزایی با واحدهاي تولیدي مشمول و اعضاي کارگروه ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي در بررسی و حل و فصل مشکلات و موانع تدوین و اجراي استاندارد معیار مصرف انرژي در صنعت آلومینیوم بصورت مستمر تشکیل می شود.

 وی افزود: در این مراحل پیشرفت فازهاي اجرایی پروژه بازنگري استاندارد ملی 8664 و زمان بندي و نقشه راه اجراي آن با رویکرد دریافت و طرح نظرات و پیشنهادات تمامی ذینفعان و ذیربطان شرکت کننده برای تسهیل، تسریع و مساعدت در انجام اقدامات لازم برای تحقق تدوین، بازنگري استاندارد ملی مذکور به بحث، بررسی و تصمیم گیري گذاشته شد.

 
امتیاز دهی